Protecció de dades

Registre d'Activitats de Tractament de la UB

L’RGPD determina en el seu article 30.1 que “Cada responsable i, en el seu cas, el seu representant portarà un registre de les activitats de tractament efectuades sota la seva responsabilitat”. L’article 31.2 de la nova LOPD estableix l’obligació de fer públic el registre d’activitats de tractament, que haurà de ser accessible per mitjans electrònics.

El Registre d’Activitats de Tractament (RAT) és el punt de partida en la gestió de la protecció de dades, i implica que tota aquella activitat de tractament de dades realitzada per una determinada entitat o organització que no estigui recollida en el RAT no existeix en termes de protecció de dades i, en conseqüència, les dades personals no estarien en condicions de ser tractades lícitament.

Per facilitar la millor comprensió del RAT, quan la UB actua com a responsable, s’han agrupat en un únic tractament aquells que, tot i ser realitzats per diferents unitats, tenen la mateixa finalitat. Per exemple, encara que hi hagi diverses unitats que gestionin butlletins d’informació (o newsletters), en el nostre registre hi consta un únic tractament amb aquesta finalitat. En el mateix sentit, les bústies de contacte, o la convocatòria de premis o concursos.

El registre d’activitats, com a encarregat de tractament, l’hem organitzat en funció de qui és el responsable del tractament que realitza l’encàrrec de prestació de serveis a la UB.

 

Registre d'Activitats de Tractament de la UB com a responsable del tractament i com a encarregat

 

Resulta d’especial importància la col·laboració dels responsables i dels usuaris en la detecció de nous tractaments de dades de caràcter personal que es puguin dur a terme amb l’objecte de valorar si aquest tractament de dades podria ser integrat en algun dels ja existents o, si escau, procedir al registre d’un nou tractament. Per tal de comunicar el tractament amb la finalitat de valorar la seva inclusió al Registre d'Activitats de Tractament de la UB cal utilitzar el següent formulari:

 

Formulari de comunicació de tractament als efectes del Registre d'Activitats de Tractament

  • Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007-Barcelona
  • adreça electrònica
  • 934 020 416
  • Última actualització: 29-07-2022