Protecció de dades

Normativa europea

Normativa estatal i autonòmica

Constitució Espanyola de 1978, art 18.4

Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals

Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal

Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre, d'Universitats

Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006: art.31 i art.156

Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades (DOGC núm 5731, de 08 d'octubre de 2010)

Instrucció 2009 de 10 de febrer de 2009, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància

Recomanació 1/2008 sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet

Recomanació 1/2010 sobre l’encarregat del tractament en la prestació de serveis per compte d’entitats del sector públic de Catalunya

Recomanació 1/2011 sobre la creacio, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública

 

Normativa de la Universitat de Barcelona

Resolució de 17 de novembre de 2008 per la qual s'aprova la supressió i creació de nous fitxers de protecció de dades de caràcter personal, així com el document de seguretat (DOGC de 24 de desembre de 2008)-Correccions

Resolució de 18 de maig de 2009 per la qual s'aprova la creació de nous fitxers de protecció de dades de caràcter personal, així com els corresponents documents de seguretat (DOGC de 15 de juny de 2009)

Resolució de 28 de maig de 2010, per la qual s'aprova la creació de nous fitxers de protecció de dades de caràcter personal (DOGC 26 de juliol de 2010)

Resolució de 22 de març de 2011, per la qual s'aprova la creació de nous fitxers de protecció de dades de caràcter personal (DOGC de 6 d'abril de 2011) - Correccions

Resolució de 12 d'abril de 2012, per la qual s'aprova la creació de nous fitxers de protecció de dades de caràcter personal (DOGC de 8 maig de 2012)

Resolució de 14 de març de 2013 per la qual s'aprova la creació de nous fitxers de protecció de dades de caràcter personal (DOGC de 17 d'abril de 2013)

Resolució de 9 d'octubre de 2013, per la qual s'aprova la creació d'un fitxer de protecció de dades de caràcter personal (DOGC de 25 d'octubre de 2013) (Fitxer: Atenció Psicològica Facultat Psicologia)

Resolució de 21 de gener de 2014, per la qual s'aprova la creació d'un fitxer de protecció de dades de caràcter personal (DOGC de 12 de febrer de 2014) (Fitxer: Clinhab)

Resolució de 29 d'abril de 2015, per la qual s'aprova la creació d'un fitxer de protecció de dades de caràcter personal (DOGC de 12 de maig de 2015) (Fitxer: Unitat d'Igualtat)

Resolució de 7 de juny de 2016, per la qual s'aprova la creació d'un fitxer de protecció de dades de caràcter personal (DOGC de 17 de juny de 2016) (Fitxer: Biobanc de la Universitat de Barcelona)

Resolució de 21 de juliol de 2016, per la qual s'aprova la creació d'un fitxer de protecció de dades de caràcter personal (DOGC de 21 de setembre de 2016) (Fitxer: Registre SIRECOVI)

Resolució d'11 d'octubre de 2016, per la qual s'aprova la creació d'un fitxer de protecció de dades de caràcter personal (DOGC de 2 de novembre de 2016) (Fitxer: Accés a la informació pública)

Resolució d'1 de desembre de 2016, per la qual s'aprova la creació d'un fitxer de protecció de dades de caràcter personal (DOGC de 20 de desembre de 2016) (Fitxer: Control d'accés biomètric)

  • Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007-Barcelona
  • adreça electrònica
  • 934 020 416
  • Última actualització: 29-07-2022