Protecció de dades

L'article 18.4 de la Constitució Espanyola garanteix com a dret fonamental autònom la protecció de les dades de caràcter personal. L’article 31 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya garanteix que totes les persones tenen dret a la protecció de les seves dades personals contingudes als fitxers competència de la Generalitat de Catalunya. El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), imposa una sèrie d'obligacions per a aquelles persones físiques o jurídiques (públiques i privades) que tractin dades de caràcter personal. Així mateix, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, ha establert aquells aspectes que l'RGPD remetia la seva regulació al dret intern de cada Estat membre.


Aquest Reglament europeu imposa l'obligació d’aplicar diverses mesures destinades a garantir la protecció d'aquestes dades de totes les persones afectades. La Universitat de Barcelona garanteix la protecció de les dades de totes aquelles persones que s’hi relacionen: estudiants, professors, personal d'administració i serveis i, en general, qualsevol altre ciutadà que tingui relació amb la nostra institució. Per tal de complir amb aquesta finalitat la Universitat de Barcelona estableix els mitjans necessaris per regular els seus tractaments i per implementar les mesures de índole tècnica i organitzativa que permetin un adequat tractament d'aquestes dades.


En el supòsit que us vulgueu posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades ho podeu fer mitjançant escrit a l’adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona, o mitjançant un missatge de correu electrònic a l’adreça protecciodedades(at)ub.edu.

  • Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007-Barcelona
  • adreça electrònica
  • 934 020 416
  • Última actualització: 29-07-2022