Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)

Nom llarg: 
Millora de la docència en dissenys i tècniques d’investigació psicològica
Presentació: 

Te per objectiu facilitar la docència dels continguts metodològics de l’ensenyament de Psicologia, emprant tècniques docents innovadores i recursos multimedia (pàgines web, internet, CDs interactius, etc.)

Paraules clau:
Dissenys i tècniques d'investigació psicològica, tecnologies de la informació i comunicació, sistema europeu de crèdits transferibles, innovació docent, mesura i avaluació.

Codi UB: 
GINDOC-UB/099
Coordinació: 
Bono Cabré, Roser
Membres del grup: 
Georgina Guilera Ferre
Maite Barrios Cerrejón
Juana Gómez Benito
M. Victoria Carreras Archs
M. Isabel Núñez Peña
M. José Blanca Mena
Vicenç Quera Jordana
Rafael Alarcón Postigo
Carlos Campos Rodríguez
Chuen Ann Chai
Estefania Daniela Guerrero Jaramillo
Nom llarg: 
Grup d'Innovació Docent en Eines d'Aprenentatge en Direcció d'Empreses
Presentació: 

G•IDEA sorgeix amb la finalitat de dissenyar, crear i implantar nous recursos didàctics en suport digital i multimèdia mitjançant l'ús de les noves tecnologies, per tal de millorar els aprenentatges dels estudiants en relació a la presa de decisions empresarials, intentant escurçar la distància entre la teoria i la pràctica professional, en escenaris de semipresencialitat, i en el nou entorn que estableix l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Els professors membres d’aquest grup d’innovació docent considerem fonamental intentar minimitzar l'actual separació existent entre els conceptes teòrics vistos a les aules i la realitat empresarial, per tal d'apropar al màxim als estudiants a la seva vida professional futura, millorant els aprenentages en relació a la sempre complexa presa de decisions empresarials.

Aprofitant l'oportunitat que ens ofereix l'adaptació dels ensenyaments i les diferents assignatures al nou entorn de l'EEES, estem molt motivats a proposar noves maneres d'aprenentatge per als estudiants i modificar els tradicionals patrons de docència presencial (en la que el docent és el protagonista), per tal de fer participar el màxim possible els estudiants i que siguin ells mateixos els actors principals de la seva formació. A més, cal que aprofitem els avenços tecnològics al nostre abast per tal de, per una part millorar la docència presencial, però també per facilitar la semipresencialitat amb noves eines d'aprenentatge virtual.

En aquest sentit, cada vegada més es fomenten els intercanvis d'estudiants a nivell internacional (p.e. ERASMUS/Sócrates), per la qual cosa cal també disposar d'eines d'aprenentatge a distància. Actualment, en resposta a aquesta situació ja existeixen alguns recursos didàctics en el món universitari, però no en la nostra llengua (bàsicament creats per universitats nordamericanes) i normalment allunyats de la nostra realitat empresarial catalana.

Per tot això, considerem imprescindible l'adaptació i la creació de nous recursos didàctics en suport digital per a les assignatures de l'àrea d'Organització d'Empreses on tenim el gran repte de formar futurs gestors d'empreses i no disposem de laboratoris de pràctiques, per la qual cosa hem d'intentar ser més imaginatius que mai.

Els objectius com a grup d'innovació docent G·IDEA són els de continuar reflexionant i millorant la docència en els àmbits en els que treballa l'equip d'investigadors.Així, els objectius del grup segueixen sent els d'apropar la realitat empresarial a les aules, tot escurçant la distància entre la teoria i la pràctica professional, amb la creació de materials docents o altres eines didàctiques, per tal de millorar els aprenentatges dels estudiants i:

1.Millorar la formació dels estudiants
2.Millorar el rendiment acadèmic dels estudiants

Codi UB: 
GINDOC-UB/038
Coordinació: 
Guitart Tarrés, Laura
Membres del grup: 
Forgas Coll, Santiago
Cruz Cazares, Claudio
Huertas García, Rubén
Jaría Chacón, Natalia
Núñez Carballosa, Ana
Miravitlles Matamoros, Paloma
Valls Pasola, Jaume
Achcaoucaou Iallouchen, Fariza
Hormiga Pérez, Esther
Calleja Blanco, Jonatan
Armstrong, Ryan
Galindo Batanero, Esther
Hernandez Vivanco, Alfonso Antonio
Nom llarg: 
Grup de treball dedicat a l'accessibilitat digital en docència, recerca i innovació docent
Presentació: 
Objectius de l'activitat del grup

El grup Adaptabit en el darrer any va ampliar el seu àmbit a tres departaments: Biblioteconomia i Documentació, Història del Dret, Matemàtica Aplicada i Anàlisi (ara aquest departament ostenta la coordinació del grup). Aquest canvi fa replantejar algunes actuacions del grup i buscar noves sinergies amb altres actors i la recerca d'actuacions a nivell global de la universitat. És per això que en els objectius del grup s'estableixen col·laboracions amb organismes de servei general a la UB com SAE, CRAI i ICE, i nous vincles amb altres grups com INDOMAIN.I fins i tot amb organismes interuniversitaris, com la comissió UNIDISCAT.

Els objectius marcats durant el període 2016-2018 s'estableixen com segueix:

Actuar de referent per a l'assessorament de temes d'accessibilitat a la universitat

En aquest sentit, i durant el període que finalitza s’han fet nombroses accions que val la pena ressenyar, la major part de les quals tindran continuïtat en el període que ara s’inicia:

•    Resolució de consultes d’accessibilitat a petició del SAE. A continuar en el període 2016-2018. 
•    Realització d’accions  d’informació a UB TV. Durant el període 2016-2018 es realitzaran altres accions informatives a diferents organismes de la UB si es creuen pertinents.
•    Participació i tramesa de recomanacions per a la implantació del ReadSpeaker a la UB
•    Actuacions d’assessoria a l’ICE. A continuar en el període 2016-2018
•    Col·laboració amb UNIDISCAT. En particular s’han proposat ponents per al congrés bianual i se’ls ha anat informat d'iniciatives de la UB com la traducció del lector de pantalles NVDA. També  s'ha participat en un estudi sobre accessibilitat a les universitats catalanes amb dos representants : un del professorat (Mireia Ribera) i un altre de l’alumnat (Mireia Alcalà) .

En relació al treball fet amb la traducció del lector de pantalles NVDA, durant el període que ara s’inicia  es vol promoure la  seva inclusió a les aules i posteriorment realitzar accions de difusió i publicació d'aquesta feina. 
•    Inclusió de metadades d’accessibilitat i e-learning al repositori digital OMADO. Aquesta feina, iniciada ja el 2015 amb l’ajut d’un  col·laborador extern, és una de les prioritats per a l’etapa que s’inicia.
•    Realització d’accions formatives en el màster de professorat i en cursos al PAS de la Universitat de Barcelona per incrementar la sensibilitat i coneixement dels requeriments legals i de tècniques d'accessibilitat lligades a la docència. A continuar en el període 2016-2018

Informar, assessorar i promoure l'adopció de les millores d'accessibilitat a la docència

D’una banda, això es traduirà en un projecte d'innovació docent consistent en establir una auditoria d’assignatures per validar si segueixen els principis de disseny universal. En concret, es tindran en compte els llibres publicats per la CRUE de diverses titulacions, entre elles DRET, i en el cas d'Informàtica, Matemàtica i Informació i Documentació, es buscaran les parts genèriques aplicables. També es tindran en compte els estudis fets per Universia. La idea és que els caps d'estudis tinguin una eina pràctica i possibilista per avançar en el camí de la inclusió a la UB.

En concret, en les titulacions de Matemàtiques i el Grau d'Enginyeria informàtica s'establiran sinergies amb el grup INDOMAIN, que promou la integració dels alumnes de batxillerat, per tal que no s'oblidin els alumnes universitaris amb discapacitat que cada cop són més nombrosos. 

D’altra banda, això també es traduirà en una col·laboració amb l'ICE per posar a disposició de tot el professorat de la UB un material de formació sobre la creació de documents ofimàtics i de vídeos accessibles, articulant un mode d'acreditació de la formació rebuda, compatible amb els crèdits atorgats per l’ICE.

Explorar nous formats de recursos docents i les seves possibilitats relatives a la docència

En la línia del treball de projectes precedents sobre documents ofimàtics accessibles (MS Office, LibreOffice i PDF), i recursos multimèdia (subtitulació, audiodescripció i edició de vídeos), el grup Adaptabit seguirà treballant durant aquest període, per estudiar, experimentar, i finalment assessorar sobre el format de llibre electrònic (EPUB). L’orientació de la nostra feina es farà des de l'autoria de l'autor no-tècnic i s'incidirà en l'ús de metadades d'accessibilitat i e-learning per facilitar-ne la identificació i cerca.

Actuacions previstes que se'n deriven: 

Tal i com s'ha explicat en l'apartat d'objectius, durant el període indicat es preveu continuar/iniciar diversos projectes i accions del grup, que es concreten a continuació dintre dels tres objectius del grup (com a referent a la UB, com a promotor d'accessibilitat, i dins l’àmbit de recursos docents)

Referent UB

•    PMID sobre integració de metadades d'accessibilitat i aprenentatge al repositori OMADO. Continuació del projecte iniciat l'any 2015 en col·laboració amb el CRAI.

•    PMID sobre integració del lector de pantalles NVDA a les aules com a contingut docent i com a suport per a alumnes amb discapacitat visual o dislèxia.

•    Accions de formació del professorat i PAS de la UB.

Promotor accessibilitat

•    PMID sobre auditoria de l'adopció de mesures d'inclusió per assignatura. Es buscaran sinergies amb el gurp INDOMAIN.

•    PMID sobre formació en obert per a tot el professorat de creació de documents ofimàtics i vídeos accessibles. Repositori de bones pràctiques.

Recursos docents
•    PMID sobre la creació de material docent en EPUB amb la inclusió de metadades accessibles.

Altres iniciatives que puguin sorgir durant el període establert.

Context d'aplicació (Ensenyament / Assignatura): 

Tal i com s'ha explicat el caràcter pluridepartamental d'Adaptabit i els vincles establerts amb diversos organismes de la UB fa que el context d'aplicació de les accions del grup sigui tota la Universitat.

Ara bé, donada la composició de l'equip s'incidirà especialment en les titulacions del Grau d'Informació i Documentació, Grau d'Informàtica i Grau de Dret, Grau de Ciències Polítiques i de l’Administració, Grau de Relacions Laborals, Grau de Criminologia, i Grau en Gestió i administració pública, en les assignatures impartides pels propis membres dels grups. Dit això cal remarcar que dels membres del grup, Marina Salse és cap d’Estudis del Grau d’Informació i Documentació, Miquel Térmens coordinador del Màster en Gestió de Continguts Digitals i Rosa M.Satorras coordina el PAT de Necessitats especials de tota la Facultat de Dret i sovint les accions del grup sovint tindran una aplicació més àmplia que les pròpies assignatures individuals.

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/141
Coordinació: 
Ribera Turró, Mireia
Membres del grup: 
Miquel Centelles Velilla
Marina Salse Rovira
Miquel Térmens Graells
Ruben Alcaraz
Rosa Maria Satorras Fioretti
Mercè Costa Cuberta
Lluc Massaguer Busqueta
Marc Soler Bages
Nom llarg: 
GIDC_Gramàtica i Lingüística Anglesa
Presentació: 
Els objectius del grup GID-Gramàtica i Lingüística Anglesa gira al voltant de 3 eixos fonamentals:

1. Aplicació de corpus textuals com a eina metodològica per a l’elaboració de material docent

2. Replantejament del sistema d’avaluació de Gramàtica descriptiva de l’anglès I

3. Elaboració d'un glossari sintàctic-semàntic

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat:

 1. Homogeneïtzar la terminologia sintàctic-semàntica dels cursos de gramàtica i lexicologia per tal de contribuir a un aprenentatge més significatiu
 2. Contribuir a què l'alumnat aprofundeixi en la terminologia sintàctic-semàntica
 3. Millorar l'assimilació de conceptes clau per part de l'alumnat objecte de la innovació proposada
Codi UB: 
GINDOC-UB/034
Coordinació: 
Laso Martín, Natalia Judith
Membres del grup: 
Mª Luz Celaya Villanueva
Elisabet Comelles Pujadas
Isabel Verdaguer Clavera
Júlia Barón Pares
Eva Giménez Domínguez
Montserrat Forcadell Guinjoan
Emilia Castaño Castaño
Aaron Ventura Campos
Nom llarg: 
Grup d'Innovació Docent d'Econometria a la Pràctica
Presentació: 

El Grup d’Innovació Docent d’Econometria en la pràctica (GIDEP) fou creat l’any 2003 per professores i professors d’assignatures de la matèria Econometria, preocupats per la qualitat de la docència. Així, amb la formació d’un grup s’intentava coordinar els esforços que cadascú estava realitzant de manera individual i crear sinergies.

Tots els membres del grup pertanyen al Departament d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola, i treballen de forma coordinada per dur a terme accions d'innovació docent relacionades amb la implantació de metodologies docents actives, dissenyar activitats i sistemes d'avaluació més eficients i formatius, innovar en la creació de recursos per a la docència més adequats al perfil dels estudiants, etc..

Aquesta tasca s’ha estructurat al voltant de diverses propostes de projectes del PMID, així com projectes MQD. També ha estat molt important la participació dels membres del grup en activitats de formació del professorat. El resultat d’aquesta tasca ha estat el disseny de metodologies docents i d’avaluació innovadores, l’elaboració de materials multimèdia, la publicació d’articles, la col·laboració en llibres sobre metodologia docent, la participació en congressos, etc..

Codi UB: 
GINDOC-UB/059
Coordinació: 
Suriñach Caralt, Jordi
Membres del grup: 
Enrique López Bazo
Ernest Pons Fanals
José Ramón Garcia Sanchís
Carme Riera i Prunera
Rosina Moreno Serrano
Esther Vayá Valcarce
Josep Lluís Carrion Silvestre
Antonio di Paolo
Alessia Matano
Cristina López-Mayan
Nom llarg: 
Centro de Formación Continua e Innovación Docente (Grupo Internacional e Interuniversitario “Copolis. Bienestar, Comunidad y Control Social)
Presentació: 

La innovación docente en la formación curricular y extracurricular a lo largo de la vida, las prácticas universitarias y la docencia universitaria que se desarrolla en el marco del Grupo Internacional e Interuniversitario COPOLIS. Bienestar, Comunidad y Control Social (grupo de investigación consolidado SGR-178/2009 de la UB), busca ser apoyada, mejorada, actualizada y difundida a través del Centro de Formación Continua e innovación Docente (CEFOCID), que se constituye como grupo de innovación docente del mismo. Está integrado por profesorado de diferentes universidades y disciplinas del ámbito de las ciencias sociales, que comparten espacios y estrategias investigadoras y docentes comunes.

Codi UB: 
GINDOC-UB/140
Coordinació: 
Camps Calvet, Clara
Membres del grup: 
NURIA VERGES BOSCH
LEON FREUDE
ELISABET ALMEDA SAMARANCH
ROSA ORTIZ MONERA
SANDRA OBIOL FRANCÉS
DINO DI NELLA
MARIUS DOMÍNGUEZ AMORÓS
ANNA MORERO BELTRÁN
JORDI BONET MARTÍ
CARME VIVANCOS SÁNCHEZ
IGNASI BERNAT MOLINA
Nom llarg: 
Formació Docent i Innovació Pedagògica
Presentació: 

El grup FODIP, grup consolidat d’innovació docent per la Universitat de Barcelona, es defineix pel seu eix fonamental d’estudi, la formació, al qual s’aproxima des de les diferents perspectives i mirades dels seus components. El repte assumit per tot el grup és l’anàlisi, la descripció, la comprensió i la interpretació dels contextos educatius, els continguts, les metodologies i les necessitats formatives, les accions institucionals de formació i la seva avaluació. Tots els membres del grup s’acosten des de la teoria i la pràctica al fenomen de la formació i la innovació docent, condició que acompleixen tots els investigadors i investigadores.

Codi UB: 
GINDOC-UB/029
Coordinació: 
Serrat Antolí, Núria
Membres del grup: 
Elvira Martí Brossa
José Luis Medina Moya
Benet Castillejos Segura
Teresa Icart Isern
Serafín Antúnez Marcos
Susana Orozco Martínez
Trinidad Y. Mentado Labao
Juan José González López
Beatriz Jarauta Borrasca
Francesc Imbernón Muñoz
Zoia Bozu
Susanna Arànega Español
Lluís Carol Andrés
Alejandra Montané López
Emma Quiles Fernández
Gabriel Hervas Nicolás
Isaac Calduch Pérez
Ares Cruz Hernández
Judith Muñoz
Patricia Silva
Emma Quiles Fernandez
Adrià Paredes Santín
Nom llarg: 
Grup d'Innovació Docent en Psicologia de l'Educació
Presentació: 

El treball del GIDPE s'ha centrat, fins el moment, en incorporar a la docència de les assignatures de l'àrea de Psicologia de la Educació els principis i plantejaments següents: potenciar el treball autònom de l'alumne, l'ús de metodologies basades en problemes o en l'anàlisi de casos, potenciar la integració teoria-pràctica en la formació de l'alumnat, incorporar les TIC als processos d'ensenyança i aprenentatge, millorar la participació activa dels estudiants per afavorir el sentit dels aprenentatges, millorar el pràcticum a través la col·laboració entre escola i universitat.

Línies d'innovació desenvolupades

Ø  Avaluació dels aprenentatges i modelització de l’anàlisi i millora de la pràctica d’avaluació.

 • Model d’avaluació multidimensional i estructural.

 • Retroalimentació –Feedback.

Ø  Competències transversals: treball en grup col.laboratiu

 • Escriptura col·laborativa.

Ø  Competències transversals: autoregulació.

 • Suports a la regulació de la participació.

Ø  Equips docents com a comunitats de formació i aprenentatge.

Ø  Metodologies de suport a l’aprenentatge

 • Aprenentatge basat en problemes –Problem-Based Learning, PBL–, aprenentatge basat en casos –Case-Based Learning, CBL–, aprenentatge basat en projectes, simulacions.

Ø  Entorns Personal d'Aprenentatge –Personal Learning Environments, PLE.

Ø  Reflexió sobre la pràctica en el marc de la relació Universitat – Escola

 • Co-tutoria universitat –escola en el seguiment i l’avaluació del pràcticum

Ø TIC - Disseny i desenvolupament tecnopedagògic (Moodle -TIC)

 • Influència educativa i ús de les TIC 

Ø Metodologies actives per l’aprenentatge

 • Millorar la participació activa -implicació- dels estudiants per afavorir el sentit en el seu aprenentatge

Ø Aprenentatge professionalitzador

 • Millorar el pràcticum a través de la col·laboració entre escola i universitat. Reflexió conjunta per donar resposta als reptes educatius de l'escola.

Codi UB: 
GINDOC-UB/071
Coordinació: 
Coll Salvador, César
Membres del grup: 
María José Rochera Villach
Rosa María Colomina Álvarez
Fco Javier Onrubia Goñi
Teresa Mauri Majós
Judith Oller Badenas
Anna Engel Rocamora
Ana Remesal Ortiz
Anna Ginesta Fontserè
Horacio Vidosa Castro
Mónica Bibiana Aldana Robayo
Mariana Largo Sierra
Antonio Membrive Ruiz
Iris Merino Rubio
Nom llarg: 
Grup d’innovació i recerca docent universitària basada en l’àmbit de l’economia i l’empresa
Presentació: 

Les persones que integrem el grup d’innovació docent “GIREUBEE” portem ja molts anys treballant per millorar la qualitat de la docència. El nostre grup d’innovació docent va tenir el seu origen en les accions dutes a terme per mitigar el procés de transició batxillerat- universitat i universitat-mercat laboral. Des d’aleshores els nostres objectius s’han ampliat i diversificat mirant d’adaptar-se als canvis derivats de la introducció de l’Espai Europeu d’Educació Superior i dels seus efectes en la realitat de l’ensenyament universitari així com dels avenços amb el disseny i aplicació de noves metodologies d’ensenyament-aprenentatge, la necessitat de consolidar les competències de gènere i els nous reptes de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Els objectius del grup :

1. Millorar el rendiment acadèmic i capacitat crítica de l’alumnat

2. Anàlisi de les competències i el seu grau d’assoliment

3. Aplicar mètodes d’innovació docent i estudiar els resultats obtinguts en relació al rendiment i l’assoliment de competències (aula inversa, aprenentatge basat en problemes, aprenentatge basat en projectes, gamificació, TICS...)

4. Analitzar i facilitar les etapes de transició dels estudiants: transició batxillerat-universitat i transició universitat- mercat laboral

5. Estudi del paper de les pràctiques en empreses o institucions en la consolidació de les competències professionals

6. Introduir la perspectiva de gènere a la docència i anàlisis de les competències de Gènere

7. Introduir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i analitzar les competències assolides

8. Potenciar la col·laboració i la difusió de la innovació docent

Línies d’actuació:

La concreció dels objectius esmentats es realitzarà, en termes generals, mitjançant les següents línies d’actuació:

- Aplicar mètodes d’innovació docent a l’aula (TICS, aula inversa, aprenentatge basat en problemes, aprenentatge basat en projectes, gamificació, etc) i analitzar els resultats

-Treballar per tal de facilitar la transició batxillerat - universitat. Incloem en aquest apartat tot aquell conjunt d’accions que persegueixen la diagnosi i l’homogeneïtzació dels coneixements de l’alumnat de nou accés, com és la realització i coordinació dels seminaris que permetin avançar en aquesta línia

-Treballar per tal d’esbrinar els aspectes que afavoreixen l’empleabilitat (transició universitat-mercat laboral). Incloem en aquest apartat l’estudi del paper de les pràctiques en empreses o institucions com instrument per consolidar les competències professionals

-Anàlisis i estudi de la demanda de competències del mercat laboral, del grau d’assoliment de les competències professionals de l’alumnat i identificació de possibles desajustaments.

-Introduir la perspectiva de gènere a la pràctica docent i potenciar l’assoliment i consolidació de les competències de gènere

-Elaborar materials didàctics que facilitin l’aprenentatge autònom, especialment en el cas d’aquells alumnes que ho necessitin: atenció a la diversitat i alumnat amb dificultats d’aprenentatge.

-Continuar amb l’edició de la revista electrònica d’accés obert RIDU, pionera en l’àmbit de la innovació docent universitària dins de la UB.

-Crear xarxes de relació amb empreses o institucions i potenciar la seva col·laboració en la pràctica docent

-Crear xarxes de relació i col·laboració amb altres grups d’innovació i millora docent i amb altres universitats amb l’objectiu de compartir experiències i la preocupació per la docència i l’aprenentatge

Codi UB: 
GINDOC-UB/139
Coordinació: 
Bartual Figueras, Mª Teresa
Membres del grup: 
Roman Adillon Boladeres
Lluis Bonet Agustí
Andrés Coco Prieto
Pedro Calleja Cortés
Agustí Colom Cabau
M.ª Angeles Felipe Checa
Xavier García Marimón
Josep González Calvet
Marta Panadés Guerrero
Montserrat Pareja Eastaway
Pere Purroy Sánchez
Carles Rafels Pallarola
Carme Ribas Marí
Montserrat Simó Solsona
Joaquín Turmo Garúz
Fco. Javier Varea Soler
Nom llarg: 
Alternatives Metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia
Presentació: 

El Grup d'Alternatives Metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia (GAMFIF) té com a objectiu general promoure l'aprenentatge de coneixements i habilitats en Fisiologia i Fisiopatologia, mitjançant alternatives metodològiques a la classe magistral i a les classes pràctiques convencionals que fomentin la participació de l'estudiant. Aquest objectiu general formulat ja des de l’inici de l’activitat del grup continua sent vàlid, tot i que els objectius específics han anat variant en funció de la pròpia evolució del marc educatiu en que es mou la Universitat de Barcelona.

Dins de les línies d’actuació del grup, en els propers dos anys pretenem centrar-nos en el treball en competències transversals, prenent com a punts clau la gestió de la informació i la comunicació, termes que encaixen en les competències següents:

-Capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica.

-Capacitat comunicativa.

     -Capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, dominant el llenguatge especialitzat.

    -Capacitat per buscar, utilitzar i integrar la informació.

Les dues són competències incloses en els plans d’estudis dels graus de la UB i el seu desenvolupament continua en els estudis de màster.

A partir d’aquestes competències es concreten objectius per desenvolupar les línies d’innovació del grup i que es resumeixen en els punts següents:

1. Aprofitar l’experiència del grup i els projectes desenvolupats en els darrers anys que han servit per treballar les competències de gestió de la informació i comunicació. A partir d’aquí elaborar un recull de materials que puguin ser utilitzats en les diferents assignatures que impartim i que tenen com a objectiu el treball d’aquestes competències.

2. Millorar la difusió de l’activitat del grup. En aquest sentit hem iniciat l’elaboració del web del grup, amb la col·laboració de personal del propi PMID, però queda encara una part important de feina per introduir la informació i donar a conèixer el web.

3. Revisar l’activitat del grup dels darrers anys i recollir les diferents estratègies docents, d’aprenentatge i d’avaluació aplicables a assignatures de grau i de màster.

4. Realitzar activitats avaluables de comunicació, oral o escrita, amb els estudiants de les diferents assignatures que fomentin l’esperit crític i la capacitat de cerca, integració i síntesi de la informació.

Els tres primers objectius es desenvoluparan en accions conjuntes del grup. El quart objectiu es desenvoluparà en actuacions concretes, adaptades a la tipologia de l’assignatura i al nombre i tipus d’estudiants, que portaran a terme els professors i investigadors en el marc dels equips docents i de les assignatures on participin, tal com hem fet des de l’inici de l’activitat del grup.

Actuacions previstes que se'n deriven:
Al llarg dels darrers anys hem desenvolupat un seguit de projectes que tenen com a punt comú la gestió i anàlisi crítica de la informació en els diferents nivells de formació universitària: grau i postgrau. Pretenem continuar en la línia d’estimular als nostres estudiants a cercar adequadament la informació en les bases de dades científiques, a analitzar-la i a ser capaç de sintetitzar-la per utilitzar-la en el seu procés d’aprenentatge. En aquest sentit, hi ha diversos projectes en marxa per desenvolupar aquestes competències:

Projectes en curs:

 • Millora de la capacitat comunicativa: adaptació del registre al tipus de receptor. 2015PID-UB/040.
 • Integració de coneixements de diferents matèries a través d’un treball col·laboratiu en xarxa. Experiència pilot en els graus del Campus de l’Alimentació. 2015PID-UB/018

Projectes futurs:

 • Elaboració d’un glossari de termes científics i de paraules d’ús comú que no són prou conegudes pels estudiants.
 • Elaboració d’una guia de bones pràctiques per a la gestió de la informació i la comunicació. La confecció d’aquest document inclou la revisió dels materials elaborats prèviament pel grup en forma de guies i de rúbriques d’avaluació, i la seva adaptació als diferents nivells d’educació universitària en els que participem.

Publicacions:

Al llarg de la trajectòria del grup GAMFIF un dels sistemes orgànics més treballats ha estat el sistema digestiu. Diversos projectes han consistit en el disseny, elaboració i aplicació d’activitats d’aprenentatge i d’instruments d’avaluació relacionats amb aquest sistema.

Volem recollir l’experiència del grup i publicar-la, amb l’objectiu de posar-la a l’abast de la comunitat universitària. Es tracta d’un seguit d’estratègies docents metodològiques i d’avaluació que s’han posat a la pràctica en el context d’assignatures de Fisiologia de diferents graus.

Codi UB: 
GINDOC-UB/002
Coordinació: 
Amat Miralles, Concepció
Membres del grup: 
Margarida Castell Escuer
Àngels Franch Masferrer
M. Emilia Juan Olivé
Magdalena Massot Cladera
M. Lluïsa Miró Martí
Miquel Moretó Pedragosa
Carme Pelegrí Gabaldà
Anna Pérez Bosque
Francisco José Pérez Cano
Joana M. Planas Roselló
Manel Rabanal Tornero
Jordi Vilaplana Hortensi
Elisabet Augé Marí
Ignasi Azagra Boronat
Rocío Moreno González
M. José Rodríguez Lagunas
Marta Riba Baqués
Blanca Grases Pintó
Carla Morales Ferré
Karla Rio Aige
Patricia Ruiz Iglesias,
Jaume del Valle Macia

Pàgines