Convocatòria PID 2012

Algunes dades sobre la convocatòria i la resolució dels PID12

- Aquesta convocatòria PID12 s’ha estructurat en dues fases per tal de filtrar i redirigir les propostes rebudes en una primera fase d’orientació.

- El total de propostes presentades en primera fase ha estat de 275.

-D’aquestes, un total de 246 han accedit a la segona fase i han estat avaluades per part de la Subcomissió de Millora i Innovació Docent segons els criteris establerts en convocatòria.

- D’aquestes 246 propostes, 195 s’han presentat en modalitat A (noves propostes), 49 en modalitat B (segona fase de projectes concedits en convocatòries anteriors del PMID), i 2 en modalitat C (modalitat reservada a grups d’innovació consolidats pel reconeixement de projectes finalitzats no presentats a cap convocatòria anterior PID)

- D’aquestes 246 propostes en segona fase, s’han valorat positivament un total de 182 i s’han concedit com a projectes. D’aquests, 34 s’han concedit amb ajut econòmic, i un total de 148 projectes s’han concedit sense ajut econòmic degut a les restriccions pressupostàries de la convocatòria (50.000 euros).

- Un total de 64 projectes han quedat exclosos de la convocatòria per no ajustar-se als objectes definits per la mateixa. Aquests objectes que es poden consultar el document de Bases de la convocatòria.

El detall dels projectes concedits, amb finançament econòmic o assignació de recursos disponibles, i els imports concedits es troba en una taula annexa a la Resolució de la convocatòria.