Just in time teaching

Descripció: 
Grup d'Innovació Docent d'Ecologia i Canvi Global
Presentació: 

El canvi climàtic suposa un repte estratègic global per a la sostenibilitat ecològica que requereix el desenvolupament continu noves eines, continguts i procediments docents (IPCC 2015, Mitchell et al. 2016, Steffen et al 2018). Les activitats humanes estan impactant múltiples processos de la biosfera i aproximant-se, d'acord a les avaluacions científiques existents, a límits biofífics planetaris que comprometen la sostenibilitat de la societat global (Röckstorm et al. 2009,  Steffen et al. 2015, 2018).  El Grup d'Innovació Docent d'Ecologia i Canvi Global treballa en la recerca, innovació i millora de la docència i l'aprenentatge de l'Ecologia del Canvi Global.

Proposta d'actuacions d'innovació docent previstes pels propers dos anys: 

- Gamificació de la Mitigació i l'Adaptació del Canvi Climàtic: Implementació i traducció del joc ClimaTickTack. Establiment de taulers, entorns i materials consolidats. Creació de materials de suport docent addicionals per a la gamificació.

- Aprenentatge basat en problemes i en projectes: noves dinàmiques i entorns d'aprenentatge implementats en el marc de les assignatures Ecologia de Poblacions, Gestió dels Espais Naturals Protegits (Grau de Ciències Ambientals) i Vulnerabilitat dels Ecosistemes (Màster d 'Ecologia i de Gestió i Restauració de la Biodiversitat)

- Dinámiques de Puzle per a l'aprenentatge actiu. Classe Inversa, Team-based learning, Just in Time Teaching: noves dinàmiques i entorns d'aprenentatge implementats en el marc de les assignatures Ecologia de Poblacions, Gestió dels espais Naturals Protegits  i Vulnerabilitat dels Ecosistemes.

- Simulacions i entorns d'aprenentatge per a l'estudi dels Earth System models i els serveis climàtics.  Millora i innovació en entorns d'aprenentatge adreçats a la simulació.

- Simulacions i entorns d'aprenentatge per a l'estudi dels Models d'Assessorament Integrat (Integrated Assessments Models) i dels escenaris socioeconòmics futurs. Implementació d'interfícies gràfiques que facilitin la simulació i programació, entorns de programació.

- Xarxes socials, entorns d'aprenentatge i difusió del canvi global. Aprenentage actiu basat en projectes.

- Aprenentatge Servei. En planificació en col·laboració amb altres grups d'innovació de la facultat de Biologia.

Implementació de l'Aula inversa en una assignatura optativa de nova creació

La finalitat de l'assignatura és desenvolupar un coneixement crític i una actitud oberta enfront de la diversitat cultural. El primer objectiu és que els alumnes reflexionin sobre els seus propis valors i creences, incorporant la retroalimentació dels companys, per ser conscients de les seves opinions sobre les diferències entre les persones, els immigrants, els altres. Un segon objectiu és el de conèixer els processos de salut-malaltia-atenció com un fenomen cultural més enllà del seu aspecte purament biològic des de la perspectiva antropològica.

JITT aplicada a una assignatura optativa del Grau de Podologia de la UB

En el contexto del proyecto RIMDA, iniciado en la Universitat de Barcelona con la voluntad de ofrecer al profesorado herramientas que permitan afrontar los nuevos retos académicos, el profesorado de la Escuela de Podología, que pertenece al Campus de Bellvitge, manifiesta sus inquietudes y demandas en relación a estas nuevas necesidades que son recogidas y finalmente vehiculadas a través del RIMDA aplicado al campus de Bellvitge.

Aplicació de JITT en la Lectura Crítica per a la Pràctica Basada en l'Evidència

La lectura crítica és el procés d'avaluar i interpretar l'evidència aportada per la literatura científica, considerant sistemàticament els resultats que es presenten, en termes de la seva validesa i la seva rellevància per al propi treball. A través de la lectura crítica es verifiquen la validesa i aplicabilitat dels resultats publicats amb la finalitat de poder incorporar-los a cura dels pacients. Les revistes d'investigació en infermeria contenen informació que serveix de guia de la pràctica infermera. No obstant això, aquesta bibliografia és molt extensa i està mal organitzada.

Implementació de l'aula inversa a l'asignatura de radiologia

Los alumnos tienen un seminario de Oncologia radioterápica.

La idea es pasar antes el material con los puntos que deben aprender, que contesen las preguntas del google Drive y responder dudas/insistir en  las respuestas más falladas/ampliar conocimientos con el futiro hacia donde va la RT

GUION DE LO QUE DEBEN APRENDER EN EL SEMINARIO DE ONCOLOGIA RADIOTERAPICA

Cómo funciona la radioterapia

Interacción de la radiación con la materia. Efecto directo e indirecto
Las 4/5 R y cómo las células tumorales tiene menor capacidad de reparación

Valor de la classe inversa ("Just in Time Teaching" ) en l'aprenentatge de les malalties autoimmunes sistémiques

Las enfermedades autoinmunes sistémicas constituyen un elemento nuclear de la reumatología. En el ámbito de la docencia universitaria de la especialidad suponen aproximadamente la mitad de los créditos ECTS de la asignatura.

Las enfermedades autoinmunes sistémicas son un heterogéneo grupo de entidades que tienen en común el compromiso inflamatorio de diversos órganos y sistemas corporales y la existencia de una etiopatogenia autoinmune del proceso.

Incorporació de la metodologia "Aula Inversa" en la docència de patologia per virus del papil·loma humà en Ginecologia

L´Aula Inversa o “Flipped Clasroom” és una tècnica que proporciona a l´alumne la informació a aprendre  mitjançant medis electrònics, amb anterioritat a la data de la classe. Aquesta tècnica disminueix el temps d´exposició directa i facilita la realització d´altres tasques.

Fins ara, la docència de l'assignatura de Ginecologia s'ha realitzat mitjançant classe magistral amb el suport de diapositives. Aquesta tècnica no permet al professor el coneixement dels nivells de comprensió real dels alumnes,  ni  de les seves dificultats  o interessos.

Pàgines