Avaluació

REPLANTEJAMENT DEL DISSENY I SISTEMA D’AVALUACIÓ DEL TREBALL FINAL DE GRAU EN EL GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA

El TFG del grau de NHD és un treball individual que suposa la integració dels coneixements i les competències adquirits al llarg de la titulació. Consisteix en l’elaboració, la presentació i la defensa d’un projecte o estudi en l’àmbit de la nutrició humana i de l’alimentació. El contingut de cada TFG es pot desenvolupar a partir de: Treball d’aprofundiment: revisió, documentació i investigació bibliogràfica. Elaboració d’un treball de recerca. Disseny d’un projecte de recerca. Innovació o emprenedoria. El TFG és troba situat en el segon semestre del quart curs de l’ensenyament.

Descripció: 
BIOFAR
Presentació: 

Per a la consecució dels objectius genèrics d’aquest Grup d’Innovació Docent (GID) que es pretén constituir, es comptarà amb la participació d’una gran part del professorat que imparteix actualment docència en la Secció de Bioquímica i Biologia Molecular, de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, de la Universitat de Barcelona. Tot i que alguns membres que constituiran el grup han participat activament en projectes d’innovació docent, en el seu conjunt, tots aquests professors es constituirien per primera vegada com a GID.  

En aquests moments, són múltiples els reptes que s’estan plantejant en l’àmbit universitari, per diferents motius, tant estructurals com acadèmics. Entre d’altres, un d’aquests reptes, és la necessitat de donar la resposta adequada als canvis que han manifestat aquests darrers anys les noves generacions d’estudiants, que demanden que l’assistència a classe sigui veritablement una bona inversió del temps que han de dedicar a l’estudi, que s’apliquin metodologies més actives d’aprenentatge a l’aula, i que es millori l’enfocament, la selecció i la síntesi dels continguts de les matèries en funció de la seva aplicabilitat i del futur interès professional.

Una de les característiques del funcionament docent actual de la nostra Secció que caldria millorar per a donar resposta a aquests reptes és enfortir la comunicació entre el professorat que imparteix les diferents assignatures de l’àrea de coneixement de la Secció. Tot i que en els darrers anys, s’han desenvolupat actuacions de coordinació que han escurçat les diferències d’estructura discursiva del professorat, del material didàctic i de les estratègies d’avaluació emprades, encara cal dissenyar noves estratègies per fer possible l’organització d’un discurs més uniforme, de tipus transversal, adaptat també als nous requeriments dels estudiants, que s’han esmentat. Aquests canvis proporcionarien l’escenari necessari per a millorar i innovar en l’aprenentatge, i comprovar els resultats de les noves estratègies docents emprades. Una bona comunicació entre els professors de les diferents assignatures impartides pel departament tant en el grau de Farmàcia com en el Màster de Biotecnologia Molecular facilitaria també la valoració global de la capacitat d’integració dels coneixements que l’alumnat rep en les diferents assignatures de l’àrea.

Una de les principals motivacions que impulsa la formació d’aquest GID, és l’evidència que té el professorat que imparteix assignatures dels cursos superiors, de l’existència de mancances de coneixements bàsics que l’alumnat ja hauria d’haver integrat, quan han superat les matèries de primer o segon curs. En relació amb aquest fet, el grup pretén redefinir i reforçar els coneixements bàsics e indispensables de les matèries impartides en cursos inicials del Grau, per a facilitar l’aprenentatge de les matèries relacionades, més especialitzades, que s’imparteixen en els cursos superiors. A més, si s’assoleixen aquests objectius bàsics, es pretén també aconseguir que l’alumnat millori la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, utilitzant per a l’aprenentatge models d’estudi transversals.

Els objectius genèrics del grup consisteixen essencialment a dissenyar noves estratègies discursives, de definició i construcció d’un aprenentatge més transversal i aplicat, que incrementi la motivació de l’alumnat. Es pretén:

 1. Revisar, redefinir, debatre i consensuar els continguts docents de les diferents unitats didàctiques dels temaris de les assignatures per unificar i organitzar la seqüència i coherència d’un discurs més transversal.
 2. Millorar la comunicació i transferència de recursos docents entre el professorat.
 3. Incorporar nous recursos per estimular la motivació i la participació de l’alumnat a l’aula, i facilitar l’autoaprenentatge.
 4. Establir un sistema més atractiu de tutories, per tal de promoure la interacció entre l’alumnat i el professorat.
Codi UB: 
GINDO-UB/175
Coordinació: 
Herrero Rodriguez, Laura
Membres del grup: 
Arró Plans, Montserrat
Badia Palacín, Josefa
Baldomà Llavinés, Laura
Caelles Franch, M. del Carmen
Ciudad Gómez, Carlos Julian
Ferrer Prats, Albert
Giménez Claudio, Rosa
Herrero Rodríguez, Laura
Metón Teijeiro, Isidoro
Montero Sanchez, Raquel
Navarro Brugal, Gemma
Noé Mata, Verónica G.
Rodríguez Rubio, Joan Carles
Serra Cucurull, Dolores
Tauler Girona, Albert
Descripció: 
DIDFILO
Presentació: 

La finalitat principal del grup és la Innovació docent en Didàctica de la Filosofia i educació filosòfica en general i a totes les etapes educatives, des d’infantil a universitària, incloent especialment la formació de professorat. Per aconseguir-ho, escollim les dues tendències innovadores que considerem més prometedores dins d’aquesta àrea: la didàctica de la filosofia amb perspectiva de gènere i la Filosofia 3/18.

Els objectius del grup s’estableixen de la següent manera:

 1. Sistematitzar, aprofundir i innovar en Didàctica de la Filosofia i educació filosòfica en general, a totes les etapes educatives, des d’infantil a universitària, incloent la formació de professorat.
 2. Desenvolupar i promoure la Filosofia 3/18 dins de les etapes educatives d’infantil, primària, secundària obligatòria i postobligatòria, així com també en la formació del professorat i en el grau de filosofia, bo i parant esment als següents continguts i enfocaments: habilitats de pensament, comunitat de recerca, diàleg filosòfic, avaluació figuroanalògica.
 3. Desenvolupar l’enfocament competencial en filosofia, especialment centrat en l’aplicació de metodologies actives vinculades a l’ensenyament-aprenentatge de la filosofia a l’ESO, Batxillerat i Grau.
 4. Desenvolupar l’enfocament d’avaluació formativa i formadora aplicada a l’ensenyament-aprenentatge de la Filosofia a l’ESO, Batxillerat i Grau, fent èmfasi en l’ús de l’autoavaluació, la coavaluació, l’avaluació figuroanalògica. Desenvolupar, des d’aquest enfocament avaluatiu, eines d’avaluació en filosofia, acompanyades de rúbriques basades en habilitats de pensament.
 5. Introduir la perspectiva de gènere en la didàctica de la filosofia i en l’educació filosòfica en general, posant l’atenció en un doble espai: en primer lloc, continguts (fer-ne anàlisi i elaborar noves propostes) i, en segon lloc, en revisió de maneres de fer (relació del docent amb la disciplina filosòfica, relació educativa, enfocaments avaluatius amb perspectiva de gènere, etc).
 6. Elaborar materials didàctics de filosofia dins de les perspectives innovadores de la Filosofia 3/18 i la didàctica amb perspectiva de gènere, així com en relació a enfocaments metodològics actius i d’avaluació formativa/formadora. 
 7. Crear propostes d’aplicació de les TIC a la didàctica de la filosofia, d’acord amb les perspectives metodològiques i avaluatives esmentades.
 8. Aplicar aquestes perspectives didàctiques innovadores a la formació del professorat de/en filosofia, ja sigui pre-service o in-service, i a tots els nivells (grau, màster, infantil, primària i secundària).
Codi UB: 
GINDO-UB/173
Coordinació: 
Silvestre, Sara
Membres del grup: 
Glòria Arbonès
Carla Carreras
Félix de Castro
Jordi Nomen
Irene de Puig
Marta Martí
Iñaki Andrés
Emili Azuara
Cristina Centeno
Jordi Sàez Pueyo
Blai Martín Almendros
Laia Cos
Xavier Caparrós
Laura Tort
Gemma Martínez Bravo
Cristina Fernández Jiménez
Marta Balsells
Sergi Fernàndez Graupera
Ricard Castellà
Raquel Cruz

Xarxes socials i canvi climàtic: creació plataformes digitals per a la difusió del coneixement, la sensibilització social i la promoció de la sostenibilitat

Els alumnes creen una plataforma digital amb un perfil temàtic i una imatge i discurs de presentació, fent servir diverses xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter, canal Youtube). L’activitat s’inicia amb un període d’estudi acadèmic on seleccionen un àmbit conceptual concret d’estudi, que impliqui coneixement científic associat al canvi climàtic i global, i als reptes globals de mitigació i adaptació.

Innovació en l'ambientalització curricular de la Botànica en el grau de Farmàcia: Jardins per a la salut

L'ús dels jardins universitaris en la docència és tan antic com el primer que es fundà a Europa (Orto botanico di Pisa), al s. XVI i, també a la UB, s'han anat utilitzant diversos espais com a jardí docent, primer dins del clos emmurallat de Barcelona i després dins de l'edifici històric, així com en diverses facultats i campus que imparteixen ensenyaments amb contingut botànic (Farmàcia –campus Pedralbes i Torribera-, Biologia, Belles Arts, entre d'altres).

Metodologia “Pecha Kucha” per promoure la gestió de la informació i el temps en les presentacions a classe

En el pla docent de l'assignatura "Fonaments d'Immunologia" del Màster de Nutrició i Metabolisme, en els darrers anys s'inclou una activitat que implica una presentació i defensa oral d'un treball en grup. Moltes vegades aquests estudiants no han rebut cap tipus de formació per gestionar críticament la informació i per ajustar-se a les pautes temporals que l’activitat planteja. A més, els diferents estudiants que conformen l’equip, es distribueixen les tasques i només se centren en la part que els hi correspon sense tenir una idea de globalitat.

ESTRATÈGIES D’AULA INVERSA BASADES EN EINES WEB 2.0 PER A LA MILLORA DEL PROCÉS D’APRENENTATGE DE L’ESTUDIANT

Un dels reptes més importants en el context de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) es basa en pensar, dissenyar, practicar i reflexionar sobre un ensenyament centrat en entendre els processos d’aprenentatge dels estudiants. Així doncs, l'EEES impulsa un canvi important en les metodologies docents de les universitats, centrant-se en el procés d'aprenentatge de l'estudiant i en els seus resultats, mesurats mitjançant el grau d’assoliment de competències.

Comunicació de l’ús responsable dels fàrmacs amb mitjans audiovisuals: un projecte d’aprenentatge i servei per a la divulgació de la importància del compliment terapèutic dels fàrmacs més prescrits.

Presentem un projecte que va començar a desenvolupar-se durant els cursos acadèmics 2016-2017 i 2017-2018, i que vol consolidar-se com a projecte d’Aprenentatge i Servei (ApS) durant els propers cursos 2018-2019 i 2019-2020.

Descripció: 
Participació en grups d’intercanvi d’experiències d’innovació docent
Presentació: 

Accions de difusió

• Participació en grups d’intercanvi d’experiències d’innovació docent

Grup ApS: La responsable del projecte d’innovació docent, M.ª Ángeles García Asensio, forma part del grup ApS de la UB des d’octubre de 2017, en representació dels professors que estem impulsant la realització de projectes ApS entre els estudiants i professors del grau de Comunicació Audiovisual, a la facultat de Biblioteconomia i Documentació, i en el marc del projecte d’innovació docent.

• Organització de jornades sobre millora i innovació docent

Entre les activitats del grup ApS de la UB, la responsable del projecte d’innovació docent, M.ª Ángeles García Asensio, ha col·laborat en l’organització de la següent jornada:
Jornada: Construint una universitat compromesa i crítica: Aprenentage i Servei i Objectius de Desenvolupament sostenible. 13 d’abril de 2018. Facultat de Filologia

• Comunicació amb publicació a congressos nacionals o internacionals sobre millora i innovació docent vinculada amb les línies del grup.

2017. Comunicacions amb publicació
Fernández, A., Ignatova, T.; Yashenko, O; González, M.; Granados, V. Morgó, J., Sabaté, M.; Salvat, B.; Solé, J. Trullàs, E.; Vacas, N.; Vallès, A., Vilaseca, J-E.; García, M. Á.; Cuffí, M. L. (2017): An academic service-learning activity in highter education to promote the responsable use of antibiotics. Basic and clinical Pharmacology and Toxicology. Volume 121 (Suplement 2). 37th SEF National Meeting with guest society: the British Pharmacology Society. 18-21 June 2017. Barcelona. Spain, p. 27.

Marquès, Anna i Aguilar, Carlos (2017): “S1PE”: Gamificación para conocer el sector audiovisual. Una propuesta de innovación docente en el grado de Comunicación Audiovisual. Actas del IV Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2017). Zaragoza. 4-6 octubre, 2017, pp. 177-182
DOI: 10.26754/CINAIC.2017.000001_036

2017. Pòsters amb publicació
M. Á. García, Jaume-E. Vilaseca , M. González , V. Granados , J. Morgó , M. Sabaté , B. Salvat , J. Solé , E. Trullàs , N. Vacas , A. Fernández , T. Ignatova , O. Yashchenko , A. Vallés y M. L. Cuffí (en prensa): Divulgación del uso responsable de los antibióticos mediante un proyecto de aprendizaje-servicio en la Universidad de Barcelona . II Congreso nacional y III Internacional de Aprendizaje- Servicio universitario (ApS-U8). Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. 13-14 octubre, 2017. Pendiente de publicación en la editorial Comunicación Social

A la Jornada: Construint una universitat compromesa i crítica: Aprenentage i Servei i Objectius de Desenvolupament sostenible. 13 d’abril de 2018. Facultat de Filologia es varen presentar els següents pòsters, representatius dels projectes d’aprenentatge i servei que impulsen els membres del projecte d’innovació docent (marcats en negreta), i que seran publicats pel grup d’ApS i de la UB al dipòsit digital. Per tant, estan pendents de publicació:

Bides: Bàrbara Prohens, Edgar Ortiz, Iria Louzao, Ángela Muñoz, Eva González, maría Navarro, Mercedes Cantos, Josep Rovira, Mª Ángeles García 
Antibiòtics: consum responsable: Andrea Fernández, Tatiana Ignotova, Oleg Yashenco, Mar González, Víctor Granados, Judit Morgó, Mar Sabaté, Berta Salvat, Joel Solé, Eloi Trullàs, Noemí Vacas, Jaume Vilaseca, Laura Cuffí, Ma Ángeles García. 
Trencant sostres: Marina Botí, Laura burló, Conxa Planas, Josep Rovira, Lydia Sánchez. 
Divulgació del tractament d'úlceres neuropàtiques en diabètics: Francisco Álvarez, Helena Colom, Irene Forment, Patrícia García, Marta Martín, Thiago Rizardi, Pau Solà, M. Elies, M. Jiménez, Laura Cuffí, Jaume Vilaseca, Ma Ángeles García.
Aulas de arena: Uri Hosta, Alba Medina, Míriam Nassim, Laura Gomà, Laura Bautista, Dani Jariod, Muntsa Tarrès, Sandra Rius, Miquel Tèrmens, M. Ángeles García y Lydia Sánchez.

2018. Comunicacions acceptades
Ignatova, T.; Fernández, A.; Trullàs, E.; Morgó, J.; García, M.ª Á.; Vilaseca, J., Cuffí, L.: Advocating the Responsible Use of Drugs through an Academic Service-learning. Experimental Biology 2018. San Diego. California. 21-25 abril 2019. La comunicació es publicarà a: The FASEB Journal.
NoTa: L’assistència al congrés es fa possible gràcies a l’aportació económica del Vicerectorat d’Estudiants i de Política Lingüística, dels deganats de les facultats de Medicina i de Podologia, i del patrocini de l’empresa: bcngenerics.
García, M. Á.; Sánchez, Lydia; Marquès, A.; Aguilar, C.; Villanueva, S., Jiménez, L.: Innovando en la mejora de las capacidades persuasivas del estudiante de Comunicación Audiovisual: el pitch profesional. CIDUI. Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación. Girona. 4-6 juliol 2018.

García, M. Á., Vilaseca, J.; Cuffí, M. L.: Rúbrica analítica para la evaluación de competencias profesionalizadoras en una experiencia de Aprendizaje y Servicio desarrollada entre estudiantes y profesores de Medicina y de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Barcelona. CIDUI. Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación. Girona. 4-6 juliol 2018.

• Activitats de formació

Direcció del seminari: Comunicació orientada als conflictes cooperatius, impartit per María Martínez Iglesias, doctora en Sociologia per la URV; i Noelia Bail, llicenciada en Dret i Ciències Polítiques per la UPF, Màster en Polítiques d’ Igualtat de gènere per la UAB. Assessora en polítiques publiques i negociació col·lectiva amb perspectiva de gènere. Seminari ofert a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Activitat realitzada els dilluns 15 i 22 de gener de 2018, amb un total de 4 hores.
Direcció del curs (Activitat de Formació Universitària Específica): Expressió oral per a comunicadors (12 hores), impartit per Fèlix Pons, a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Activitat realitzada entre el 28/02/2018 i el 21/03/2018, amb un total de 12 hores.

Ma Ángeles García. Assistència al curs: Tècniques de presentació en públic: comunicació i imatge personal, organitzat per l’ICE, els dies 3, 4, 5, 6 i 7 de juliol de 2017. Codi del curs: 22562. 

• Creació de materials i recursos per a la millora i la innovació docent

COL.LECCIÓ OMADO
• 4 rúbriques per a l’assignatura: Treball de Fi de Grau: http://hdl.handle.net/2445/121990

• 1 rúbrica per avaluar els projectes elaborats conjuntament per estudiants dels graus de Medicina, Odontologia i Podologia, i el grau de Comunicació Audiovisual: http://hdl.handle.net/2445/121588

• Guia de preparació del pitching audiovisual: Estructura pitching audiovisual. Projectes 2: http://hdl.handle.net/2445/121585

• Explotació didáctica d’una conferència sobre estratègies de persuasió per a pitchings audiovisuals : El pitching audiovisual Universitat-Indústria: 7' per vendre's i vendre un projecte: http://hdl.handle.net/2445/121587

ALTRES ACTIVITATS

• Enregistrament i assistència a pitchings del Clúster Audiovisual Universitat-Indústria,I a un taller de pitch, els dies 1 I 2 de desembre de 2016.
• Organització de dos focus group amb professionals de la indústria audiovisual. 30 de març i 21 d’abril de 2017.
• Participació d’estudiants de Comunicació Audiovisual a Festivals de la Indústria Audiovisual

DocsBarcelona 2018 Secció DOC-U 
Documental seleccionat: Hombreperro, dirigit per: Paula García Rossell
Documental seleccionat: Hogar, dirigit per: Víctor Granados

Mecal Pro 2018 
Documental seleccionat: Hogar, dirigit per: Víctor Granados

DocsBarcelona 2017 Secció DOC-U 
Documentals seleccionats: Lugus, dirigit per Andrea Díaz, i Eterna promesa, dirigit per Marco Emiliani Projecció: CCCB, Sala Teatre, 20 de maig de 2017 Font: https://fbd.ub.edu/noticies/seleccionades-dues-obres-dalumnesde-cav-al-d...
Mecal Pro 2017 
Curtmetratge seleccionat: Un tranvía llamado asesinato, dirigit per Ruben Cantón Projecció: Centre d'Art Santa Mònica, 30 de març de 2017 Font: https://fbd.ub.edu/noticies/mecal 

Cicle «Visions documentals», organitzat per Altervídeo i Cinemes Girona 
Documental seleccionat: Eterna promesa, dirigit per Marco Emiliani Projecció: Cinemes Girona, 7 de novembre de 2017 Font: https://fbd.ub.edu/noticies/el-documental-eterna-promesa-delexalumne-de-...

Cicle «Visions documentals», organitzat per Altervídeo i Cinemes Girona 
Documental seleccionat: Trance, dirigit per Lorena Arroyo Projecció: Cinemes Girona, 8 de novembre de 2016 Font: http://www.ub.edu/biblio/noticies/el-documental-trance-delestudiant-de-c...

…I estem elaborant una altra rúbrica, perfilant el Portal digital del grau de Comunicació Audiovisual, creant més material docent, etc.

Proposta d'actuacions d'innovació docent previstes pels propers dos anys

1. Generar més material docent (incloses càpsules audiovisuals, amb explotació didàctica) per fomentar les capacitats persuasives de l'estudiant.
2. Crear eines d'avaluació entre iguals i d'autoavaluació.
2. Organitzar una jornada sobre el PITCH AUDIOVISUAL.
3. Activar el portal de Comunicació Audiovisual, com a plataforma digital de difusió de les activitats del grau i dels productes audiovisuals dels estudiants.
4. Fomentar i consolidar els projectes d'Aprenentatge i Servei, i organitzar una jornada al respecte.
5. Fomentar la participació dels estudiants en festivals de la indústria audiovisual, i, amb professors, en congressos d'innovació docent.

Codi UB: 
GINDO-UB/169
Coordinació: 
M.ª Ángeles García Asensio
Membres del grup: 
Jorge Franganillo
Lydia Sánchez Gómez
Paula Ortiz
Carlos Aguilar Paredes
Sergio Villanueva Baselga
Anna Marquès Emo
Sandra Rius Cruz
Jaume Elies Vilaseca Corderroure
Descripció: 
Grup de Projectes Intermèdia: Expansions Gràfiques
Presentació: 

PDI responsableDra. Maria Montserrat López Paéz

Membres del grup (PDI/PAS de la UB/altres)Professorat de la Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona:
Professora Pilar ANGLARILL BOFARULL_ anglarill_b@hotmail.com (Professora també implicada en el Projecte DRAW_RAW_GIP'18_ 2017PID-UB/046)
Dra. Lídia GÓRRIZ NICOLAS_ lgorriz@ub.edu
Dr. Jordi DALMAU SIVILA_ jdalmau@ub.edu
Dra. M. Montserrat LÓPEZ PÁEZ_ montselopez@espaiefimer.com/ montserratlopezpaez@ub.edu
Dra. Carlos L. MAURICIO FALGUERAS_ cmauriciof@ub.edu
Professora Mercè UBALDE BUENAFUENTE_ merceubalde@ub.edu

Professionals externs col·laboradors:
Lali ALMONACID_ http://almonacidestudi.com
Lluís PERA MONER. Disseny i conceptualització d'Espais Efímers_ http://lluispera.com

En les properes setmanes rebreu confirmació de l'adscripció de les persones següents, en representació de les institucions corresponents, a la III edició de DRAW_RAW_GRRAPHIC INTERCHANGE FORMAT (estem en converses i voldríem consultar-les prèviament)
Anna GUARRO (Museu Picasso de Barcelona)
Norma VÉLEZ (Museo Nacional de Catalunya)
Lluís ALAVERN (Museo Nacional de Catalunya)

I tanmateix es preveu l'adscripció del Professorat referit a continuació, en les edicions IV (Curs 2018-19) i V (Curs 2019-20) del mateix projecte DRAW_RAW_GRRAPHIC INTERCHANGE FORMAT:
Dra. Sue Aran Ramspott (Universitat Ramon Llull)
Dra. Tònica COLL FLORIT (Universitat de Barcelona)
Dra. Matilde GRAU (Universitat de Barcelona)
Professora Mireia PLANS (Universitat de Barcelona)

Línies d'innovació assumides pel grup

Les diverses edicions de DRAW_RAW_GRRAPHIC INTERCHANGE FORMAT encarnen una bona representació de les línies d'actuació d'aquest equip de treball, des del 2006. Des d'aleshores aquest grup contempla com a pràctica habitual de llur treball docent la recerca artística vinculada a la praxis docent, amb la promoció de noves estratègies, metodologies i actuacions docents i amb l'objectiu primordial de la innovació i la millora dels aprenentatges dels estudiants del Grau en Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
En aquest projecte en concret les línies d'innovació docent són:
· la introducció de l'alumnat del Grau en Belles Arts en els diversos subàmbits de la postproducció, estretament relacionats amb els processos de la creació artística contemporania: el fet expositiu, l'edició impresa (dossier d'artista, llibre d'artista, fanzines, cartografies...) i l'edició on line (portafoli on line, blog, web...)
· l'estudi i anàlisi dels modus de postpproducció com a medis/canals/llenguatges generadors de discurs, presentacions, difusió...
· l'experimentalitat en els diversos medis/canals/llenguatges de post-producció
· l'intercanvi de formats gràfics (analògics i digitals) i l'entrecreuament entre mitjans i realitats com a modus operandi dels processos de creació contemporanis. 
· l'acompanyament (tutoria de l'alumnat) en la ideació i realització de prostproduccions artístiques més enllà del món estrictament universitari i inserció en el món professional de les arts. 
· Establir col·laboració permanents amb institucions artístiques de la ciutat. Tal i com es refereix en la sol·licitud d'ajut per a publicacions, recentment tramesa, estem en converses amb el Museu Picasso de Barcelona per a presentar la III edició de DRAW_RAW_GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT dins la Big Draw'18 que aquest organitza anualment, en el Museu Nacional de Catalunya que enguany també es suma a la llista d'institucions implicades. 

Breu descripció dels objectius del grup

Línies d'innovació amb les que es poden vincular els objectius: 
Aprenentatge en entorns
virtuals
Web 2.0 / 3.0 / Xarxes socials
Aprenentatge professionalitzador
Competències transversals
Pràcticum
TFG/ TFM (Treball Final de Grau/Màster)
Avaluació
Avaluació continuada
Equip docent
Metodologies actives per l’aprenentatge
Aprenentatge autònom
Aprenentatge col•laboratiu
Elaboració de projectes
Mentoria i tutoria

Breu descripció de les accions de millora i innovació docent portades a terme (detall dels darrers 3 anys)

L'equip de professorat de l'A2, avui Grup "Projectes Intermèdia: Expansions Gràfiques" (Secció PAC del Departament d'Arts Visuals i Disseny, UB) treballa conjuntament des del 2006. Els seus membres imparteixen assignatures diverses (incloses les troncals Tallers de Creació I-II-III, de la línia "Projectes Intermèdia: Expansions Gràfiques") des de les quals s’han impulsat diverses iniciatives, projectes d’investigació artística amb vinculació a la docència, com el projecte "Provisional [Entre Referents]" (dir. i coord.: Dra. Montserrat López Páez, 2012-en curs), subvencionat per l’antic Departament de Dibuix (UB) i "Projectes Germinals. El món, Barcelona, jo i Picasso" (2010-11, dir. i coord: Dra. Montse López), iniciativa de col·laboració pròpia, subvencionada pel mateix Departament de Dibuix (UB) i el Museu Picasso de Barcelona (MPB). Ambdues recerques han generat producció d'obra ad hoc, exposicions, publicacions i presentacions en jornades dʼàmbit nacional i internacional. I en els Projectes d’Innovació Docent: "Deconstrucció del projecte artístic" (2012-13_ PMID 2012_ Ref.: 002294), "Meeting_21. Projecte de recerca i formació universitària en lʼàmbit de la investigació artística" (2011-12_ PMID 2011_ Ref.: 2010PID-UB/68), "Cicle anual de presentació de projectes artístics i converses amb lʼartista: bordando el tiempo, de lʼartista Ángel Corral" (2010-11_ PMID 2010_Programa: 00A.02_ PMID Projectes/ Concepte: 247.01_Activitats Específiques Docents). Aquests darrers han estat dirigits i coordinats també per la Dra. Montse López i han generat igualment produccions expositives i publicacions digitals.
Durant aquests darrers tres anys (2015-18) treballen conjuntament en les edicions del projecte d'investigació artística i vinculat a la docència (amb el reconeixement de projecte d'innovació docent enguany_ 2017PID-UB/046) DRAW_RAW_GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT_01-02-03, dirigit per la Dra. Lídia Górriz i la Dra. Montse López.

Proposta d'actuacions d'innovació docent previstes pels propers dos anys

La proposta per als propers dos anys (2019-2020) consisteix en l'ampliació de la investigació sobre els intercanvis dels formats gràfic en la expressió artística i de llur implementació, fent-la extensiva a altres grups d'estudiants de la mateixa Facultat de Belles Arts (UB) pertanyents a altres Tallers de Creació i llur professorat, els estudiants dels Taller de Creació de la Dra. Tònica Coll, la Dra. Matilde Grau, la Dra. Roser Massip i la Professora Mireia Plans.
Tanmateix estem en contacte amb la Dra. Sue Aran Ramspott, Universitat Ramon Llull, per tal de poder treballar entre l'alumnat de Comunicació i el de Belles Arts les postproduccions on line.
Conjuntament amb totes aquestes persones proposem treballar les edicions IV (Curs 2018-19) i V (Curs 2019-20) del mateix projecte en curs Draw_Raw_Graphic Interchange Format.

Codi UB: 
GINDO-UB/170
Coordinació: 
Maria Montserrat López Paéz
Membres del grup: 
Pilar ANGLARILL BOFARULL
Lídia GÓRRIZ NICOLAS
Jordi DALMAU SIVILA
Carlos L. MAURICIO FALGUERAS
Mercè UBALDE BUENAFUENTE
Anna GUARRO (Museu Picasso de Barcelona)
Norma VÉLEZ (Museo Nacional de Catalunya)
Lluís ALAVERN (Museo Nacional de Catalunya)

Pàgines