RIMDA - Projecte institucional de foment de la qualitat docent a la Facultat de Economia i Empresa

EL PROJECTE RIMDA

El Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica ha dissenyat el programa de Recerca, Millora i Innovació en la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA), per oferir solucions que permetin donar una resposta adequada a les noves exigències acadèmiques i que fomentin la millora de la qualitat de la docència a la Universitat de Barcelona.

El projecte contempla i integra els tres eixos presents als programes més avançats en la formació del professorat universitari: la formació pedagògica i didàctica, la innovació docent i la recerca en docència universitària.

Es tracta d'elaborar i realitzar projectes conjunts d’innovació docent de manera que la seva experimentació (recerca) redundi en la formació dels docents i en la millora de la seva docència. 

En síntesi, aquest projecte integra la formació i la innovació  docent amb la recerca i documentació dels processos docents innovadors.  Plantejar la posada en pràctica de les innovacions  com un procés d'indagació i exigir la participació cooperativa dels professors en totes les fases del procés  (acció-observació-reflexió), és una estratègia que permet i promou la col·laboració entre els docents i la construcció de les competències  requerides  per a la millora de la qualitat docent.

 

EL PROJECTE RIMDA A LA FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA

A partir de les inquietuds i demandes detectades entre el professorat de la Facultat d'Economia i Empresa, que integra els ensenyaments d'Administració i Direcció d'Empresa, Economia, Empresa Internacional, Estadística i Sociologia, s'han identificat set línies transversals a les titulacions i prioritàries d’innovació docent: Aula inversa (modalitat JiTT), Ludificació, Aprenentatge basat en problemes, Aprenentatge basat en projectes, Simuladors d'empresa i Avaluació per competències.

Professors especialistes en aquestes metodologies  assessoraran als diferents grups de professors combinant estratègies formatives com el Lesson Study, la Supervisió Clínica o l’assessorament reflexiu, en les que seran formats pel programa RIMDA.  Es documentaran convenientment els processos innovadors d’ensenyament-aprenentatge i es prepararan articles científics que s’enviaran a revistes d’impacte del camp de l’educació superior. Al final del programa s’invitarà als professors participants a actuar com a  assessors  en noves edicions del programa.

 

Coordinació del projecte


Alexandrina Stoyanova


José Luis Medina

Línies d'innovació

Aprenentatge basat en problemes

L'aprenentatge basat en problemes o ABP és una metodologia d'aprenentatge actiu centrada en l'estudiant en la qual es planteja a un grup d'alumnes un problema real, un interrogant o una situació problematitzada que guia la investigació i, per tant, l'obtenció del coneixement. Aquesta situació permet a l'estudiant desenvolupar hipòtesis explicatives i identificar necessitats d'aprenentatge que li permeten comprendre millor el problema i assolir els objectius d'aprenentatge establerts. Un pas addicional consisteix a identificar els principis que es relacionen amb el coneixement adquirit i que es poden aplicar a altres situacions o problemes Els estudiants aprenen tant a dur a terme estratègies de raonament com a adquirir coneixement de la matèria. Els propòsits de l'ABP consisteixen a ajudar els estudiants a dur a terme habilitats cognitives, com ara l'anàlisi, l'argumentació o la resolució de dubtes i habilitats de caràcter interpersonal i social, com la comunicació i la cooperació. L'evolució que ha seguit l'ABP l'ha anat configurant més aviat com una filosofia, com una manera d'entendre l'educació i com un estil d'aprenentatge. Com afirma Engel els estudiants actuals estaran actius professionalment en els pròxims decennis. Hauran d'exercir en un període caracteritzat per canvis massius, accelerats i constants presidits per la incertesa, la qual cosa, en relació amb la seva professió, els portarà indefectiblement a la necessitat d'un aprenentatge autodirigit al llarg de tota la seva vida. La necessitat d'adaptar-se a aquests canvis exigeix el desenvolupament d'unes competències i d'unes habilitats específiques que ho facin possible.

Coordinació

Josep Roma i Millan és llicenciat en Medicina (UAB) i doctor en Medicina (UB). Es especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública i ha dedicat la  major part de la seva vida professional a la gestió de la formació i del desenvolupament professional entre metges, infermeres i d’altres professionals de l’àmbit de la salut des del Departament de Salut de la Generalitat. A més exerceix com a professor associat a la Facultat de Medicina impartint assignatures relacionades amb la Salut Pública.

En aquest sentit, va dur a terme amb èxit el Master of Health Professions Education (MHPE) a la Universitat de Maastricht, on va poder observar i aprendre de prop la metodologia d’aprenentatge basat en problemes (ABP o Problem Based Learing, PBL), que és pràctica habitual dels estudis de grau a Maastricht.

Posteriorment, ha introduït aquesta metodologia en diverses experiències a Catalunya, destacant la formació de residents d’infermeria familiar i comunitària i el grau de Medicina a la Universitat de Vic.

En l’actual línia del programa RIMDA es pretén que els professors de la Facultat d’Economia i Empresa seleccionin alguna assignatura o grup d’assignatures on poder desenvolupar la metodologia ABP. En síntesi es tracta d’una metodologia d’aprenentatge centrada en l’alumne en què els estudiants treballen en grup per resoldre problemes que se’ls proposen. Les tasques a dur a terme durant el primer any del projecte (abans de la implementació) són tres:

  • Selecció d’assignatures amb els seus objectius d’aprenentatge
  • Elaboració de problemes (o casos) seguint els objectius d’aprenentatge de l’assignatura
  • Formació dels tutors que hauran d’exercir en el desplegament de la proposta ABP

Presentació de la línia

 

Aprenentatge basat en projectes

L'aprenentatge basat en projectes és el resultat de l'esforç que ha de fer l'alumne per reatlizar un projecte que dura tot el semestre i s’identifica com un producte tancat i “potencialment vendible”. És una activitat programada dins el procés d’avaluació continua d'una assignatura i permet a la vegada desenvolupar les activitats transversals de treball en equip.

Coordinació

Dra. Rosa Nonell i Torres, professora titular d'Economia Aplicada del Departament d’ Econometria, Estadística i Economia Aplicada, Secció Polítiques Públiques. 

Com a coordinadora del Grup d’ Innovació Docent Consolidat GINDEPP i membre del Grup d’ Innovació Docent Consolidat i transversal TRANSEDU he participat en molts projectes d’innovació docent i he publicat articles relacionats amb els mateixos.

Presentació de la línia

 

Aula inversa. Just-in-time

L’aprenentatge Just in Time Teaching (JiTT) és una estratègia docent que es basa en fer servir els resultats de les tasques desenvolupades pels estudiants fora de l’aula, i entregades amb antelació via Campus Virtual, per adaptar el contingut de les sessions presencials segons les mancances o les dificultat més habituals detectades pel professor.

Aquesta metodologia que es centra més en l’aprenentatge que en l’ensenyament i implica canvis a tres nivells fonamentals: (i) permet desenvolupar i oferir continguts “a la carta” en lloc dels continguts estandarditzats del model tradicional, dissenyats segons els interessos de l’alumnat, el coneixement previ, el tipus d’aprenentatge i la motivació; (ii) és una forma d’aprenentatge actiu, interactiu i aplicat, l’estudiant deixa de ser receptor passiu d’informació i passa a ser el protagonista en seu procés d’aprenentatge; (iii) dona accés continu al coneixement, es pot estudiar i aprendre en qualsevol moment i en qualsevol lloc, l’aula es converteix en un punt de trobada on es discuteixen els dubtes i es debaten les solucions que els estudiants hagin trobat a problemes reals.

Veure infografía

Coordinació

Dra. Glòria Rubert. Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials (UB, 1993) i doctora en Economia (UB, 2003), és professora agregada del departament d’Economia (secció de Teoria Econòmica) de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB. Des del punt de vista científic, treballa en projectes de recerca centrats en analitzar la sostenibilitat de la política fiscal davant el repte de l’envelliment de la població. És membre de la Xarxa de Recerca XREPP (Xarxa de Referència en Economia i Polítiques Públiques) i de l’institut de recerca BEAT (Barcelona Economic Analysis Team).

En la vessant d’innovació docent, ha participat en diversos grups i projectes entre els quals “Aplicació de les metodologies 'Aprenentatge Basat en Equips’ i 'Aula Invertida’ per a la millora de l’aprenentatge en els Grups d'Intensificació de l'Estudi (GIE) de les assignatures de Teoria Econòmica” (PID-UB 2014-2018 i Investigadora principal del “Grup d’Innovació Docent en Tècniques d’Aprenentatge Actiu i Vivencial en Economia” (GID-UB 2016-2019). Té experiència en la implementació de la doble metodologia d’aula invertida i aprenentatge basat en equips en el del grau en d’ADE.

La innovació docent en Aula inversa

Experiències docents sobre Aula inversa

 

Aula inversa. TBL

Aquesta línia d’innovació docent combina la metodologia de l’aula inversa amb la de l’aprenentatge basat en equips o team-based learning (TBL). Es tracta d’una estratègia d’ensenyament innovadora i simple basada en el treball col·laboratiu que combina el treball individual fora de l’aula i els beneficis que proporciona el desenvolupament de tasques en petits equips dins de grups nombrosos d’estudiants. L’objectiu general d’aquesta doble metodologia és estimular la motivació, millorar l’aprenentatge i augmentar el rendiment dels estudiants.

Tradicionalment, la docència a la universitat s’ha basat en la classe magistral, en què el professor, protagonista a l’aula, es limita a transmetre coneixements als estudiants, que tenen el rol d’espectadors. Amb l’aula inversa, són els estudiants els que adquireixen els coneixements teòrics de manera autònoma amb anterioritat a les sessions presencials, i aquestes es dediquen a l’aplicació pràctica dels conceptes en activitats col·laboratives, donant un paper més actiu i amb més protagonisme als estudiants en l’adquisició de les competències de l’assignatura. El rol del professor a les sessions presencials és el d’organitzador, acompanyant i supervisor d’aquest procés d’aprenentatge.

Coordinació

Dra. Gemma Abio Roig. Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials (UPF, 1997) i doctora en Economia (UB, 2002), és professora agregada del departament d’Economia (secció de Teoria Econòmica) de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB. Des del punt de vista científic, treballa en projectes de recerca centrats en analitzar la sostenibilitat de la política fiscal davant el repte de l’envelliment de la població. És membre de la Xarxa de Recerca XREPP (Xarxa de Referència en Economia i Polítiques Públiques) i de l’institut de recerca BEAT (Barcelona Economic Analysis Team).

En la vessant d’innovació docent, ha participat en diversos grups i projectes entre els quals “Aplicació de les metodologies 'Aprenentatge Basat en Equips’ i 'Aula Invertida’ per a la millora de l’aprenentatge en els Grups d'Intensificació de l'Estudi (GIE) de les assignatures de Teoria Econòmica” (PID-UB 2014-2018 i “Grup d’Innovació Docent en Tècniques d’Aprenentatge Actiu i Vivencial en Economia” (GID-UB 2016-2019). L’any 2017 va presidir el comitè organitzador del 1st International Conference in Experiences in Active Learning in Higher Education que va tenir lloc a la Facultat d’Economia i Empresa de la UB. Té experiència en la implementació de la doble metodologia d’aula invertida i aprenentatge basat en equips en diferents assignatures del grau en Economia, tant de primer com de quart curs del grau.

Presentació de la línia

 

Avaluació per competències

A partir de la competència de treball en equip s’ha desenvolupat una metodologia que després hem estès a les competències de capacitat d’aprenentatge, capacitat comunicativa, compromís ètic i darrerament també sostenibilitat i capacitat creativa i emprenedora.

La metodologia parteix del desenvolupament progressiu de la competència al llarg del grau, tot diferenciant un nivell inicial, un nivell intermedi i un nivell avançat. Cada nivell es defineix a partir d’uns indicadors, que al final s’hauran d’avaluar en base a unes rúbriques. Cada assignatura s’ha de comprometre amb el desenvolupament i avaluació d’una competència a un dels nivells establerts.

Per contribuir al desenvolupament de la competència es disposa d’uns documents que expliquen el contingut de la competència i com treballar-la, des de la perspectiva del professorat i des de la perspectiva de l’alumnat. D’altra banda, es disposa d’unes rúbriques per a l’avaluació global al final i d’altres instruments d’avaluació que poden ser d’utilitat al llarg del curs. A partir de les experiències desenvolupades es preveu l’elaboració d’un banc de bones pràctiques per recollir experiències que puguin ser d’utilitat per a d’altres docents que vulguin sumar-se a l’experiència d’avaluar les competències.

Coordinació

Dra. Marina Solé Català és doctora en Dret per la UB i catedràtica d’escola universitària d’Economia aplicada des de l’any 2003 i membre del departament d’Economia des de 1990. El seu principal àmbit docent és l’Economia Política, adreçada a estudiants dels diferents graus de la Facultat de Dret.

És cap d’estudis de Gestió i Administració Pública, càrrec que ja havia ocupat entre 2001 i 2009. Ha estat també coordinadora del màster de Gestió Pública Avançada (2008-2013) i directora de l’Escola de Postgrau de la Facultat de Dret (2012-2016). Ha estat Coordinadora de la Comissió redactora de les memòries per a la verificació del grau i el màster, respectivament.

La seva recerca se centra darrerament en la docència universitària, amb diversos projectes REDICE i d’innovació docent. És coordinadora del Grup d’innovació docent consolidat de Gestió i Administració Pública des de 2003. Membre de diferents grups de treball, interns de la Universitat de Barcelona i externs, relacionats amb l'adaptació de les titulacions universitàries a l'Espai Europeu de l'Educació Superior, amb diverses publicacions relacionades.

Des d’octubre de 2017 coordina diversos projectes europeus Erasmus+ Capacity Building in Higher Education, relacionats amb la millora i modernització de les Universitats i de l’Educació Superior, i dos projectes de serveis finançats per la Comissió Europea:  SPHERE (Suport and Promotion for Higher Education Reform Experts, amb països veïns de la Unió Europea) i HAQAA (Harmonization of African Higher Education, Quality Assurance and Accreditation).

Presentació de la línia

 

Simulador d'empresa

Un simulador d'empreses és una emulació el més exacta possible, i depenent de la complexitat del simulador, del la forma com es comporta un mercat, en el qual s’intenten reproduir els elements i condicionants que determinen els resultats que pot obtenir una o un conjunt d’empreses.

Un simulador per tant, vol reproduir la forma com actuarà un sector d’activitat determinat, fent que les empreses que es troben implicades en el procés de simulació interactuin entre elles, de forma que les accions que una empresa fa afecten a les empreses competidores en el mateix sector; per fer-ho, intenta tenir en compte el major nombre de variables que, a l’igual que en el món real, tenen afectació sobre els resultats de les empreses.

Coordinació

Dr. Xavier Garcia Marimon, professor del departament d’empresa, secció de comptabilitat, de la Universitat de Barcelona. Diplomat en ciències empresarials i llicenciat en administració i direcció d’empreses. Co-director de l’executive MBA de la Facultat d’economia i empresa i Co-director del Postgrau Auditoria Pública.

Presentació de la línia

 

Gamificació

La ludificació o gamificació (més coneguda pel terme anglès gamification) és l'ús dels elements i de la mecànica del joc en contextos aliens a aquest, amb l'objectiu d'orientar el comportament de les persones i aconseguir determinades fites,com per exemple aconseguir una vinculació especial amb els usuaris, incentivar un canvi de comportament o transmetre un missatge o contingut. (+) (Viquipèdia)

Coordinació

Elena Maestre González
Dept Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica
Fac. de Medicina i Ciències de la Salut