RIMDA-DOCÈNCIA MIXTA

1. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE RIMDA-DOCÈNCIA MIXTA (DM) 

El projecte institucional RIMDA-DM té com a finalitat principal oferir suport i assessorament al conjunt del professorat de la Universitat de Barcelona davant els reptes que per a l’inici del pròxim curs acadèmic 2020-21 genera la nova situació de docència mixta [1]  en el marc excepcional generat per la crisi de la Covid-19. El projecte es desplegarà a través d'una adaptació del programa RIMDA a la situació actual. 

El programa RIMDA està organitzat pel Vicerectorat de Docència i contempla i integra els tres eixos presents en els programes més avançats en la formació de professorat universitari: la innovació docent, la formació pedagògica i didàctica i  la investigació en docència universitària. 

Des del primer eix, el de la innovació docent, és possible oferir propostes didàctiques que, ja experimentades i provades en el si del projecte RIMDA, poden donar resposta a les noves necessitats docents que la docència mixta planteja. 

Aquestes estratègies han estat seleccionades per considerar-se idònies a l’hora de donar resposta als nous requeriments pedagògics que la situació actual necessita i també perquè existeixen evidències que mostren la seva repercussió positiva en l'aprenentatge dels estudiants de diverses facultats de la UB. 

Les estratègies proposades estan exclusivament pensades per actuar en les activitats “Teoria”, “Teoricopràctica” i “Seminari”, susceptibles d’introduir-se en els plans docents. 

En una primera fase, el professorat podrà conèixer i familiaritzar-se amb les estratègies de docència mixta a través de la consulta al catàleg i de la seva participació en sessions formatives a través de webinars en els quals es detallaran cadascuna d'elles. 

El professorat ha d'examinar la viabilitat, pertinència i utilitat potencial de cadascuna de les estratègies per a la situació particular a la qual hagi de fer front a cadascuna de les assignatures en què imparteixi docència.  

 

[1] El terme “docència mixta” fa referència a la modalitat de docència que combina la presencialitat i la no presencialitat en un context excepcional, a diferència de la docència semipresencial en la qual les titulacions ja han estat creades per planificar-se en les dues modalitats.

2. DIFUSIÓ 

 

Webinar de presentació al professorat 
Vídeo de la sessió 
  Període d’inscripció a les sessions formatives i de presentació de les estratègies d’innovació docent.

Sessions formatives i de presentació de les estratègies d’innovació docent al professorat.

El PDI inscrit a alguna de les sessions, rebrà un correu electrònic amb indicacions per accedir-hi,

Sessions formatives i de presentació de les estratègies d’innovació docent al professorat

Es certificarà l’assistència a les sessions i apareixerà a la “Carpeta docent del professorat” com a activitat formativa.

Ja podeu veure els vídeos de les sessions enregistrades:

Dilluns 6 de juliol Dimecres 8 de juliol
Aprenentatge Basat en Problemes (ABP)  Exposició oral
Aprenentatge Basat en Projectes (ABPr)   Estudi de Cas
 Aula inversa (Just in Time Teaching)  
 Aula inversa  (Team Based Learning)  

 

3. CATÀLEG D’ESTRATÈGIES DE DOCÈNCIA MIXTA

A partir de l’anàlisi dels resultats de les innovacions docents dutes a terme a tres facultats de la Universitat de Barcelona [2] en què, fins avui, s'ha desplegat el programa RIMDA, i fent ús del know how acumulat, es posa a disposició del professorat de la UB un catàleg d'estratègies didàctiques que puguin donar una resposta adequada a les necessitats de canvi en la docència que la nova situació està generant.  

De totes les estratègies innovadores experimentades en el programa RIMDA, s'han seleccionat les que poden ser usades i adaptades a situacions docents presencials, no presencials, síncrones i asíncrones. Aquesta versatilitat facilita una ràpida reversibilitat presencial-no presencial, davant de possibles nous escenaris d'emergència sanitària i suspensió de la docència presencial o de tornada a la presencialitat.   

Aquestes estratègies han evidenciat una elevada eficàcia (en termes de resultats d'aprenentatge dels estudiants) que demostra el seu valor afegit al d'estratègies tradicionals, expositives i unidireccionals. 

Les estratègies d’aquest catàleg estan exclusivament pensades per aplicar-se en les activitats “Teoria”, “Teoricopràctica” i “seminari” susceptibles d’introduir-se en els plans docents. 

Les estratègies que conté el catàleg són les següents: 

Teoria 

  1. Exposició oral
  2. Aula inversa (Just in Time Teaching)
  3. Aula inversa (Team Based Learning)
Teoricopràctica 
  1. Aula inversa (Team Based Learning)
  2. Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) 
  3. Estudi de cas 
Seminari/Taller 
  1. Estudi de cas 
  2. Aprenenentatge basat en projectes 

El catàleg presenta, per a cadascuna de les estratègies, la seva seqüència didàctica i les diferents adaptacions a totes les casuístiques possibles de la nova situació: presencialitat, no presencialitat, sincronia i asincronia.  

L’adaptació d’aquestes estratègies a la docència mixta ha estat desenvolupada pels professors Beatriz Jarauta, Gabriel Hervás i Isaac Calduch de la Facultat d’Educació i membres del grup consolidat de recerca FODIP (Formació docent i innovació pedagògica).
 

[2]  El programa s'ha desplegat a les facultats de Medicina i Ciències de la Salut, Economia i Empresa i Química. Hi han participat en el projecte 275 professors que han realitzat i documentat innovacions docents en les seves assignatures.

4. INSCRIPCIÓ 

El professorat interessat s'inscriurà a través d’un formulari en l'estratègia d'ensenyament mixta que pretengui aplicar i omplirà una manifestació d'interès amb dades necessàries per a l'organització del procés d'acompanyament que rebrà durant el curs d'un assessor del projecte RIMDA-DOCÈNCIA MIXTA.

En aquesta taula es pot consultar el total de PDI inscrit al projecte.

5. PROGRAMA D’ASSESORAMENT 

S'organitzaran grups de professors en funció de l'estratègia seleccionada i de l'àrea de coneixement.

A cada grup se li assignarà un assessor RIMDA que l'acompanyarà durant la posada en pràctica de l'estratègia de docència mixta seleccionada. 

A través de l'eina TEAMS s'organitzaran grups de professors que compartiran les seves experiències entre si i amb el seu assessor. 

L'assessorament adoptarà una modalitat dual: síncrona i asíncrona. 

a) Assessorament síncron 

Consta de quatre sessions  -1 de formació i 3 d’assessorament- de dues hores de durada cadascuna: 

1a sessió-formació (juliol 2020): Estarà centrada en donar formació al professorat sobre una estratègia d’innovació docent i es resoldran dubtes.  

2a sessió-assessorament (setembre 2020): Dedicada a donar assessorament sobre com implementar i planificar l'estratègia d’innovació docent a cada assignatura concreta i es resoldran dubtes i problemes i es compartiran solucions . Posada en comú d’experiències. 

3a sessió-assessorament (octubre - novembre 2020): Destinada a compartir experiències amb l’assessor i la resta d’assessorats de les primeres implementacions que el professorat hagi fet i a la cerca de millores per introduir a les següents implementacions. 

4a sessió-assessorament (desembre 2020 - gener 2021): Centrada en l’avaluació del procés i dels resultats en la que es farà una posada en comú de les valoracions finals dels assessorats i de l’assessor sobre la implementació de la innovació docent. 

b) Assessorament i seguiment asíncron en relació amb el projecte d’implementació 

S’organitzarà a partir de la implementació i documentació del projecte d’innovació, a través dels registres que el professor o professora farà en l’aplicació del RIMDA sobre la seva pràctica docent, perquè l’assessor pugui tenir evidències en el seguiment de l’estratègia docent.

6. RECONEIXEMENT 

Els professors participants rebran l'acreditació corresponent a la coordinació d’un (1) projecte d'innovació docent (60 hores PDA).