Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)

Nom llarg: 
Grup d'innovació docent en Fonètica Catalana
Presentació: 

El grup d’innovació docent en fonètica catalana FONCAT té l’objectiu d’elaborar materials didàctics per tal que l’aprenentatge de la fonètica catalana sigui autònom i aplicat. A més, pretén donar resposta a les necessitats dels universitaris, d’estudiants d’altres nivells educatius i de professionals relacionats amb la logopèdia o l’assessorament lingüístic. Les línies de treball del grup giren al voltant de tres eixos:

1) ampliació de les eines interactives del web Els sons del català,

2) elaboració de materials per millorar aspectes de pronúncia del català en no-catalanoparlants,

3) publicació de materials d'autoaprenentatge basats en recursos instrumentals: transcipció fonètica,  reconeixement de figures articulatòries, interpretació d'espectrogrames i palatogrames, etc.

Paraules clau: Fonètica catalana, aprenentatge autònom, TIC, exercicis autocorrectius, fonètica dialectal, correcció fonètica

Codi UB: 
GINDOC-UB/028
Coordinació: 
Carrera Sabaté, Josefina
Membres del grup: 
Roser Güell Isern
Andreu Bosch Rodoreda
Gemma Reguant Fosas
Maria Cabrera Callís
M. Rosa Lloret Romañach
Ana M. Fernández Planas
Clàudia Pons Moll
Paolo Roseano
Jesús Bach Marquès
Mar Mir Campillo
Nom llarg: 
Grup d’Innovació Docent de Botànica Aplicada a les ciències Farmacèutiques
Presentació: 

El marc concret de l’activitat dels integrants del grup –l’àrea de Botànica a la Facultat de Farmàcia de a UB- permetrà aplicar i avaluar les propostes que generi el grup d’innovació en el context de dos ensenyaments (Farmàcia i Ciència i Tecnologia dels Aliments) amb plans d’estudis ja reformats però sotmesos a la nova remodelació que impliquen les directrius de l’EEES. Aquest marc defineix les necessitats d’innovació i de recerca pedagògica que caldrà desenvolupar en els propers anys i que constitueixen bona part dels objectius que presenta el nostre grup.

De manera sintètica esmentar:

1) Evolució de l’activitat docent cap:

1.a) als nous paradigmes d’educació superior centrada en l’aprenentatge autònom, el treball col·laboratiu i en l’avaluació continuada i

1.b) a la introducció d’objectius docents basats en l’assoliment de competències que facin possible la mobilització dels coneixements a través d’habilitats i actituds adequades a un professional de la societat del S. XXI.

2) Implementació i explotació de noves eines i recursos de les TICs en l’ensenyament presencial i no presencial i producció dels materials docents requerits.

3) Estudiar el potencial i possibilitats de noves modalitats d’ensenyament-aprenentatge basades en la semipresencialitat.

Codi UB: 
GINDOC-UB/032
Coordinació: 
Simon Pallisé, Joan
Membres del grup: 
Carles Benedí i González
Anna Rovira López
Maria Bosch i Daniel
Cèsar Blanché i Vergés
Nom llarg: 
GRUP D’INNOVACIÓ DOCENT INTERDISCIPLINAR EN MASTERS
Presentació: 

Objectius de l'activitat del grup: 

Tal i com indica el nom del  Grup (amb vocació interdepartamental, interfacultativa i interuniversitària), les línies previstes en el marc de la Innovació i Millora Docent tindran com a centre d’interès els ensenyaments de Màster. Els grans objectius del Grup d’Innovació Docent seran:

  • Elaboració de Guies Didàctiques per al Treball de Fi de Màster, a demanda de diferents Titulacions de Màster en diferents Facultats de la UB i d’altres Universitats Catalanes. Les Guies Didàctiques poden referir-se indistintament a Ensenyaments humanístics i experimentals .
  • Millora en les tècniques d’avaluació dels Màsters, ja sigui per fomentar l’autoavaluació de l’alumnat , ja sigui per millorar el procés avaluador del professorat de les Comissions Avaluadores.
  • Seguiment–institucional i individual– de l’adquisició de competències transversals en l’alumnat dels Màsters, a través de l’estructura tutorial. Si les circumstàncies ho permeten (ajuts, subvencions nacional i/o europees, beques, pressupostos, etc.),  pretenem iniciar un treball conjunt  –UB/Universitats Europees per a la innovació dels processos tutorials amb alumnat de Màsters.
  • Enfortir l’orientació professional dels estudiants universitaris, per assegurar que les persones graduades al finalitzar els seus estudis, tinguin les habilitats per gestionar la seva carrera professional en un context d’incertesa. Es important assegurar que les persones que es graduen tinguin un coneixement realista de les seves capacitats d’ocupabilitat

A més, el grup té l'objectiu d'incidir en l'aprenentatge per al desenvolupament de la professió, millorant els processos en l'adquisició de competències professionals. Per aquesta raó el grup focalitzarà les seves actuacions en els Treballs final de màster i en el practicum, dos espais imprescindibles per al desenvolupament de competències necessàries, posteriorment, en l'exercici de la professió.

Codi UB: 
GINDOC-UB/127
Coordinació: 
Llanes Ordóñez, Juan
Membres del grup: 
María Rosa Buxarrais Estrada
Montserrat Casanellas Chuecos
Elisenda Pérez Muñoz
Mercedes Torrado Fonseca
Marta Burguet Arfelis
Pilar Figuera Gazo
Mercè Alós Lladó
Eva Ferraz Comín
Marta Venceslao Pueyo
Laura Martinez Rodriguez
Jordi Garcia Farrero
David Vallespín Pérez
Noemí Jiménez Cardona
Robert-Guerau Valls Figuera
Amèlia Tey Teijón
Carmen Jerez Molina
Susana Aránega Español
Lidia Daza Pérez
Cristina Vidal Marti
Silvia Batlle (UNTREF)
Sara Pedregosa Fauste (UdL)
Nom llarg: 
Química Física Experimental
Presentació: 

El grup d’innovació docent està format per bona part del professorat implicat en la docència de les assignatures experimentals que el departament de Química Física ofereix en el grau de Química i en els màsters de Química de Materials Aplicada i Nanociència. El grup també compta amb la presència dels dos tècnics del departament que s’encarreguen de l’organització i el manteniment de l’equipament dels laboratoris.

Des de la seva concepció, l’objectiu del grup ha estat la implementació de pràctiques de laboratori que complementin la formació teòrica els alumnes, tant des del punt de vista de les competències de coneixement bàsiques, com de competències complementàries.

Donada la dinàmica particular de les assignatures experimentals de grau, aquestes són un marc adient com a projecte pilot de diferents iniciatives per a la millora en l’ensenyament.

Objectius de l'activitat del grup
  • Revisió i innovació en els continguts de les pràctiques de laboratori. En les pràctiques de grau, es fan revisions anuals dels guions de pràctiques, adaptant-los segons la retroalimentació rebuda dels alumnes i de les observacions realitzades per l'equip docent, per tal d’optimitzar-ne l’interès pedagògic en relació amb les assignatures de teoria de semestres anteriors.
  • Experimentació amb noves metodologies docents. La interacció més directa entre el professorat i els alumnes en les assignatures experimentals facilita l’estudi i l'aplicació de noves metodologies. Per exemple, s’ha considerat la utilització de mapes mentals com a eina d'ajut per a la preparació de les pràctiques assignades per part de l’alumnat, i s’ha valorat la possibilitat d’assignar pràctiques sense un guió completament definit (essencialment, només amb una llista d’objectius) a alumnes avançats.
  • Programa pilot de docència en anglès. Aprofitant l’existència de diversos grups de pràctiques durant cada semestre, des de fa dos cursos s’ha començat a oferir un grup cada semestre en anglès per a l’assignatura d’experimentació en Química Física de cinquè semestre. A més, el material bibliogràfic, inclòs el guió de pràctiques, és en anglès per a tot l’alumnat d’aquesta assignatura.
  • Gestió de la qualitat. En col·laboració amb membres del Comitè de la Qualitat de la Facultat de Química, s’ha posat èmfasi en la implementació de les metodologies per tal de garantir la qualitat en la docència, establint protocols per a la gestió de les incidències que puguin sorgir durant la realització de tasques experimentals.

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/112
Coordinació: 
Ignés Mullol, Jordi
Membres del grup: 
Josep Mª Lucas Alcorta
Miguel González Pérez
Elvira Gómez Valentín
Lydia Hernández Fernández
Albert Solé Sabaté
Carmen Sousa Romero
Fernando Mota Valeri
Ramon Sayós Ortega
Sergio Madurga Díez
Francesc Mas Pujadas
Ibério Moreira
Pere Lluis Cabot Julià
Maria Sarret Pons
Teresa Andreu Arbella
Albert Serrà Ramos
Albert Cortijos i Aragonès
Nom llarg: 
Grup d’Anatomia Virtual i de Simulació
Presentació: 

La actividad de nuestro grupo se centra básicamente en el desarrollo de sistemas avanzados de visualización 3D en entornos PC. Estos sistemas permiten la representación simultánea de imágenes seccionales de cualquier modalidad (secciones anatómicas, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas) y de modelos geométricos de estructuras anatómicas corregistradas con estas imágenes.

Desde hace más de 10 años hemos trabajado en una serie de actuaciones relacionadas con la preparación y utilización de material docente para el estudio de la anatomia humana, mediante sistemas gráficos de alta calidad. Estas actuaciones van dirigidas a facilitar el aprendizaje y adquisición de competencias, en el área de Ciencias de la Salud, de los alumnos de los diferentes niveles formativos de la universidad: grado, postgrado, formación continua, doctorado y máster.

En el último periodo se ha impulsado una nueva estrategia para avanzar en nuestros objetivos: dirigir inicialmente los esfuerzos de diseño de materiales y metodologías docentes a la formación de especialistas (neurólogos, neurocirujanos, traumatólogos, anestesistas, cardiólegos, entre otros). En una segunda etapa, se adaptan los recursos generados a diferentes asignaturas de grado. 

Este nuevo planteaminento tiene ciertas ventajas respecto a los procedimientos convencionales que se centran directamente en la mejora de la formación de grado. En primer lugar, los resultados obtenidos pueden ser publicados en revistas científicas de las diferentes especialidades médicas y quirúrgicas, con un grado de difusión y de reconocimiento que no suelen alcanzar las publicaciones docentes. En segundo lugar, permite el uso compartido de infraestructuras y materiales adquiridos a través de ayudas de investigación, generalmente con mayores dotaciones. Así mismo, se puede valorar de forma directa el impacto que tienen las nuevas metodologías docentes y materiales elaborados en la formación de especialistas, y por tanto, tener evidencias directas de su utilidad para la adquisición de competencias profesionales, adaptándolos entonces a los estudios de grado.

Los principales objetivos del grupo se orientan a los siguientes ámbitos:

1.- desarrollo y utilización de aplicaciones gráficas de visualización 3D (UB-Brain, Vix, Presentaciones Virtuales -ver vídeo completo; intervalo 1:36-2:09-).

2.- elaboración de modelos 3D de estructuras anatómicas de uso común en docencia e investigación.

3.- elaboració de atlas de anatomía para especialidades quirúrgicas y radiología.

4.- difusió del Manual y Atlas Fotográfico de Anatomía del Aparato Locomotor,  incorporado recientemente por la  American Academy of Orthopaedic Surgeons como libro de referencia, con traducciones a italiano, japonés y chino.

5.- implementación creciente de presentaciones con tecnología virtual en seminarios (grado), conferencias (postgrado, formación continua, doctorado, máster), y comunicaciones a congresos de docencia e investigación.

Actuacions previstes que se'n deriven: 

- generación de material fotográfico/vídeo propio para incluir en documentación en Campus Virtual, guías de prácticas y atlas topográficos.

- generación de modelos 3D de estructuras y regiones anatómicas complejas para diseñar presentaciones virtuales, una tecnología ideada por nuestro grupo (http://www.ub.edu/ubtv/node/52284), e incluir eventualmente en aplicaciones interactivas y documentos pdf-3D accesibles desde el Depòsit Digital de la UB (ver por ejemplo:http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/45143).

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/042
Coordinació: 
Prats Galino, Alberto
Membres del grup: 
Anna CARRERA BURGAYA
Manuel LLUSÁ PÉREZ
Juan Lorenzo SAN MOLINA
Olga FUENTES FERNANDEZ
Anna PUIGDELLÍVOL SÁNCHEZ
Marija MAVAR Haramija
Juan A. JUANES MÉNDEZ
Guadalupe SORIA RODRÍGUEZ
Alberto DI SOMMA
Laura IZQUIERDO REYES
Lourdes MENGUAL BRICHS
Nom llarg: 
Grup d'Innovació Docent en transdisciplinarietat i aprenentatge a Treball Social
Presentació: 

Aquest és un grup integrat per professores i professors d’àmbits disciplinaris diversos, vinculats a diferents Departaments, que imparteixen docència en els equips respectius d'assignatures dins el Grau de Treball Social.

1. Objectius:

-  Aprofundir un coneixement  mutu entre els membres del grup.

-  Identificar uns reptes de treball comuns per millorar l'aprenentatge dels estudiants del Grau de Treball Social.

-  Impulsar Projectes de millora docent  integrats en algun o en diferents eixos, com ara aquells relacionats amb:

A. L’aplicació d'accions d'aprenentatge basades en la transversalitat disciplinària.

B. El desenvolupament de les competències transversals  entre assignatures.

C. L’avaluació formativa.

D. El desenvolupament de metodologies i materials d'aprenentatge.

Codi UB: 
GINDOC-UB/126
Coordinació: 
Buenaventura Rubio, Mª.Antònia
Membres del grup: 
PAULA DURAN MONFORT
TOMASA BAÑEZ TELLO
M. BELEN PARRA RAMAJO
MARIA VIRGINIA MATULIC DOMANDZIC
MARTA LLOBET ESTANY
ADELA BOIXADOS PORQUET
VIOLETA QUIROGA RAIMUNDEZ
FERRAN CORTÉS IZQUIERDO
PAOLA LO CASCIO
JOSE MARIA MESQUIDA GONZALEZ
NÚRIA PRAT BAU
EVELINE CHAGAS LEMOS
Marta Arranz Montull
Araceli Muñoz Garcia
Mercedes C. Serrano Miguel
Maria Tereza Leal Amaral
Jordi Sancho Salido
Javier Tebar Hurtado
Ángela García Bernardos
Nom llarg: 
Aprenentatge de Competències Professionals en Infermeria
Codi UB: 
GINDOC-UB/145
Coordinació: 
Viñas Llebot, Helena
Membres del grup: 
Basco Prado, Luis Ramon
Solá Pola, Montserrat
Colina Torralva, Francisco Javier
Assumpta Rigol Cuadra
Fernandez Cervilla, Ana Belen
Crespo Mirasol, Esther
Sancho Agredano, Raul
Bernuz Cámara, Lourdes
Fabra Gensana, Montserrat
Saz Roy, M. Angeles
Fabrellas Padres, Núria
González Vaca, Julia
Domínguez Surià, Concepción
García Carulla, Elvira
Pulpón Segura, Anna Ma.
Martínez Momblan, Ma. Antonia
Melero García, Ángeles
Moreno Poyato, Antonio
Raurell Torreda, Marta

Pàgines