RISKNAT compta amb especialistes i usuaris dels mètodes i tècniques següents: cartografia (geològica, geomorfològica, perillositat), sistemes d’informació geogràfica (GIS), LiDAR (terrestre i aerotransportat), fotogrametria, geodèsia (GNSS-RTK), sismologia, datació numèrica, propietats físiques del sòl i biogeoquímica, Cartografia acústica offshore, perfils de reflexió sísmica, sondeig magnetotel·lúric (MT), electromagnètica de font controlada (CSEM), caracterització mecànica de sediments i mesures de radó. El grup es beneficia molt de la interacció entre les diferents línies de recerca a través de les metodologies i tècniques comunes.

Hem implementat diverses metodologies que posteriorment han estat adoptades per la comunitat. Per exemple, vam ser pioners en la xarxa GPS CuaTeNeo a l’est de les Bètiques a principis dels anys 90, que ara ofereixen sèries temporals prou llargues per obtenir mesures fiables. Aquesta xarxa ha estat potenciada des d’aleshores per altres investigadors fins a la seva forma actual, que inclou estacions permanents que permeten una vigilància fiable de la zona. També hem adaptat tècniques a processos concrets (per exemple, l’ús de LiDAR i fotogrametria en anàlisis 4D de seguiment de caigudes de roques amb detecció d’indicadors precursors de caigudes de roques, o la implementació de l’aprenentatge automàtic per obtenir una identificació automàtica de caigudes de roques). Algunes d’aquestes metodologies es poden utilitzar en l’anàlisi de diferents tipus de processos (per exemple fem servir la geodèsia principalment per a la tectònica activa però també per als estudis de moviment de masses i d’inundacions).

Cartografia temàtica

i
zonificació del perill

Monitoratge
de
processos geomorfològics

Fotogrametria
i
LiDAR

Geodèsia, GNSS, InSAR

Datació de fenòmens

Acústica marina

Sondatges Magnetotel·lúrics (MT)
i
Electromagnètics de font controlada
(CSEM)

Laboratori
de mecànica de sòls
i
de conductivitat tèrmica

Dinàmica del Radó