Aprenentatge en entorns virtuals

Descripció: 
Grup d’Innovació Docent en Comunicació Audiovisual GID-CAV
Presentació: 

GID-CAV (Grup d' Innovació Docent de Comunicació Audiovisual ) és un grup d'investigació que va néixer l'any 1998, essent l'eix principal de la seva recerca l'ensenyament de Comunicació Audiovisual (BOE nº 37, 12 de febrer de 1998; ANECA, 2 de març de 2003).

El grau de Comunicació Audiovisual, pioner a la Universitat de Barcelona, parteix de l'ensenyament semipresencial de segon cicle que comptava, des dels seus inicis - any 1998 -, amb un Campus Virtual propi que enriquia la metodologia docent presencial convencional.

El grup GID-CAV està format per un equip de persones amb un perfil professional i científic essencialment pluridisciplinar, és a dir, pertanyen a diferents àrees de coneixement tals com la comunicació, l'educació, la psicologia i la filologia.

Paraules clau: Comunicació Audiovisual, Competències, Docència en entorns semipresencials, Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), Millora dels aprenentatges

Codi UB: 
GINDOC-UB/037
Coordinació: 
Romeo Delgado, Marina
Membres del grup: 
Josep Gustems Carnicer
Lydia Sanchez Gomez
Vicenta Gonzalez Argüello
Emma Bosch Andreu
Carolina Martín Piñol
Montserrat Yepes Baldo
M. Angeles Garcia Asensio
Silvia Burset Burillo
Andrés Besolí Martín
Jose Vicente Pestana Montesinos
Caterina Calderon Garrido
Descripció: 
Grup d'Innovació Docent en Psicologia de l'Educació
Presentació: 

El treball del GIDPE s'ha centrat fonamentalment, fins el moment, en incorporar a la docència de les assignatures de l'àrea de Psicologia de la Educació els principis i plantejaments següents: potenciar el treball autònom de l'alumne, l'ús de metodologies basades en problemes o en l'anàlisi de casos, potenciar la integració teoria-pràctica en la formació de l'alumnat i incorporar les TIC als processos d'ensenyança i aprenentatge. Més recentment, el treball del grup s'orienta també a l'elaboració d'instruments per valorar els processos d'innovació docent desenvolupats.

Línies d'innovació desenvolupades

Ø  Avaluació dels aprenentatges i modelització de l’anàlisi i millora de la pràctica d’avaluació.

o   Model d’avaluació multidimensional i estructural.

o   Retroalimentació –Feedback.

Ø  Competències transversals: treball en grup col.laboratiu

o   Escriptura col·laborativa.

Ø  Competències transversals: autoregulació.

o   Suports a la regulació de la participació.

Ø  Equips docents com a comunitats de formació i aprenentatge.

Ø  Metodologies de suport a l’aprenentatge

o   Aprenentatge basat en problemes –Problem-Based Learning, PBL–, aprenentatge basat en casos –Case-Based Learning, CBL–, aprenentatge basat en projectes, simulacions.

Ø  Entorns Personal d'Aprenentatge –Personal Learning Environments, PLE.

Ø  Reflexió sobre la pràctica en el marc de la relació Universitat – Escola

o   Co-tutoria universitat –escola en el seguiment i l’avaluació del pràcticum

Ø TIC - Disseny i desenvolupament tecnopedagògic (Moodle -TIC)

o   Influència educativa i ús de les TIC 

Codi UB: 
GINDOC-UB/071
Coordinació: 
Coll Salvador, César
Membres del grup: 
María José Rochera Villach
Rosa María Colomina Álvarez
Fco Javier Onrubia Goñi
Teresa Mauri Majós
Judith Oller Badenas
Anna Engel Rocamora
Ana Remesal Ortiz
Anna Ginesta Fontserè
Horacio Vidosa Castro
Mónica Bibiana Aldana Robayo
Mariana Largo Sierra
Descripció: 
Enginyeria de la reacció química
Presentació: 

L'objectiu del projecte és adaptar la docència de aquesta branca de l'Enginyeria Química a les necesitats de l'EEES.

L'experiència amb els plans nou (1993), reformat (2000) i les expectatives en els nous graus van fer pensar que era necessari disposar de material adient perquè l'alumne treballi de forma autónoma.

Un dels objectius és preparar material tant a nivell de llibre de text com de support (llibres, col.leccions de problemes, aplicacions y/o material audiovisual) per tal d'ajudar a millorar el rendiment dels alumnes en aquesta materia. Així com mantenir revisats els continguts i materials des de les assignatures més bàsiques a les més especialitzades de la matèria. Finalment, es busca adaptar les metodologies i estratègies docents per a fomentar la participació activa dels estudiants d'acord al nou marc del EEES. També es treballa en la formació i la avaluació de les competències transversals elaborant les rubriques necessàries.

Paraules clau: Enginyeria de la Reacció Química. Cinètica Química Aplicada. Catàlisi. Reactors Químics. Disseny de Catalitzadors. Competencies Transversals. Avaluació formativa. Aprendizaje actiu.

Descripció: 
ORIENTA'M
Presentació: 

Objectius de l'activitat del grup: 

Potenciar l’emprenedoria és un dels reptes actuals de les universitats. D’acord amb el Libro Blanco de la Iniciativa Emprendedora en España (2011), pel que fa a la percepció dels experts, en tenen una visió molt crítica sobre formació en emprenedoria a Espanya. La majoria està d'acord en que l'educació no fomenta actituds emprenedores i tampoc desenvolupa, o promou, la creativitat empresarial, competències, assumpció de riscos, independència, etc. Pel que fa a la percepció de la gent jove, segons els resultats de l’enquesta realitzada en el marc del Libro Blanco abans esmentat, només 1 de cada 3 està totalment d'acord amb que l'educació rebuda l’ha ajudat, o el pot ajudar, per iniciar projectes i entendre millor el paper dels emprenedors en la societat.

Alguns autors destaquen que cal proporcionar experiències d'aprenentatge específiques, basades en la participació activa en projectes i oferir continguts dirigits al desenvolupament de la idea d’autoocupació (Gorman et al.,1997).

La Universitat de Barcelona en el seu “Pla Director” (2011) estableix, com un dels seus objectius,  “millorar el rendiment acadèmic i l’ocupabilitat dels estudiants”. La proposta d´aquest grup d’innovació docent sorgeix de la necessitat de donar resposta a aquesta àrea. 

L’objectiu fonamental de aquest grup pels propers tres anys (2016-2018) consistirà en desenvolupar metodologies, materials docents i sistemes d’avaluació que ajudin, per una banda, a millorar l’acció tutorial del professorat vinculat als mòduls de pràcticums i implicats en la tutorització dels treballs finals dels seus estudis i, per l’altra banda, que ajudin a capacitar als estudiants en la competència d’innovació i emprenedoria, fonamental pel seu exercici al món laboral.

Codi UB: 
GINDOC-UB/131
Coordinació: 
Castrechini Trotta, Angela A.
Membres del grup: 
Sergi Valera Pertegàs
Immaculada Armadans Tremolosa
Tomeu Vidal Moranta
Andrés Di Masso
Moisés Carmona
Neus Roca Cortés
Pep Vivas i Elias
Enric Pol Urrutia
Ruben Fernández
Jordi Escartín
Bea Layunta
Valeria Santoro
Isabel Pellicer Cardona
Dani Pons
Rita Berger

Pàgines