Cerca Scripta

Regest:
SibilṖla, muller de Pere de Clasquerí, perit en dret de Barcelona, reconeix haver rebut d'Arnau Barrera, paraire de Perpinyà i veí de Barcelona, quinze lliures de moneda barcelonesa de tern, en concepte de l'entrada de l'establiment d'unes cases, a cens de vuit morabatins, situades al burg de la ciutat de Barcelona, prop la capella de Bernat Marcús i de Bòria
Regest:
Bernat de Codina, de Sant Cugat del Vallès, procurador de fra Bartomeu Ripoll, infermer del monestir de Sant Cugat, en nom d’aquest reconeix rebre de Guillem Vidal, senyor del mas Església, de la parròquia de Santa Maria de Toudell, cent deu sous de moneda barcelonesa de tern en concepte dels terços, eixorquies, intesties i altres drets corresponents al dit infermer
Regest:
Antoni Sauleda, àlies Campana, paraire de llana, ciutadà de Vic, hereu dels béns de Bartomeu de la Campana, paraire, ciutadà de Vic, avi matern seu, renuncia a favor de dona Joana, viuda de Joan Codina, àlies Fontcuberta, ciutadà de Vic, als drets sobre els masos de Prat i de Pujol, i altres masos i masoveries del mas de Prat i terres situades a la parròquia de Santa Eulàlia de Riuprimer, diòcesi de Vic.
Regest:
Pere Baster, ciutadà de Barcelona, fill i hereu universal de Jaume Baster i de Sibil•la, difunts, ciutadans de Vic, ven a Pere de Cases, que per núpcies va entrar al mas Andreu, de la vall de Sant Joan, parròquia de Santa Eulàlia de Riuprimer, un parell de gallines i dos sous de moneda de Barcelona de tern censals, que rep per Tots Sants sobre dos trossos de terra plantats i per plantar, un dels quals anomenat As Casals, situats a la vall de Sant Joan, de les pertinences del mas Andreu, sota domini de la pabordia del mes de març de l’Església de Vic, pel preu de vuitanta sous de moneda de Barcelona de tern, quantitat que reconeix rebre per mitjà de l’àpoca corresponent.
Regest:
Guillem Roca, notari públic de Barcelona per autoritat reial, dóna fe i autoritza els pactes entre Berenguer de Plana, prior de la cartoixa de Sant Jaume del Vallparadís, de Terrassa, i fra Guillem de Bagarnes, prior del monestir de Santa Maria de Terrassa, per tal de no perjudicar aquest darrer monestir amb motiu de la dotació i fundació que Blanca de Centelles havia fet, [l’any 1344], de l‘esmentada cartoixa
Regest:
Fra Bernat, abat de Sant Esteve de Banyoles, concedeixen a Berenguer de Malanet, ferrer de la vila de Banyoles que pugui plantar arbres a l’extrem inferior del seu camp que té a la parròquia de Guèmol, al lloc anomenat des Codroc, més enllà del camí públic que hi passa, a canvi de vint-i-cinc sous de moneda de Barcelona de tern.
Regest:
Capítols matrimonials fets i firmats entre Pere Joan Avench, fill de Joan Avench, de la parròquia de Sant Cristòfol de Tavertet, i Margarida, difunta, i Joana, donzella filla de Salví Matamalella, àlies Amat, ferrer de la parròquia de Santa Maria de Folgueroles, i Francesca, hereva del mas Amat, de la dita parròquia. S’estableixen els següents acords: Salví Matamalella i Francesca fan heretament a Joana del mas Amat, a la parròquia de Folgueroles, amb les cases, terres, honors i possessions, i masos, drets, pertinences, vaixella vinària i bladària, bestiar gros i menut entre d’altres coses. Els esposos hauran d’alimentar i proveir els donadors de menjar, beure, vestit i calçat. A més, Salví es reté la botiga de la ferreria amb totes les eines i el que guanyi de l’art de ferrer, encara que haurà de fer les eines necessàries per al mas i les radures del bestiar, i podrà llogar un mosso, el salari del qual anirà a càrrec d’ell. Per la seva banda, Pere Joan accepta Joana com a muller i haver rebut el dot. S’acorda que es faci inventari del mas, per tal que en cas de millorament, Pere Joan se’l pugui endur quan hagi de deixar la casa, o satisfer amb els seus béns en cas de pitjorament. Si es donen disputes entre les parts, s’estableix que siguin solucionades a través d’arbitratge. Finalment, les parts convenen i prometen que l’endemà es celebraran les esposalles per paraules de present entre Pere Joan i Joana.
Regest:
Bernat de Joura i Antic Mir, hereu de Bernat Mir, de Sabadell, reconeixen haver rebut de Ramon de Miralles, de la parròquia de Sant Esteve de Castellar [del Vallès], tot allò a què estaba obligat per diferents deutes, comandes i altres contractes
Regest:
Bernat Meca, del castell de Clasquerí i del terme de Castellar [del Vallès], fill de Galceran Meca, difunt, i de la seva esposa Jerònima, atorga testament, en el qual nomena marmessors la seva mare Jerònima, la seva esposa Isabel, els seus cosins Gaspar i Martí Meca, i els nobles Jaume de Sentmenat i Miquel Bosch. Mana que se li faci sepultura a l’església de Sabadell. Fa diversos llegats a persones i institucions religioses, a altres persones i amics i als seus familiars. Nomena hereva universal la seva esposa Isabel Meca.
Regest:
Pere Ferreres, ciutadà de Barcelona, fill de Pere Guillem Ferreres i de Caterina Juliana, atorga testament, en el qual nomena marmessors els seus pare i mare; la seva esposa Aldonsa; la seva sogra Isabel Mecha; i els seus cunyats Galceran i Miquel Mecha. Reconeix el dot de la seva esposa Aldonsa, que ascendeix a mil lliures. Fa diversos llegats a persones i institucions religioses, a altres persones i amics i als seus familiars. Nomena hereu universal el seu pare, Pere Guillem Ferreres.

Páginas