Servei de Desenvolupament del Medicament

 
       
    ::: Qui som > Presentació del SDM :::
     

L'evolució de la societat i del propi concepte d'Universitat, comporta una adequació constant dels objectius docents i investigadors que permetin donar una resposta adient a les necessitats i exigències de l'entorn professional.

Amb aquesta enditat, la Universitat de Barcelona mitjançant la Facultat de Farmàcia, va crear l'any 1996 el Servei de Desenvolupament del Medicament (SDM), per tal d'actualitzar la seva oferta docent i d'investigació alhora de possibilitar d'una forma escaient als temps actuals la necessària col.laboració entre la universitat i el sector farmacèutic que hi està relacionat.

El Servei de Desenvolupament del Medicament (SDM) comença les seves tasques amb la construcció d'una planta pilot de tecnologia farmacèutica, que es troba a l'edifici antic de la Facultat de Farmàcia i que disposa d'unes instal.lacions bàsiques que reuneixen les condicions exigides per a donar compliment dels seus objectius:

 

  • Oferir serveis de caràcter tècnic, científic, de recerca i de desenvolupament del medicament d'ús humà, del medicament d'ús veterinari i del producte sanitari al sector empresarial farmacèutic i relacionat ( veterinari, cosmètic, fitoterapèutic, productes sanitaris, dietètics, matèries primeres farmacèutiques, etc.). Aquest esdevé el principal objectiu i la principal tasca desenvolupada actualment a l'SDM.

  • Adequar la recerca i el desenvolupament del medicament a les exigències de qualitat actuals.

  • Desenvolupar i afavorir la docència de tercer cicle universitari i per post-graduats, dirigida a l'especialització del professional farmacèutic del sector industrial i a altres tècnics i personal qualificat del sector empresarial farmacèutic i relacionat. Això comprèn l' oferta de formació continuada específica pel personal de la indústria farmacèutica i relacionada.

  • Millorar la qualitat docent pràctica, adequant la preparació dels estudiants a les exigències de la realitat professional actual.


  • Certificació de qualitat ISO9001:2015