Secretaria General

El secretari o secretària general és secretari o secretària del Claustre Universitari, del Consell de Govern, del Consell Social, de la Junta Consultiva i de les fundacions del Grup UB, i aixeca acta de totes les reunions que aquests òrgans duen a terme.

També és fedatari o fedatària dels acords dels òrgans col·legiats de govern de la Universitat, en custodia les actes i n'expedeix les certificacions.

Funcions específiques

Garantir la publicitat dels acords de la Universitat.

Dirigir i organitzar el registre general.

Dirigir i custodiar l'arxiu general.

Dirigir i coordinar els serveis jurídics.

Impulsar i coordinar el desenvolupament de l'administració electrònica.

Administrar i gestionar els certificats digitals.

Dirigir i coordinar el sistema de gestió documental.

Vetllar pel logo i la marca.

Supervisar i coordinar polítiques de transparència.

Gestionar els carnets del personal de la Universitat i del Grup UB.

Col·laborar en les actuacions per a la protecció de dades de caràcter personal.

  • © Universitat de Barcelona. Secretaria General
  • Contacte
  • Última actualització: 4-03-2020