Aprenentatge en entorns virtuals

0 Zero

Ens trobem amb un dèficit en el procés de constitució del treball artístic de l'alumne en el marc actual de les tecnologies de l'informació i el coneixement. Aquest dèficit ve donat perquè el marc acadèmic actual no contempla la fase final d'introducció de l'obra dins del circuit digital global.

Estratègies de docència mixta aplicades als alumnes de Llatí de primer curs

l projecte que proposem té una doble vessant. Pretenem elaborar material (recursos i activitats) que, d’una banda, serveixin de reforç als estudiants de Llatí de primer curs i, de l’altra, puguin ser aprofitats pels professors de l’assignatura en les seves classes. La idea és crear un curs d’iniciació al Llatí tenint present estratègies de docència mixta. Concretament es farien servir dos tipus d’estratègies:

• Aula inversa. Amb material de suport de caràcter teòrico-pràctic que inclouria contingut teòric, vídeos i activitats online.

SLIDE-4-U: Construcció de la classe a través de les diapositives explicades pels estudiants

En el pla docent dels darrers anys de les assignatures de  "Fonaments d'Immunologia" i “Immunonutrició” del Màster de Nutrició i Metabolisme, s'inclouen activitats que impliquen una presentació i defensa oral d'un treball en grup. D’aquesta manera es treballen competències de treball equip, gestió crítica de la informació i habilitats de comunicació.

L’art com a eina singular d’aprenentatge. Iniciació en la pràctica docent dels futurs mestres d’Educació Infantil a través de l’aula inversa.

Un alt percentatge de l’alumnat del grau de Mestre en Educació Infantil combina els seus estudis amb feines parcials, tot acusant una sobrecàrrega d’esforç des del primer semestre del primer any acadèmic. Aquest cansament fa necessari l’ús de metodologies actives, motivadores i contextualitzades que potenciïn un aprenentatge significatiu per a ells.

Les fonts online, un recurs essencial per a recerques en Història de l’Àfrica

Tot i que l'activitat està pensada en donar a conéixer a l'alumne les fonts online per a la història d'Àfrica, li oferirà eines pràctiques per fer recerques en d'altres àmbits de la història. Fonts com el Google Books són d'utilitat per a historiadors de totes les especialitats. I el dèficit en el coneixement de l'ús de les fonts primàries no només és detectable entre els estudis que s'interessen per l'Àfrica, sinó pel conjunt d'estudiants del grau d'Història.

Implementació de la ludificació com a eina de millora de l’assignatura de química dels aliments a través d’un entorn personal d’aprenentatge interactiu: incorporació de l’eina H5p.

“Química dels Aliments” és una assignatura obligatòria de 6 crèdits que es cursa el primer semestre del grau de ciències culinàries i gastronòmiques, grau interuniversitari de la UB i la UPC amb la participació del CETT. Té com a objectiu que l’alumne conegui les estructures, reaccions i propietats dels principals grups de compostos d’interès en l’àmbit de l’alimentació, la tecnologia dels aliments i la gastronomia, així com l’adquisició del vocabulari necessari.

El taller d’artista presencial i virtual

Tal com apunta el seu títol, el projecte El taller d’artista presencial i virtual planteja la ideació, disseny i realització de tallers d’artista de caràcter obert i a realitzar en un espai físic i en un entorn virtual alhora. De moment, plantegem de dur a terme dues edicions d'aquest projecte, cadascuna d’elles adscrites a les edicions pròximes del Barcelona Dibuixa [Museu Picasso de Barcelona i Institut de Cultura de Barcelona], les del 2021 i el 2022.

Comunitats d’aprenentatge mitjançant el mòbil: competència plurilingüe i paisatge lingüístic

En l'actualitat, les TIC ja estan força arrelades en els processos formatius com a mitjans que afavoreixen el desenvolupament de les competències i estratègies d'aprenentatge. L'ús d'internet i de les diverses aplicacions constitueixen vies fonamentals de mediació per a la creació de coneixement.

Descripció: 
ESTRATÈGIES D’INNOVACIO DOCENT PER A L’ENSENYAMENT TRANSVERSAL DE L’ANTIGUITAT
Presentació: 

El treball amb les fonts primàries és essencial en una gran diversitat d’assignatures de diferents matèries i per això és molt important repensar l’abordatge dels textos en la didàctica del Món Clàssic. En molts casos, calen aproximacions interdisciplinaris en el seu anàlisi, ja que aporten informacions vàlides per la llengua, la literatura, la història, la filosofia o la civilització grecoromana. Els objectus del grup són: 

1. Seleccionar i analitzar fonts primàries les fonts primàries, literàries i no literàries que poden se integrades en la docència de matèries relacionades amb el Món Clàssic.

2. Crear estratègies basades en les fonts primàries per a la docència de continguts transversals sobre Antiguitat Clàssica.

3. Dotar l’alumnat dels graus específics (Filologia Clàssica, Història, Arqueologia) i no específics (Filologies modernes, Humanitats) d’eines per a ampliar /aprofundir coneixements relatius a l’Antiguitat Clàssica través de les fonts primàries.

4. Investigar els recursos que poden ser utilitzats de forma bidireccional docent-discent: les metodologies i l’adquisició de competències a través d’ aquests recursos. 

Codi UB: 
GINDO-UB/182
Coordinació: 
Guzman Almagro, Alejandra
Membres del grup: 
Xavier Espluga
Lluis Pons Pujol
Bernat Torres Morales - Universitat Internacional de Catalunya
Catalina Montserrat - Universitat de les Illes Balears
Diana Gorostidi Pi - Universitat Rovira i Virgili – Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Borja Díaz Ariño - Universidad de Zaragoza
David Pino
Albert Sabaté
Descripció: 
Metabolisme al grau de Química
Presentació: 

Durant el curs 2020-2021, l’assignatura “Bioquímica” del Grau de Química canviarà de semestre per tal que els alumnes posseeixin un coneixement més gran de Química Orgànica quan s’imparteixi aquesta assignatura, per la qual cosa es modificarà el seu programa (es vol centrar més el programa en les reaccions del metabolisme). Un grup de professors de Química per a Biòlegs, Bioquímica, Química Orgànica volem realitzar un seguit de actuacions enfocades en la innovació d’aquestes assignatures que impartim. En particular, per l’assignatura de “Bioquímica” es requereix que els alumnes coneguin aspectes d’estructura de les biomolècules (que s’hauran explicat en l’assignatura “Biologia” del mateix grau). En general, per totes les assignatures que impartim pretenem introduir exercicis de recordatori al Moodle, innovacions durant les classes a nivell de gamificació i diversos aspectes dins de l’aprenentatge virtual.

Codi UB: 
GINDO-UB/180
Coordinació: 
Centelles Serra, Josep J.
Membres del grup: 
Santiago Imperial Ródenas
Pedro Ramón de Atauri Carulla
Estefanía Moreno Guillén
Sandra Pérez Torras
Silvia Marín Martínez
Marta Cascante Serratosa
Jaume Farràs Soler

Pàgines