Geofluids i Carbonats

  • Diagènesi i circulació de fluids durant la deformació Alpina Sudpirinenca: compartimentació de reservoris.
  • Interaccions entre deformació i geofluids en règims tectònics extensius.
  • Establiment de l’origen i distribució dels ciments en les fàcies de plataforma de la Formació Shuaiba (Aptià, Qatar).
  • Estudi de les plataformes carbonàtiques en conques de rift: anàlegs juràssics de l'Alt Atlas (Marroc).
  • Control dels estilòlits en la formació de dolomies estratiformes de Benicàssim i en altres exemples de dolomies hidrotermals de la conca del Maestrat.
  • Gènesi dels dipòsits Mississippi Type Deposits (MVT) del Campello (Cabanes, Benicàssim).