Aprenentatge en entorns virtuals

Introducció de les analítiques d'aprenentatge a l'assignatura "Enginyeria Química" (semestre primavera) del Grau de Química per a la millora del procés d'ensenyament-aprenentatge

Introduir a l’assignatura Enginyeria Química (semestre primavera) del Grau de Química  (Facultat de Química) les analítiques d’aprenentatge (compleció d'activitat, compleció del curs, Personal Learning Design, logs, informes independents d’activitats, informes del grup-classe i informes d’usuari) amb l’objectiu de millorar el procés d’ensenyament i l’assoliment dels coneixements dels estudiants.

Innovació docent per a la conscienciació a les aules universitàries de la violència verbal sexista

L’equip rectoral de la Universitat de Barcelona compta des de fa anys amb un vicerectorat dedicat a la igualtat i al gènere. Des d’aquest vicerectorat s’han impulsat iniciatives diverses entre les quals convé destacar la creació de la Unitat d’Igualtat de la UB. L’objectiu d’aquesta unitat és fer que sigui una realitat la igualtat entre totes les persones que formem la comunitat universitària.

DITIFET: Desenvolupament d'Iniciatives Tutoritzades d'Innovació Fetes amb Equips de Treball

Donada l’orientació professional predominant en la majoria dels ensenyament d’enginyeria, és cabdal incloure en l’aprenentatge actuacions que permetin desenvolupar l’adquisició de les competències de creativitat, innovació i capacitat d’emprenedoria. El fet de dissenyar i implementar actuacions que s’hagin de desenvolupar en equips de treball fa compatibles la formació de competències amb aquesta orientació al mateix que fomentar la competència de treball en equip.

Aula inversa en esplacnologia humana

Aquest projecte d'innovació docent preten aplicar el mètode d'aula inversa (just in time teaching) a les classes teòriques i pràctiques d'anatomia humana-esplacnologia per a alumnes de Medicina. El mètode d'aula inversa, que capgira la seqüència clàssica d'aprenentatge i ensenyament, preveu un estudi preliminar dels alumnes, de manera que la classe síncrona està feta a mida dels alumnes, possibilitant la resolució de dubtes i aprofundir en la matèria o iniciar aprenentatges col·laterals que no es podrien iniciar sense conèixer els aspectes més bàsics.

Usos alternativos del Confidence Based Marking (CBM) en docencia mixta: evaluación diagnóstica y aprendizaje autorregulado para desarrollo de competencias profesionales

El equipo docente de la asignatura Adolescencia y Desarrollo de la Personalidad (en adelante ADP),  materia troncal del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, compuesto actualmente por diez docentes del Departamento de Cognición, Desarrollo y Psicología de la Educación, implementará el sistema CBM (CBM-calificación basada en la confianza https://docs.moodle.org/39/en/Using_certainty-based_marking) disponible en la plataforma

Utilització d’una eina de gamificació virtual per a la consolidació i integració de coneixements essencials en Farmacologia

El projecte consisteix en el disseny i la implementació d’una eina de gamificació tipus Escape Roomvirtuala l’assignatura de Farmacologia Generaldel Grau de Farmàcia, amb l’objectiu principal de que els estudiants consolidin els coneixements adquirits prèviament a l’aula en temes d’especial rellevància, i que són la base de la terapèutica més avançada que estudiaran en assignatures posteriors.

L’APRENENTATGE DE CERAMOLOGIA MEDIEVAL I POSTMEDIEVAL EN ENTORNS VIRTUALS: AULA INVERTIDA (FC) I ENTORNS PERSONALS D’APRENENTATGE (PLE)

El coneixement de la ceramologia en un sentit ampli i transversal és fonamental en la formació dels estudiants d’arqueologia. L’estudi de la disciplina en el Grau d’Arqueologia està escassament representat en comparació amb ensenyaments anteriors i les assignatures específiques sobre materials arqueològics no tenen caràcter obligatori.

Histozoomer

En el context actual de pandèmia de COVID-19, cal adaptar-se a nous formats d’ensenyament que inclouen la no presencialitat, sessions asíncrones i activitats d’autoaprenentatge. El present projecte consisteix en el disseny, elaboració i implementació d'una aplicació interactiva per tal de millorar l'aprenentatge de l'alumne en  el reconeixement i interpretació a nivell microscòpic de teixits sans i de teixits amb determinades patologies.

Metodologia docent basada en un Webquest per fomentar l’aprenentatge autònom i l’adquisició de competències especifiques associades a un Màster Universitari

En l'actualitat és innegable el fort impacte de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en la societat, pel que és inqüestionable la necessitat de fer servir les TIC a la Universitat i especialment a nivell de Màster. Així doncs, les Universitats i específicament els seus docents han d'aprendre a posar en pràctica noves maneres d'aprenentatges que aprofitin de manera eficaç aquests mitjans i recursos que ens proporcionen les noves tecnologies i que poden millorar substancialment la qualitat de l'educació.

0 Zero

Ens trobem amb un dèficit en el procés de constitució del treball artístic de l'alumne en el marc actual de les tecnologies de l'informació i el coneixement. Aquest dèficit ve donat perquè el marc acadèmic actual no contempla la fase final d'introducció de l'obra dins del circuit digital global.

Pàgines