L’objectiu és utilitzar el senyal sísmic dels fenòmens per avançar en el seu coneixement i caracterització.

Hem desenvolupat metodologies d’anàlisi del senyal sísmic generat per moviments en massa, entre el quals allaus, despreniments rocosos i lahars.

Hem estat pioners i actualment som referents en l’aplicació de la metodologia sismològica a l’estudi dels senyals generats per moviments en massa, preferentment a caiguda de roques.

Continuem desenvolupant metodologies de tractament de senyals, tant temporals com imatges, per a l’estudi de la dinàmica d’allaus.