Protecció de dades

Normativa europea

Normativa estatal i autonòmica

Constitució Espanyola de 1978, art 18.4

Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal

Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre, d'Universitats

Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006: art.31 i art.156

Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades (DOGC núm 5731, de 08 d'octubre de 2010)

Instrucció 2009 de 10 de febrer de 2009, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància

Recomanació 1/2008 sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet

Recomanació 1/2010 sobre l’encarregat del tractament en la prestació de serveis per compte d’entitats del sector públic de Catalunya

Recomanació 1/2011 sobre la creacio, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública

  • Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007-Barcelona
  • adreça electrònica
  • 934 020 416
  • Última actualització: 16-03-2021