El Seminario Filosofia i Gènere ha articulado su investigación sobre el eje de la producción filosófica femenina con los objetivos de:

 • Recuperar, estudiar y difundir los textos en los que se manifiesta la producción filosófica femenina desde la Antigüedad hasta nuestros días
 • Examinar críticamente los presupuestos de la hermenéutica filosófica
 • Intervenir en el debate contemporáneo sobre la teoría feminista y el papel de la diferencia de los sexos en el discurso filosófico

Así, después de más de dos décadas de estudio durante las cuales los hallazgos han sido muchos y diversos, celebramos haber trazado una cartografía inédita de las redes conceptuales, teóricas y biográficas que unen el pensamiento y las vidas de las mujeres que nos han ocupado. Y es precisamente la existencia de este haz de relaciones la que nos ha abierto la posibilidad de pensar en términos de una paradójica tradición oculta del pensamiento femenino.

Queremos continuar ensanchando esta cartografía, profundizando así en nuestra línea de interpretación, pues estamos convencidas de que en compañía de estas mujeres somos capaces de comprender, de pensar, nuestro presente y de reparar algunas lagunas teóricas del discurso dominante. Por esta convicción mantenida a lo largo del tiempo y por todo el trabajo realizado hasta ahora, el Seminario Filosofia i Gènero se ha convertido en una referencia nacional e internacional en lo que se refiere al pensamiento de las mujeres.

 

Líneas de investigación

 • Las filósofas y la tradición
 • Filósofas y pensadoras contemporáneas
 • Filósofas y pensadoras de la Edad Media y Renacimiento
 • Teoría feminista: igualdad, género, diferencia y alteridad
 • Género, subjetividad y memoria
 • Religión, teología, mística y espiritualidad femenina

Proyectos de investigación

Investigadora principal: Josefina Birulés Bertrán (Fina Birulés) Codi oficial: FFI2015-63828-P, MINECO/FEDER, UE Període: 01/01/2016 – 31/12/2018 Organisme: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER, UE) Programa: Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia Nombre d’investigadors/es: 15 (7 persones a l’equip d’investigació i 8 al de treball) Resum: El projecte consisteix en un aprofundiment en la línia d’investigació de projectes anteriors, l’objectiu dels quals era caracteritzar l’aportació original de les dones a la filosofia del s. XX i estudiar la relació “discipular” que les vincula amb els seus mestres. Al mateix temps, és l’inici d’una nova línia de treball entorn de la teoria i la praxi de transmissió. A partir dels resultats teoricocrítics obtinguts, el present projecte analitza el lloc que ocupa la inquietud per la transmissió en el pensament filosòfic femení i les formes de transmissió practicades per les pensadores del s. XX. La hipòtesi de partida es que, precisament per haver d’enfrontar el risc de la no transmissió, les filòsofes resten més atentes a la transmissió tant del saber heretat com del seu propi pensament. Al mateix temps manifesten una preocupació intensa per les implicacions polítiques i socials del saber i una atenció peculiar a la tasca educativa, que renoven buscant nous llenguatges i formes innovadores de comunicació. Per això, justament les produccions menys estudiades i considerades marginals –text de caràcter educatiu, divulgatiu, literari– són observatoris privilegiats per estudiar la seva especial relació amb la idea i la pràctica de la transmissió del saber filosòfic. La investigació s’emmarca en el Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, donat que està orientat cap a la consolidació i ampliació d’un coneixement d’alta qualitat i màxim rigor sobre la producció filosòfica femenina contemporània aconseguit a través dels anteriors projectes. Al seu temps, pretén aportar una reflexió sobre la transmissió en el debat actual sobre el fi de la tradició i el valor de les humanitats. Al seu temps, l’excel·lència del projecte es reflecteix  en l’alt nivell de cooperació científica que assoleix entre especialistes destacades en l’estudi de la filosofia de les dones en l’àmbit internacional, per la rellevància dels seus objectius generals i per l’interès científic dels seus objectius científics específics. Figuren entre els objectius:
 • Realitzar una aportació científica de caràcter teoricocrític i des d’una perspectiva de gènere als debats sobre la transmissió de la tradició i sobre l’educació.
 • Profunditzar en el coneixement de les relacions d’aprenentatge.
 • Investigar sobre els termes en els quals les pensadores del s. XX han plantejat el tema de la transmissió i sobre els mètodes i llenguatges adoptats.
 • Fomentar la creació de metodologies per a la transmissió del saber humanístic.
Concretament, es realitzarà un retrat de la transmissió en l’obra de Hannah Arendt, Raquel Bespaloff, Jeanne Hersch, Iris Murdoch, Simone Weil, María Zambrano, Rosa Luxemburg, Françoise Collin i Carla Lonzi a través de
 • Cartografiar i explorar la xarxa conceptual que envolta la noció de transmissió.
 • L’anàlisi i l’eventual traducció de texts de les pensadores per a la impartició de cursos i conferències (incloent-ne d’inèdits), articles divulgatius o opuscles.
 • Estudiar els escrits que mostren la contaminació amb altres llenguatges i àmbits, com la literatura, l’art, el teatre o el cinema.
 • L’anàlisi de relacions epistolars i diaris de treball que mostren la preocupació de la transmissió més enllà de la divisió entre escriptura pública i “privada” o personal.
El projecte preveu la col·laboració amb altres institucions culturals i educatives amb la finalitat d’augmentar el seu impacte social.

Investigadora principal: Rosa Rius Gatell
Codi oficial: FFI2012-30645
Període: 2013-2015
Organisme: Ministerio de Economía y Competitividad
Programa: OFIL – Filología y Filosofía (FILO y FISO)
Nombre d’investigadors/es: 09

El proyecto estudia detalladamente la relación de “discipulado” que vincula a algunas de las mayores filósofas del siglo XX con sus maestros: María Zambrano-José Ortega y Gasset, Simone Weil-Alain, Hannah Arendt-Martin Heidegger, Rachel Bespaloff-Martin Heidegger, Jeanne Hersch-Karl Jaspers, Martha Nussbaum-John Rawls.

Sobre la base de la hipótesis de que la relación entre las filósofas y sus maestros es un ámbito de observación privilegiado para analizar las aportaciones originales y específicas de las mujeres a la historia del pensamiento, el proyecto ha alcanzado los siguientes objetivos: realizar estudios de corte histórico-filosófico sobre las relaciones de discipulado de las pensadoras a examen; realizar estudios crítico-comparativos de su obra comparada con la de sus maestros con el fin de tratar de detallar y describir de forma rigurosa y atenta las aportaciones originales de estas pensadoras a la historia del pensamiento; dibujar un canon femenino de la tradición filosófica a través de la cartografía de los autores y de las autoras de referencia para las pensadoras del siglo XX; establecer una comparación entre las relaciones de discipulado de las diversas filósofas estudiadas; ofrecer una aproximación metodológica que permita experimentar, o seguir experimentando, formes alternativas de aproximación a la Historia de la Filosofía desde una perspectiva de género, en la que destaquen las aportaciones originales de las mujeres filósofas al pensamiento.

Al mismo tiempo, se ha pretendido que, a partir de la investigación realizada, emerja también una mejor comprensión de la complejidad de la filosofía del siglo XX. El presente ha ofrecido una novedosa e importante aportación a la Historia de la Filosofía, dado que aborda una temática apenas investigada hasta el momento.

Investigadora principal: Rosa Rius Gatell
Codi oficial: FFI2009-08468/FISO
Període: 2010-2012
Organisme: Ministerio de Ciencia e Innovación
Programa: OFIL – Filología y Filosofía (FILO y FISO)
Nombre d’investigadors/es: 09
Paraules Clau: Acción / Filosofía / Mujeres / Política / Historia

Resum:

En continuïtat amb la tasca de recuperació del pensament filosòfic femení realitzat en els últims anys, es pretén:

-Profunditzar en la investigació teòrica de l’obra d’autores objecte d’estudi de l’equip des de fa anys: Hanah Arendt, Simone Weil, María Zambrano.

-Continuar en la investigació documental i teòrica d’autores menys conegudes que ja foren objecte d’estudi de l’anterior projecte: Rachel Bespaloff, Jeanne Hersch, Iris Murdoch.

-Estendre la investigació a dues autores d’una generació posterior a les precedentment mencionades: Agnes Heller i Martha Nussbaum.

L’objectiu del projecte és evidenciar i analitzar les connexions entre aquestes pensadores, amb la finalitat de contribuir a la reflexió i/o al qüestionament d’una hipotètica tradició de pensament filosòfic femení en el segle XX. Al mateix temps es pretén posar de manifest les complexes relacions que les mencionades autores estableixen amb la tradició canònica de la filosofia i amb els corrents filosòfics en els quals es formaren, amb l’objectiu de caracteritzar i valorar la seva aportació a la filosofia del segle XX.

La comparació entre les autores es desenvoluparà al voltant d’alguns temes o centres d’interès, tals com la seva comuna preocupació pels límits d’allò polític, l’anàlisi del nexe entre experiència, història i justícia o la relectura de la tradició clàssica.

 

Investigadora principal: Fina Birulés Bertran
Codi oficial: U-113/2010
Període: 2010-2011
Organisme: ICD – Institut Català de les Dones
Programa: PROJ – Projecte Competitiu sense programa específic
Nombre d’investigadors/es: 04

Resum:

En continuïtat amb la tasca de recuperació del pensament filosòfic femení realitzada en els darrers anys, es pretén:

-Aprofundir en la investigació teòrica de l’obra d’autores objecte d’estudi de l’equip des de fa anys: Hannah Arendt, Simone Weil, María Zambrano.

-Continuar en la recerca documental i teòrica d’autores menys conegudes que estan sent objecte de la nostra recerca: Rachel Bespaloff, Jeanne Hersch.

-Estendre la investigació a dues autores d’una generació posterior a les precedentment esmentades: Judith Butler i Martha Nussbaum.

El treball pretén evidenciar i analitzar les connexions entre aquestes pensadores, amb la finalitat de contribuir a la reflexió i/o al qüestionament d’una hipotètica tradició de pensament filosòfic femení en els darrers cent anys. Al mateix temps es pretén fer paleses les relacions complexes que aquestes autores estableixen amb la tradició canònica de la filosofia i amb els corrents filosòfics en els quals es formen, amb l’objectiu de caracteritzar i valorar la seva aportació a la filosofia contemporània. La comparació entre les autores es desenvoluparà al voltant d’alguns temes o focus d’interès, com ara la seva comuna preocupació pels límits de la política, l’anàlisi del nexe entre experiènciahistòria i justícia, la relectura de la tradició clàssica.

El treball pretén  contribuir a la reflexió entorn de l’existència i la rellevància d’una tradició filosòfica femenina que s’hauria desenvolupat en els darrers cent anys, i que roman oculta perquè ha estat ignorada, o si més no infravalorada, en la historiografia oficial i en els estudis crítics més destacats. L’objectiu general de la investigació és esbrinar si, i en quina mesura, les autores objecte d’estudi es relacionen o es llegeixen entre elles  o bé ho fan amb altres pensadores antecessores o contemporànies. Aquesta línia de recerca es creua amb l’anàlisi del diàleg que cada una d’elles estableix tant amb la tradició filosòfica canònica com amb el panorama filosòfic contemporani, i permet d’il·luminar d’una manera més clara el sentit i l’entitat de la seva originalitat i de les seves específiques aportacions filosòfiques.

Investigadora principal: Marta Segarra Montaner i Fina Birulés
Codi oficial: 2009SGR647
Període: 2005-2017
Organisme: AGAUR – Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya
Programa: Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats
Nombre d’investigadors/es: 21
Paraules Clau: Història de les Dones / Estudis de Gènere / Pensament de les Dones

Resum:

El GRC CiPD, creat el 2005, s’ha consolidat com un dels equips més potents i reconeguts de Catalunya i Europa dins dels estudis de dones, gènere i sexualitat en les humanitats. Aquest prestigi es justifica per una recerca intensiva, que es materialitza en 2014-2017 en 6 projectes finançats en actiu (més participació en un programa COST d’un membre de l’equip), 19 projectes acabats, 44 tesis doctorals llegides (més de 20 inscrites),  36 contractes predoctorals, i una gran producció de resultats de recerca, mitjançant publicacions conjuntes i individuals dels seus membres (moltes de les quals són internacionals, en revistes indexades i editorials amb peer-review i comitè científic), ponències a congressos, la majoria internacionals, organització de reunions científiques, convenis i col·laboracions amb institucions. La seva internacionalització ha crescut amb les xarxes de recerca creades, convenis i col·laboracions amb institucions internacionals que s’ampliaran en 2017-2019.

Títol: Pensadoras del siglo XX: aportaciones al pensamiento filosófico femenino
Investigadora principal: Rosa Rius Gatell
Codi oficial: HUM2006-11476/FISO
Període: 2006-2009
Organisme: Ministerio de Educación y Ciencia
Programa: Programa Nacional de humanidades
Nombre d’investigadors/es: 03
Paraules Clau: Filosofía / Tradición / Experiencia / Creació

Resum:

En continuïtat amb la tasca realitzada de recuperació del pensament filosòfic femení per l’equip en els darrers anys, es pretén dur a terme una investigació documental i teòrica de l’obra d’algunes autores (Hannah Arendt, Simone Weil, María Zambrano, Rachel Bespaloff, Jeanne Hersch i Iris Murdoch, particularment) evidenciant i analitzant les seves connexions amb la finalitat de contribuir a la reflexió i qüestionament d’una possible tradició del pensament filosòfic femení que permeti la seva caracterització i valoració de la seva aportació a la filosofia del segle XX.

 

Títol: Pensadoras del siglo XX : aportaciones al pensamiento filosófico femenino
Investigadora principal: Fina Birulés Bertran
Codi oficial: 48/06
Període: 2006-2009
Organisme: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Programa: Acció Estratègica: Foment de la Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes
Nombre d’investigadors/es: 05
Paraules Clau: Creación / Experiencia / Feminismo / Filosofía

Resum:

En continuació amb la tasca realitzada de recuperació del pensament filosòfic femení per l’equip en els darrers anys, es pretén dur a terme una investigació documental i teòrica de l’obra d’algunes autores (Hannah Arendt, Simone Weil, María Zambrano, Rachel Bespaloff, Jeanne Hersch i Iris Murdoch, particularment) evidenciant i analitzant les seves connexions amb la finalitat de contribuir a la reflexió i qüestionament d’una possible tradició del pensament filosòfic femení que permeti la seva caracterització i valoració de la seva aportació a la filosofia del segle XX.

Pensadoras del siglo XX: aportaciones al pensamiento filosófico femenino (I) (2006-2009)

 

Títol: Pensadoras del siglo XX: aportaciones al pensamiento filosófico femenino
Investigadora principal: Rosa Rius Gatell
Codi oficial: 26
Període: 2006-2009
Organisme: Ministerio de Educación y Ciencia
Programa: Proyectos Cofinanciados con fondos FEDER
Nombre d’investigadors/es: 03
Paraules Clau: Acción / Autoridad / Diferencia / Ética / Feminismo

Resum:

En continuació amb la tasca realitzada de recuperació del pensament filosòfic femení per l’equip en els darrers anys, es pretén dur a terme una investigació documental i teòrica de l’obra d’algunes autores (Hannah Arendt, Simone Weil, María Zambrano, Rachel Bespaloff, Jeanne Hersch i Iris Murdoch, particularment) evidenciant i analitzant les seves connexions amb la finalitat de contribuir a la reflexió i qüestionament d’una possible tradició del pensament filosòfic femení que permeti la seva caracterització i valoració de la seva aportació a la filosofia del segle XX.

Investigadora principal: Àngels Caraí Ribera
Període: 2005
Organisme: Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI
Programa: Xarxes temàtiques

Investigadora principal: Rosa Rius Gatell
Període: 2005
Organisme: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Programa: Ajuts a la Recerca

Investigadora principal: Montserrat Jufresa Muñoz
Codi oficial: BFF2000-0755
Període: 2000-2003
Organisme: Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo
Programa: Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento

Investigadora principal: Fina Birulés Bertran
Codi oficial: BFF2001-4992-E
Període: 2002
Organismes: Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)

  • Programa: Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento
  • Nombre d’investigadors/es: 4
 • Ministerio de Asuntos Sociales
  • Programa: Ajuts a la Recerca

Investigadora principal: Fina Birulés Bertran
Codi oficial: BFF2001-4992-E
Període: 2001-2002
Organisme: Universitat de Barcelona
Programa: Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento
Nombre d’investigadors/es: 04

Investigadora principal: Rosa Rius Gatell
Codi oficial: PS93-0223
Període: 1994-1997
Organisme: Secretaría de Estado de Universidades e Investigación
Programa: Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento
Nombre d’investigadors: 06
Paraules Clau: Acción / Autoridad / Diferencia / Ética / Feminismo

Investigadora principal: Rosa Rius Gatell
Codi oficial: 26
Període: 1993-1994
Organisme: Universitat de Barcelona
Programa: Proyectos de investigación para grupos precompetitivos de la Universitat de Barcelona
Nombre d’investigadors: 03
Paraules Clau: Acción / Autoridad / Diferencia / Ética / Feminismo

Tesis y trabajos de investigación

Actualmente y, desde el punto de vista estrictamente académico, el equipo del Seminario Filosofía y Género destaca por su trabajo de formación de investigadores predoctorales y posdoctorales.

Patricia Palomar Caldón, El género literario en María Zambrano. Una propuesta interpretativa de la confesión.
Universitat de Barcelona, 2017.
Directoras: Rosa Rius & Carmen Gloria Revilla
Calificación: Excelente cum laude.

Ana Lafranconi, Walter Benjamin: Infancia y politización.
Universitat de Barcelona. Fecha de lectura: 26/09/2017.
Directoras: Fina Birulés & Laura Llevadot.
Calificación: Excelente cum laude.

Anabella Di Tullio, Teoría feminista y liberalismo: el devenir de una relación problemática.
Universitat de Barcelona, 2016.
Directora: Fina Birulés
Calificación: Excelente cum laude con mención internacional.

Edgar Straehle, Hannah Arendt: una lectura desde la autoridad.
Universitat de Barcelona, 2016.
Directora: Fina Birulés
Calificación: Excelente cum laude con mención internacional.

Sara Bigardi, El delirio en el pensamiento de María Zambrano.
Facultad de Filosofía, Universitat de Barcelona, 2013.
Directora: Carmen Revilla Guzmán (codirección con Chiara Zamboni).
Calificación: Excelente cum laude.

Barbara Verzini, Las herencias filosóficas de Artaud: el teatro de reanimación.
Facultad de Filosofía, Universitat de Barcelona, 2013.
Directora: Fina Birulés Bertran.
Calificación: Excelente cum laude.

María José González Madrid, Surrealismo y saberes mágicos en la obra de Remedios Varo.
Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona, 2013.
Directora: Rosa Rius Gatell
Calificación: Excelente cum laude.

Matias Sirczuk, Fundación y legitimidad en la modernidad política: Carl Schmitt, Hannah Arendt y Claude Lefort.
Facultad de Filosofía, Universitat de Barcelona, 2013.
Directora: Fina Birulés Bertran.
Calificación: Excelente cum laude.

Stefani Fantauzzi, Política, Im-política e violenza in Hannah Arendt.
Facultad de Filosofía, Universitat de Barcelona, 2011.
Directora: Fina Birulés Bertran.
Calificación: Excelente cum laude.

Juan Miguel García García. De la ciencia como trabajo a la ciencia como metaxú en Simone Weil.
Facultad de Filosofía, Universitat de Barcelona, 2011.
Directora: Carmen Revilla Guzmán
Calificación: Excelente.

Àngela Lorena Fuster Peiró, La imaginació arrelada. Una proposta interpretativa a partir de Hannah Arendt.
Facultad de Filosofía, Universitat de Barcelona, 2010.
Directora: Fina Birulés Bertran.
Calificación: Excelente cum laude.

Sebastian Fenoy Gutierrez, La obra inédita de María Zambrano.
Facultad de Filosofía, Universitat de Barcelona, 2007.
Directora: Carmen Revilla Guzman.
Calificación: Excelente cum laude.

Joana Ortega Raya, La aportación de Simone de Beauvoir a la discusión sobre el género.
Facultad de Filosofía, Universitat de Barcelona, 2005.
Directora: Carmen Revilla Guzman.
Calificación: Excelente cum laude.

Elena Laurenzi, Una propuesta de lectura de María Zambrano.
Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona, 2001.
Directora: Fina Birulés Bertran.
Calificación: Excelente cum laude.

Anna Masó Monclús, Acció i teoria política en H. Arendt. Nocions presents en les obres de juventud entre Agustí i Rahel.
Facultad de Filosofía, Universitat de Barcelona, 1998.
Directora: Fina Birulés Bertran.
Calificación: Excelente cum laude.

Irene Manero Candel, La reforma de Gallardón de la interrupción voluntaria del embarazo. Intento de pensar lo humano y lo común.
Facultad de Filosofía, Universitat de Barcelona, 2013.
Directora: Fina Birulés Bertran.
Calificación: Excelente.

Montserrat Campos Quesada, La responsabilidad del mundo: la autoridad y la educación en Hannah Arendt.
Facultad de Filosofía, Universitat de Barcelona, 2013.
Directora: Fina Birulés Bertran.
Calificación: Notable.

Manel Codina Massons, Una crítica al model de pèrdua de l’espai públic en la filosofia contemporània. Hannah Arendt: una mirada pessimista del present.
Facultad de Filosofía, Universitat de Barcelona, 2012.
Directora: Fina Birulés Bertran.
Calificación: Notable.

Mónica Plaza Camps, Tragedia y Filosofía en María Zambrano. Una lectura a través de Antígona y Job.
Facultad de Filosofía, Universitat de Barcelona, 2013.
Directora: Rosa Rius Gatell.
Calificación: Excelente.

Silvia Rodríguez, Algunas lecturas actuales sobre Butler y Foucault.
Facultad de Filosofía, Universitat de Barcelona, 2012.
Directora: Fina Birulés Bertran.
Calificación: Excelente.

Antonio Grueso Otalo, La Prudencia en “El Príncipe” de Maquiavelo.
Facultad de Filosofía, Universitat de Barcelona, 2013.
Directora: Rosa Rius Gatell.
Calificación: Excelente.

Francisca Garat Pey, Norma y normalidad. Marcos de representación del sexo-género.
Facultad de Filosofía, Universitat de Barcelona, 2012.
Directora: Fina Birulés Bertran.
Calificación: Excelente.

Anna Formentí Sabater, Del individuo a la Persona. El camino de realización del Sujeto en María Zambrano.
Facultad de Filosofía, Universitat de Barcelona, 2012.
Directora: Rosa Rius Gatell.
Calificación: Excelente.

María Luisa Vieta Salomó, El proceso de Hannah Arendt.
Facultad de Filosofía, Universitat de Barcelona, 2010.
Directora: Fina Birulés Bertran.
Calificación: Excelente.

Anabella L. Di Tullio Arias, Feminismo y liberalismo: una interrogación crítica acerca de los límites del proyecto liberal.
Facultad de Filología, Universitat de Barcelona, 2009.
Directora: Fina Birulés Bertran.
Calificación: Excelente.

Blanca Llorca Morell, Maquiavelo Diplomático. Estudio de las legaciones ante César Borgia.
Facultad de Filosofía, Universitat de Barcelona, 2009.
Directora: Rosa Rius Gatell.
Calificación: Excelente.

Matías Sirczuk, ¿Cómo fundar sobre el abismo? Ley, autoridad y fundación en el pensamiento de Hannah Arendt.
Facultad de Filosofía, Universitat de Barcelona, 2008.
Directora: Fina Birulés Bertran.
Calificación: Excelente.

Jerónimo Botero, M., El sujeto que juzga y los juicios sobre el sujeto. Expresión y comprensión del agente en Hannah Arendt.
Facultad de Filosofía, Universitat de Barcelona, 2007.
Directora: Fina Birulés Bertran.
Calificación: Excelente.

Agustín Guillén, Sobre la Corporeidad: La performatividad del género.
Facultad de Filosofía, Universitat de Barcelona, 2007.
Directora: Fina Birulés Bertran.
Calificación: Notable.

Oscar Rodas, Si, por qué, cómo y cuándo del testimonio.
Facultad de Filosofía, Universitat de Barcelona, 2007.
Directora: Fina Birulés Bertran.
Calificación: Excelente.

Georgina González Rabassó, Sobre les visions de l’univers d’Hildegarda de Bingen.
Facultad de Filosofía, Universitat de Barcelona, 2007.
Directora: Rosa Rius Gatell.
Calificación: Excelente.

Àngela Lorena Fuster Peiró, El gir del pensament: La imaginació i el judici. Notes sobre I. Kant i Hannah Arendt.
Facultad de Filosofía, Universitat de Barcelona, 2005.
Directora: Fina Birulés Bertran.
Calificación: Excelente.

Barbara Verzini, Las herencias filosóficas de Artaud: El teatro de reanimación.
Facultad de Filosofía, Universitat de Barcelona, 2003.
Directora: Fina Birulés Bertran.
Calificación: Aprobado.

Adrià Chavarria, Simone Weil. Un esbòs per a una societat contemporània: Els escrits sobre la guerra.
Facultad de Filosofía, Universitat de Barcelona, 2002.
Directora: Fina Birulés Bertran.
Calificación: Notable.

Premios y reconocimientos

Fina Birulés
Cruz de Sant Jordi 2017
Premio de Comunicación No Sexista 2017

Stefania Fantauzzi Premio Extraordinario de Doctorado Política, impolítica y violencia en Hannah Arendt, 2011 (Dir. Fina Birulés)

À. Lorena Fuster Peiró Premio Extraordinario de Doctorado La imaginació arrelada, una proposta interpretativa a partir de Hannah Arendt, 2010 (Dir. Fina Birulés)

Ana Lanfranconi III Premio Benjamin Kinder für die Aufklärung. Infancias e interrupciones en las emisiones radifónicas de Walter Benjamin, 2017 (Dir. Fina Birulés i Laura Llevadot)

Edgar Straehle Porras III Premio Benjamin, Mención Especial
La autoridad y sus descontentos: una lectura desde Arendt, 2017

Anabella di Tullio XXVI Edición del Premio Internacional de Investigación Victoria Kent (Universidad de Málaga), Teoría feminista y Liberalismo: el devenir de una relación problemática, 2016

Matías Sirczuk Premio extraordinario de doctorado Fundación y legitimidad en la modernidad política: Carl Schmitt, Hannah Arendt y Claude Lefort, 2013 (Dir. Fina Birulés)

Actividades permanentes

Jornadas Internacionales María Zambrano

El Seminario María Zambrano, coordinado por Carmen Revilla y en colaboración con el Seminario Filosofia i Gènero, organiza desde 1996 unas jornadas internacionales en torno a diferentes temas del pensamiento de María Zambrano. Actualmente, las jornadas se realizan con perioricidad bianual.

Más información: Seminario María Zambrano.

Laboratorio de tesis

Laboratorio de tesis

El laboratorio de tesis, dirigido por Rosa Rius Gatell y coordinado por Georgina Rabassó, es una experiencia de innovación docente que consiste en compartir los itinerarios de investigación durante el periodo de elaboración de la tesis doctoral.

21º Laboratorio de Tesis. Bàrbara Ramajo García: “Desbordar el cuerpo lesbiano: sobre el “más allá” de la existencia lesbiana y sus violencias fantasmas”. Directora: Marta Segarra Montaner (CRNS/UB). Tutora: Fina Birulés (UB). Martes 19 de diciembre de 2017. Díptico

20º Laboratorio de Tesis. Meritxell Joan Rodríguez: “Estudi de l’hibridisme inherent a les idenitats, individuals i nacionals, construïdes sobre la base de desplaçaments poblacionals”. Directoras: Marta Segarra Montaner (CNRS/UB) y Mònica Rius Piniés (UB). Martes 4 de abril de 2017. Díptico

19º Laboratorio de Tesis. José Luís Ramos Rebollo: “Narrativas del trabajo sexual masculino en España (1970-2015)”. Director: Rafael M. Mérida Jiménez (UdL). Martes 15 de noviembre de 2016. Díptico

18º Laboratorio de Tesis. Montse Gatell Pérez: “El ‘Cicle del Pallars’ de Maria Barbal: una narrativa per a un territori”. Directora: Terea Iribarren Donadeu (UOC). Miércoles 29 de junio de 2016. Díptico

17º Laboratorio de Tesis. Florencia González Brizuela: “Tensiones entre el discurso de los derechos humanos y las reivindicaciones de mujeres indígenas desde la perspectiva del ordenamiento jurídico internacional”. Directores: Jordi Bonet Perez (UB) y Marco Aparicio (UdG). Miércoles 10 de febrero de 2016. Díptico

16º Laboratorio de Tesis. Estrella Díaz Fernández: “Representaciones literarias de las minorías sexuales en España: la colección ‘La sonrisa vertical’”. Director: Rafael M. Mérida Jiménez (UdL). Lunes 26 de octubre de 2015. Díptico

15º Laboratorio de Tesis. Marika Vila i Migueloa: “El cos okupat. Iconografies del cos femení com a espai de la transgressió masculina en el còmic”. Directora: Marta Segarra (UB). Miércoles 15 de julio de 2015. Díptico

14º Laboratorio de Tesis. Marta Ortega: “Eulàlia Ferrer i Montserrat: capacidad jurídica de las mujeres en el mundo de la imprenta y edición barcelonesa del siglo XIX”, 19 mayo 2015. Díptico

13º Laboratorio de Tesis. Edgar Straehle: “Hannah Arendt: una lectura desde la autoridad”, 18 febrero 2015. Díptico

12º Laboratorio de Tesi. Araceli Rosillo: “El monasterio de Santa Clara de Manresa (siglos XIV-XVII). Historia de las clarisas del Bages”, 23 julio 2014. Díptico

11º Laboratorio de Tesis. Adina Mocanu: “Cuerpos dóciles. Una lectura desde la infancia y la enfermedad”, 12 mayo 2014. Díptico

10º Laboratorio de Tesis. Joan Nogués Gálvez: “Dimensió filosòfica de la tradició literària en Simone Weil”, 3 marzo 2014. Díptico

9º Laboratorio de Tesis. Claudia Calquín Donoso: “De madres y de expertos: saber/poder en el discurso ‘psi’ sobre el cuidado materno”, 25 septiembre 2013. Díptico

8º Laboratorio de Tesis. Pau Castell: “Origen i evolució de la cacera de bruixes a Catalunya (segles XV-XVI)”, 29 mayo 2013. Díptico

7º Laboratorio de Tesis. Andrea Ruthven: “Representing Feminist Bodies and/of Resistance: Reading Women’s Bodies of Violence in Contemporary Dystopic Literatures”, 13 marzo 2013. Díptico

6º Laboratorio de Tesis. Mariana Espeleta: “La autorrepresentación identitaria como resistencia”, 12 diciembre 2012. Díptico

5º Laboratorio de Tesis. Jorge Luis Peralta: “Espacios del deseo homoerótico en la literatura argentina contemporánea”, 19 septiembre 2012. Díptico

4º Laboratorio de Tesis. Katarzyna Paszkiewicz: “Los géneros cinematográficos en las cineastas de la posmodernidad”, 11 julio 2012. Díptico

3r Laboratorio de Tesis. María Teresa Vera Rojas: “Sujetos modernos e intervenciones feministas: género, comunidad e hispanismo en la prensa hispana de Nueva York (1920-1940)”, 17 abril 2012. Díptico

2º Laboratorio de Tesis. Georgina Rabassó: “Aspectes cosmològics a l’obra d’Hildegarda de Bingen”, 14 diciembre 2011. Díptico

1r Laboratorio de Tesis. Marta Font: “Paraula i poètiques del desig en l’obra d’Enric Casasses”, 21 junio 2011. Díptico

Primaveras arendtianas

Primaveras arendtianas

El Ciclo Internacional de Conferencias “Primaveras arendtianas” nace como iniciativa en el seno del grupo de lectura y discusión de la obra de Arendt en el año 2011. Desde sus inicios se marca un objetivo fundamental: promover la discusión crítica y la difusión del pensamiento de Hannah Arendt a través de la programación de conferencias y jornadas a cargo de los más destacados y de las más destacadas investigadoras a nivel internacional, a fin de potenciar los temas más desatendidos de su pensamiento.

El comité científico cuenta con la presencia de especialistas en la obra de Hannah Arendt. Está formado por: Fina Birulés (Universitat de Barcelona), Neus Campillo Iborra (Universitat de València), Enzo Traverso (Université de Picardia i École des Hautes Études en Sciences Sociales), Adriana Cavarero (Università degli Studi di Verona), Christine Harckensee-Roth (Hannah Arendt-Zentrum) y Étienne Tassin (Université Paris VII-Denis Diderot).

Más información: Grup Arendtià de Pensament i Política (GAPP)

Claudia Hilb (Universidad de Buenos Aires), «Por eso, Sr. Eichmann, debe Ud. Colgar». De Eichmann en Jerusalén a los «Juicios» en Argentina (reflexiones situadas), 2 febrero 2015. cartel

Marie Luise Knott (Berlin): Der Span des Gegenwärtigen und sein Kampf mit dem Nichts. Überlegungen zu einer Notiz von Hannah Arendt aus dem Jahr 1942, 25 marzo 2015. cartell

Bruno Clément (Université Paris 8), L’amour est-il soluble dans le concept?, 17 abril 2015. cartell

Peter Wagner (Tramod-UB), La democracia occidental y la posibilidad del totalitarismo. Sobre los motivos de la fundación y de la destrucción en Los orígenes del totalitarismo. cartel

María Teresa Muñoz Sánchez (UNAM), El juicio político: la capacidad de juzgar y la posibilidad de la crítica, 2 junio 2015. cartel

Claudia Hilb (Universidad de Buenos Aires), «Por eso, Sr. Eichmann, debe Ud. Colgar». De Eichmann en Jerusalén a los «Juicios» en Argentina (reflexiones situadas), 2 febrero 2015. cartel

Marie Luise Knott (Berlin): Der Span des Gegenwärtigen und sein Kampf mit dem Nichts. Überlegungen zu einer Notiz von Hannah Arendt aus dem Jahr 1942, 25 marzo 2015. cartel

Bruno Clément (Université Paris 8), L’amour est-il soluble dans le concept?, 17 abril 2015. cartel

Peter Wagner (Tramod-UB), La democracia occidental y la posibilidad del totalitarismo. Sobre los motivos de la fundación y de la destrucción en Los orígenes del totalitarismo. cartel

María Teresa Muñoz Sánchez (UNAM), El juicio político: la capacidad de juzgar y la posibilidad de la crítica, 2 junio 2015. cartel

Cristina Sánchez Muñoz (Universidad Autónoma de Madrid), Males banales y males radicales: tensiones y continuidades.

Wolfgang Heuer (Freie Universität Berlin, responsable del Hannah Arendt Newsletter), Mal y Modernidad.

Andreas Kalyvas (New School for Social Research / TRAMOD, UB),The Stateless Citizen: Some Reflections on Arendt’s Political Theory, 3 diciembre 2012. cartel

José Sérgio Fonseca de Carvalho (Universidade de São Paulo, Brasil): Política e educação em Arendt: distinções, relações e tensões,11 mayo 2012. cartel

Svjetlana Nedimovic (Editor-in-chief of Puls demokratije online student magazine and discursive writing education project from Sarajevo, BiH – TRAMOD, UB): Story-telling and the Sense of the (Un)common, 30 marzo 2012. cartel

Tracy Strong (University of California, San Diego): A lecture on Hannah Arendt, 27 febrero 2012. cartel

Idith Zertal (Universitat de Basilea): Eichmann in Jerusalem and the Question of Evil, 17 marzo 2011.

Martine Leibovici (Université Paris VII – Denis Diderot): L’acosmisme de la fusion. Une analyse arendtienne de quelques affects politiques, 26 abril 2011.

Étienne Tassin (Université Paris VII – Denis Diderot): La manifestación política: más allá del acierto y del fracaso, 3 mayo 2011.

María José Guerra (Universidad de La Laguna): Arendt y los feminismos: recepción crítica y debate actual, 26 mayo 2011.

Lectures-arendtianas

Lecturas arendtianas

Este grupo se crea a partir de la voluntad común de releer con detenimiento la obra de Hannah Arendt y repensar aspectos controvertidos de la misma. Nos reunimos periódicamente para analizar y discutir juntos, para presentar diferentes temas de la obra que estamos leyendo o para tratar lecturas mencionadas por la propia autora a fin de enriquecer la comprensión. Después de habernos concentrado en el tema de los derechos humanos y de haber leído la obra póstuma La vida del espíritu (The Life of the Mind), durante este curso  nos estamos dedicando a leer, releer y des-leer una de sus obras más mal leídas: Sobre la revolución (On Revolution).

Más información: Grup Arendtià de Pensament i Política (GAPP)

En compañía: encuentros de lectura y discusión

Esta actividad se inició en septiembre de 2013 con el objetivo de crear un espacio diferente de encuentro para pensar juntas. A partir de la lectura de textos de teoría feminista y de otros textos escogidos para orientarnos en la reflexión, hemos indagado en ciertos aspectos de la tradición del pensamiento femenino, en torno a la cual el Seminario Filosofía y Género ha trabajado a lo largo de más de dos décadas.
En estos encuentros hemos estado en compañía de algunas miembros de los otros dos grupos de investigación que componen ADHUC (Centre Dona i Literatura y Tàcita Muta) [añadir enlaces] y de otras personas externas al mundo académico, pero muy cercanas a nuestros intereses. Juntas hemos leído y discutido textos de Carla Lonzi, Françoise Collin, Judith Butler, Fina Birulés o Georg Simmel.

Coordinación: Fina Birulés y Lorena Fuster.

Otras actividades

El Seminario Filosofía y Género organiza de forma continuada otras actividades de formación y difusión de la investigación como jornadas internacionales, mesas redondas, seminarios, presentaciones literarias, etc., en colaboración con otros centros de investigación y universidades.

Actividades realizadas

Birulés, Fina, “Les dones i el poder polític. Entre la igualtat i la llibertat”Formant Espais de dones 2017. Ajuntament del Prat de Llobregat: El Prat de Llobregat, España, 25 de enero de 2017, ponencia invitada.

Birulés, Fina, “La crisi en l’experiència contemporània del temps”Memòria, responsabilitat i transmissió. Seminari de filosofia del CCCB: Barcelona, España, 2 de febrero de 2017, ponencia invitada.

Birulés, Fina, “Memòria, història i justícia”Memòria, responsabilitat i transmissió. Seminari de filosofia del CCCB: Barcelona, España, 9 de febrero de 2017, ponencia invitada.

Birulés, Fina, “Subjectivitat, culpa i responsabilitat”Memòria, responsabilitat i transmissió. Seminari de filosofia del CCCB: Barcelona, España, 16 de febrero de 2017, ponencia invitada.

Birulés, Fina, “El gir subjectiu i l’auge de la figura del testimoni”Memòria, responsabilitat i transmissió. Seminari de filosofia del CCCB: Barcelona, España, 23 de febrero de 2017, ponencia invitada.

Birulés, Fina, “Formes excèntriques d’arxiu i de transmissió”Memòria, responsabilitat i transmissió. Seminari de filosofia del CCCB: Barcelona, España, 9 de marzo de 2017, ponencia invitada.

Fantauzzi, Stefania  Fer-se càrrec del món: política i violència en el pensament de Hannah ArendtLibrería La Central, Barcelona, España:

“El context: la crisi de les categories polítiques”, 17 de febrero de 2017.

 • “Els inicis: l’acció política d’una apátrida”, 24 de febrero de 2017.
 • “Per una política sense mitjans”, 3 de marzo de 2017.
 • “El paper prepolític de la violencia”, 10 de marzo de 2017.
 • “El poder i la violencia”, 17 de marzo de 2017.
 • “Violència i món”, 24 de marzo de 2017.
 • “La desobediència civil”, 31 de marzo de 2017.
 •  

Fuster Peiró, Àngela Lorena, “El reconeixement. De la “Fenomenologia de l’esperit” de Hegel a “Praxi de la diferència sexual” de Françoise Collin”, Flexo 4/6. Institut d’Humanitats, CCCB: Barcelona, España, 8, 15 y 29 de marzo de 2017.

Revilla, Carmen, “Sobre Filosofía y poesía de María Zambrano”Gabinete de lectura de Filosofía. La Central del Callao: Madrid, España, 21 de febrero de 2017, ponencia invitada.

Revilla, Carmen, “María Zambrano”Clàssics de la narrativa del segle XX. Centre cultural Espai Betulia: Badalona, España, 25 de abril de 2017, ponencia invitada.

Rius, Rosa, “Simone Weil”Filosofia per al món d’avui. Librería Laie: Barcelona, España, 30 de enero de 2017, conferencia invitada.

Rius, Rosa, “Filòsofes del Renaixement”Filòsofs del Renaixement. Librería Laie: Barcelona, España, 8 de mayo de 2017, conferencia invitada.

Birulés, Fina, “Una revolució sense model. Feminisme i transformació”, Institut d’Humanitats/CCCB, Barcelona, 5 de abril de 2016.

Birulés, Fina, “Lectura de ‘Sobre la Revolución’ de Hannah Arendt” curso de 3 sesiones (21 y 28 de enero y 4 de febrero  de 2016), Institut d’Humanitats/CCCB, Barcelona.

Birulés, Fina, “Tres notes sobre el món comú, dones artistes i museus”Jornades Museus i perspectiva de gènere. Museu d’Història de Catalunya: Barcelona, España, 18 de octubre de 2016, ponencia invitada.

Fuster Peiró, Àngela Lorena; Laurenzi, Elena, ¿Quién ha matado al sujeto moderno? Reflexiones desde el pensamiento feminista, Librería La Central: Barcelona, España:

 • “La in-diferencia del sujeto”, 25 de mayo de 2016.
 • “La emergencia del sujeto imprevisto”, 1 de junio de 2016.
 • “La nueva neutralidad del sujeto”, 8 de junio de 2016.
 • “Subjeciones y subjetividades del sujeto”, 15 de junio de 2016.

Rius, Rosa, “María Zambrano”Filosofia per al món d’avui. Librería Laie: Barcelona, España, 10 de octubre de 2016, ponencia invitada.

Birulés, Fina; Agra, María Xosé; Boladeras, Margarita; Campillo, Neus: presentación del libro ¿Olvidar a Clitemnestra? Sobre justicia e igualdad, 12 de diciembre 2016, en el Seminario del Departament d’Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura, Universitat de Barcelona: Barcelona, España.

Rabassó, Georgina; Yúfera, Cristina: exposición Per ser nena, del 29 de septiembre al 14 de noviembre de 2016, en el CRAI Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història de la Universitat de Barcelona: Barcelona, España.

Presentación del libro de Hannah Arendt, Más allá de la política. Escritos sobre cultura, arte y literatura, Fina Birulés i Àngela Lorena Fuster (eds.), Madrid: Trotta, 2015. 25 marzo 2015.

 

1-2 diciembre 2014
Jornadas “Les filòsofes i els seus mestres II. Escriptura, pensament i política”

 • Inauguración y presentación del curso: Montserrat Gatell  (ICD) y Rosa Rius (UB)
 • Neus Campillo (Univ. de València), “Hannah Arendt: el diàleg amb Martin Heidegger”
 • Fina Birulés (UB), “Entre l’acció i l’escriptura. Françoise Collin i el llegat de Hannah Arendt”
 • Elena Laurenzi (Univ. del Salento), “Lección de amor. Zambrano y Chacel maestras de Ortega”
 • Edgar Straehle (UB), “Arendt y Jaspers: una relación en torno a la autoridad”
 • Georgina Rabassó (UB), Indocta de philosophis. Els mestres d’Hildegarda de Bingen”
 • Emilia Bea (Universitat de València), “Huellas de Alain en la escritura de Simone Weil”
 • Marta Segarra (UB), “Polítiques de l’amistat: Hélène Cixous i Jacques Derrida”

Intensive Programme “I Saperi delle donne e cultura di genere. Metodologie di ricerca e diffusione”, coorganitzado por el Seminario Filosofia i Gènere de la UB, la Università del Salento y la Université Paris 8. 29 agosto – 11 septiembre 2014. web

24-26 febrero 2014
Jornadas Internacionales “Les filòsofes i els seus mestres. Exili, pensament i política”.

 • Carmen Revilla (UB), “Jeanne Hersch y Jaspers. Recreación y debate”
 • Àngela Lorena Fuster (UB/TRAMOD), “Arendt i Heidegger. Allò polític entre ser i aparença”
 • Fina Birulés (UB): “Sarah Kofman, sobre la infància i l’oceà del pensament”
 • Matías Sirczuk (UB): “Hannah Arendt lectora de Montesquieu”
 • Rosa Rius Gatell (UB): “Simone Weil, alumna o deixebla d’Alain?”
 • Stefania Fantauzzi (UB): “Tan lluny i tan a prop: Arendt i Anders”
 • Elena Laurenzi (Univ. del Salento): “María Zambrano y Friedrich Nietzsche. Un maestro en el exilio”
 • Blanca Llorca Morell (UB): “Arendt lectora de Maquiavel”
 • Edgar Straehle (UB): “Arendt y Jaspers: de la soledad al mundo”
 •  

5-6 noviembre 2013
Curso “Dones, literatura i pensament: D’unes veus no previstes”, Rosa Rius i Georgina Rabassó.

23 octubre 2013
Presentació del llibre Remedios Varo. Caminos del conocimiento, la creación y el exilio, María José González Madrid y Rosa Rius Gatell (eds.), Madrid: Eutelequia, 2013. cartel

9 mayo 2013
Diálogo-Presentación de la proyección de la entrevista “Zur Person: Porträts in Frage ind Antwort. Günther Gaus im Gespräch mit Hannah Arendt” (“En persona: Retratos en preguntas y respuestas. Günther Gaus entrevista a Hannah Arendt”), Stefania Fantauzzi y Àngela Lorena Fuster. programa

25 abril 2013
Presentación, a cargo de Teresa Forcades y Meri Torras (Universitat Auònoma de Barcelona), del libro Lectoras de Simone Weil, Fina Birulés y Rosa Rius (eds.), Barcelona: Icaria, 2013.

8-10 abril 2013
Curso “Dones, literatura i pensament 2013: D’unes veus no previstes: Christine de Pisan i Moderata Fonte”, Rosa Rius Gatell (UB) y Georgina Rabassó.

28 febrero 2013
Mesa Rodona “El Pensament de Françoise Collin, Avui”, Fina Birulés (UB), Marisa Forcina (Univ. del Salento) y Marta Segarra (UB).

29 octubre 2012
Conferencia Internacional “Iris Murdoch: An intellectual biography”, Marije Altorf (St. Mary’s University College).

9-10 octubre 2012
Veus femenines del Renaixement: Creació i Pensament.

23 febrero 2012
Conferencia Internacional “Feminism, nation and state in the production of knowledge since 1989”, Rada Ivekovic (TERRA/Collège International de Philosophie).

13 enero 2012
Seminario “La interseccionalitat en el debat feminista”.

21 noviembre 2011
Conferencia Internacional “Sentidos de la historia en Arendt: historia, ‘grandeza’ y pensamiento”, María José López Merino (Universidad de Chile).

19 octubre 2011
Conferencia Internacional “¿Cómo fundar una comunidad después del crimen? Una reflexión sobre el carácter político del perdón y la reconciliación, a la luz de los Juicios a las Juntas en Argentina y de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica”, Claudia Hilb (Universidad de Buenos Aires).

9 junio 2011
Workshop “Religió i democràcia en el món contemporani: Repensant el llegat de la Il·lustració”.

24 mayo 2011
Conferencia “L’Antígona de Martin Heidegger (Variacions sobre l’excepcionalisme)” a cargo de Facundo Vega (Cornell University).

22 octubre 2010
Conferencia Internacional “Donne e violenza. Rachel Bespaloff interprete di Omero”, Laura Sanò (Università degli Studi di Padova).

14 mayo – 14 junio 2010
Exposición “Pensadores del s. XII. Hildegarda de Bingen i Herrada de Hohenbourg”, Biblioteca de las Facultades de Filosofía, Geografía e Historia (UB)

 

 

Contactos de investigación

Este centro ha sido promovido por el GRC Creación y pensamiento de las mujeres, que incluye los siguientes grupos: Centro Mujer y Literatura – Género, sexualidades, crítica de la cultura, el Seminario Filosofía y Género y Tácita Muta – Grupo de Estudios de Mujeres y Género en la Antigüedad. La directora de ADHUC es la Dra. Helena González Fernández y el equipo está formado por investigadoras e investigadores de la Universitat de Barcelona así como de la Universitat de Lleida, el Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS (Francia), Hamilton College (Estados Unidos) y la Università del Salento (Italia).

La sede de ADHUC es en la Facultad de Filología de la Universitat de Barcelona (en la sala del Centro Mujer y Literatura). El correo electrónico es adhuc@ub.edu.

Para más información: ADHUC Centre de recerca Teoria, Gènere, Sexualitat

Tres grupos con una larga trayectoria en los estudios de mujeres y género: el Centro Mujer y Literatura (Facultad de Filología), el Seminario Filosofía y Género (Facultad de Filosofía) y Tácita Muta – Grupo de Estudios de Mujeres en la Antigüedad (Facultad de Geografía e Historia) de la UB, se han unido para potenciar la interdisciplinariedad de su investigación, dedicada al estudio de la creación de las mujeres en el ámbito de la literatura, el cine, las artes y el pensamiento filosófico, desde la Antigüedad hasta el siglo XXI. El Grupo de Investigación Consolidado Creación y pensamiento de las Mujeres (CIPD) se creó en 2005 y es reconocido por la Generalitat de Catalunya (Ref. SGR2005 / 00246).

Para más información: GRC Creación y Pensamiento de las Mujeres

El Seminario Filosofia i Gènere mantiene, desde hace años, una relación estrecha con el Seminario María Zambrano de la UB, dirigido por la Dra. Carmen Revilla. Son muestra las colaboraciones en los seminarios anuales y en la edición de la revista Aurora. Papeles del «Seminario María Zambrano», a cargo de las Publicaciones y Ediciones de la Universitat de Barcelona. La componente más activa del Seminario Filosofía y Género en estas colaboraciones, además de su directora, Carmen Revilla, es la Dra. Rosa Rius Gatell, y también participa habitualmente la Dra. Elena Laurenzi.

Para más información: Seminario María Zambrano

El Seminario Filosofia i Gènere ha establecido y desarrollado relaciones muy provechosas con varias universidades españolas (Granada, Málaga, Sevilla y con el Aula Interdisciplinar Isabel Torres de Estudios de las Mujeres y del Género de la Universidad de Cantabria) y europeas (Florencia, Siena, Verona, Padua, Salerno, Toulouse-Le Mirail) y con centros de investigación internacionales (CNRS, New School University de Nueva York o asociaciones como la IAPH), como en buena medida acredita a partir de la participación en los ciclos de conferencias que se relacionan en el apartado de actividades del Seminario Filosofía y Género, de las publicaciones y de la participación en comités.

El Seminario presentó la candidatura de Barcelona como sede del X Simposio Internacional de la IAPH (Internationale Assoziation von Philosophinnen). En octubre de 2002 el Simposio se realizó en Barcelona en el Centro de Cultura Contemporánea, con el título «La pasión por la libertad», y posteriormente se publicaron las Actas del congreso.