Paleontologia marina

  • Estudis de patrons de creixement en foraminífers actuals i fòssils i la relació amb els factors ambientals (en col·laboració amb la Universitat de Viena).
  • Paleobiologia i paleocologia de macroforaminífers.
  • Biostratigrafia i paleoecologia de fàcies nerítiques de l'Eocè Mitjà-Superior del SE de la conca de l'Ebre.
  • Biostratigrafia i paleobiogeografia de foraminífers de l'Oligocè-Miocè marí de la Tethys i del Carib.