Women philosophical production is its central theme of analysis. The objectives set to be accomplished are the following:

 • To recover, study and spread texts in which the philosophical production of women from Antiquity up until our days is manifest
 • To critically examine the presuppositions in philosophical hermeneutics
 • To participate in contemporary debate on feminist theory, as well as to contribute to the debate about the role that the difference between the sexes has played in philosophical discourse

More than two decades of research have resulted in many and diverse findings, amongst which we are proud to be able to include an unprecedented cartography of the conceptual, theoretical and biographical networks that link the thought and the lives of the women we have studied. The discovery of such a group of relationships has allowed us to think their work in relation to a paradoxical hidden tradition in feminine thought.

Our conviction that it is in the company of these women that we are able to understand and think our present and repair some theoretical gaps in the dominating discourse is what pushes us to keep widening this cartography, digging deeper into our line of interpretation. This long-lasting conviction, together with all the work done on the thought of women has earned the Filosofia i Gènere Seminar national and international recognition.

 
 

Research themes

 • Women philosophers and tradition
 • Contemporary women philosophers and thinkers
 • Woman philosophers from the Middle Ages and the Renaissance
 • Feminist theory: equality, gender, difference and otherness.
 • Gender, subjectivity and memory
 • Religion, theology, mysticism and feminine spirituality

Projectes de recerca

Investigadora principal: Fina Birulés Bertrán (ADHUC-Universitat de Barcelona), Josefina Goberna Tricas (ADHUC-Universitat de Barcelona)

Codi oficial: PGC2018-094463-B-100 (MCIU/AEI/FEDER, UE)

Període: 2019-
Organisme: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Programa: Programa Estatal de Generación del Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i

Nombre d’investigadors/es: 17 (14 persones a l’equip d’investigació i 3 al de treball)

Resum:

Aquest projecte recull la investigació duta a terme en projectes anteriors, l’objectiu dels quals era caracteritzar l’aportació original de les dones a la filosofia del segle XX. En aquesta nova etapa, la investigació aprofundirà en els temes de la violència i la vulnerabilitat en l’obra de les pensadores d’inicis del segle XX. Per a fer-ho, proposa treballar en dues direccions diferents: en primer lloc, confrontar les idees d’aquestes filòsofes amb els debats actuals sobre les manifestacions contemporànies de la violència i la vulnerabilitat; en segon lloc, perfilar una gènesi històrico-filosòfica de les idees de fragilitat i vulnerabilitat femenina. Les eines teòriques i conceptuals derivades de l’estudi es confrontaran de forma privilegiada amb l’anàlisi del tractament en l’àmbit de l’atenció clínica dels cossos de les dones com a lloc on s’entrecreuen diferents formes de violència. Aquest projecte implica, per primera vegada, el repte d’una aproximació directa del pensament filosòfic femení en àmbits professionals i polítics com el de la sanitat pública, i inclou en el seu equip a professionals del sector.

 • – Realitzar una aportació científica de caràcter teòrico-crític i des d’una perspectiva de gènere als debats sobre la violència i la vulnerabilitat.
 •  
 • – Aprofundir, a través del paradigma de la vulnerabilitat, en el coneixement de les diverses formes de violència i de dependència sostingudes a les que les dones es veuen exposades, parant una especial atenció al context sanitari.
 •  
 • – Recopilació i anàlisi de textos on aflora la preocupació per pensar la violència material i simbòlica i la vulnerabilitat específicament humanes en l’obra d’Arendt, Hersch, Murdoch, Weil i Zambrano. Estudi de l’obra d’autores de la primera modernitat (Moderata Fonte, Christine de Pizan) com a antecedents en l’estratègia de resignificació del topos de la fragilitat femenina.
 •  
 • – Confrontació de les filòsofes estudiades amb els debats contemporanis sobre la violència, concretament amb: 1) autors contemporanis que reflexionen sobre al violència en termes de vulnerabilitat (Butler; Di Cesare; Nancy, entre d’altres); 2) teòriques feministes com Collin, List, Duden, Merchant, Fox Keller, Haraway, Corea o Butler, que reflexionen sobre el poder exercit per la ciència, la llei o el mercat sobre el cos de les dones.
 •  
 • – Aprofundir, a través de la narrativa de dones assistides recentment en l’àmbit sanitari, en els elements generadors de violència que contribueixen a una atenció alienadora i poc respectuosa i a una vivència negativa del procés d’atenció, utilitzant el paradigma de la vulnerabilitat.
   
 

Investigadora principal: Josefina Birulés Bertrán (Fina Birulés)
Codi oficial: FFI2015-63828-P, MINECO/FEDER, UE
Període: 01/01/2016 – 31/12/2018
Organisme: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER, UE)
Programa: Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia
Nombre d’investigadors/es: 15 (7 persones a l’equip d’investigació i 8 al de treball)

Resum:

El projecte consisteix en un aprofundiment en la línia d’investigació de projectes anteriors, l’objectiu dels quals era caracteritzar l’aportació original de les dones a la filosofia del s. XX i estudiar la relació “discipular” que les vincula amb els seus mestres. Al mateix temps, és l’inici d’una nova línia de treball entorn de la teoria i la praxi de transmissió.

A partir dels resultats teoricocrítics obtinguts, el present projecte analitza el lloc que ocupa la inquietud per la transmissió en el pensament filosòfic femení i les formes de transmissió practicades per les pensadores del s. XX. La hipòtesi de partida és que, precisament per haver d’enfrontar el risc de la no transmissió, les filòsofes resten més atentes a la transmissió tant del saber heretat com del seu propi pensament. Al mateix temps manifesten una preocupació intensa per les implicacions polítiques i socials del saber i una atenció peculiar a la tasca educativa, que renoven buscant nous llenguatges i formes innovadores de comunicació. Per això, justament les produccions menys estudiades i considerades marginals –text de caràcter educatiu, divulgatiu, literari– són observatoris privilegiats per estudiar la seva especial relació amb la idea i la pràctica de la transmissió del saber filosòfic.

La investigació s’emmarca en el Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, donat que està orientat cap a la consolidació i ampliació d’un coneixement d’alta qualitat i màxim rigor sobre la producció filosòfica femenina contemporània aconseguit a través dels anteriors projectes. Al seu temps, pretén aportar una reflexió sobre la transmissió en el debat actual sobre el fi de la tradició i el valor de les humanitats. Al seu temps, l’excel·lència del projecte es reflecteix  en l’alt nivell de cooperació científica que assoleix entre especialistes destacades en l’estudi de la filosofia de les dones en l’àmbit internacional, per la rellevància dels seus objectius generals i per l’interès científic dels seus objectius científics específics. Figuren entre els objectius:

 • – Realitzar una aportació científica de caràcter teoricocrític i des d’una perspectiva de gènere als debats sobre la transmissió de la tradició i sobre l’educació.

 

 • – Profunditzar en el coneixement de les relacions d’aprenentatge.
 • – Investigar sobre els termes en els quals les pensadores del s. XX han plantejat el tema de la transmissió i sobre els mètodes i llenguatges adoptats.

 

 • – Fomentar la creació de metodologies per a la transmissió del saber humanístic.

 

Concretament, es realitzarà un retrat de la transmissió en l’obra de Hannah Arendt, Raquel Bespaloff, Jeanne Hersch, Iris Murdoch, Simone Weil, María Zambrano, Rosa Luxemburg, Françoise Collin i Carla Lonzi a través de

  • – Cartografiar i explorar la xarxa conceptual que envolta la noció de transmissió.
  • – L’anàlisi i l’eventual traducció de texts de les pensadores per a la impartició de cursos i conferències (incloent-ne d’inèdits), articles divulgatius o opuscles.
 • – Estudiar els escrits que mostren la contaminació amb altres llenguatges i àmbits, com la literatura, l’art, el teatre o el cinema.

 

 • – L’anàlisi de relacions epistolars i diaris de treball que mostren la preocupació de la transmissió més enllà de la divisió entre escriptura pública i “privada” o personal.

 

El projecte preveu la col·laboració amb altres institucions culturals i educatives amb la finalitat d’augmentar el seu impacte social.

 

Investigadora principal: Rosa Rius Gatell
Codi oficial: FFI2012-30645
Període: 2013-2015
Organisme: Ministerio de Economía y Competitividad
Programa: OFIL – Filología y Filosofía (FILO y FISO)
Nombre d’investigadors/es: 09

El projecte estudia detalladament la relació de mestre-deixeble que vincula a algunes de les grans filòsofes del segle XX amb els seus mestres: María Zambrano-José Ortega y Gasset, Simone Weil-Alain, Hannah Arendt-Martin Heidegger, Rachel Bespaloff-Martin Heidegger, Jeanne Hersch-Karl Jaspers, Martha Nussbaum-John Rawls.

Sobre la base de la hipòtesis de que la relació entre les filòsofes i els seus mestres és un àmbit d’observació privilegiat per analitzar les aportacions originals i específiques de les dones a la història del pensament, el projecte ha assolit els següents objectius: realitzar estudis de tall historico-filosòfic sobre les relacions de mestre-deixeble de les pensadores a examen; realitzar estudis crítico-comparatius de la seva obra comparada amb la dels seus mestres amb l’objectiu de tractar de detallar i descriure de forma rigorosa i atenta les aportacions originals d’aquestes pensadores a la història del pensament; dibuixar un cànon femení de la tradició filosòfica a través de la cartografia dels autors i de les autores de referència par a les pensadores del segle XX; establir una comparació entre les relacions de mestre-deixeble de les diverses filòsofes estudiades; oferir una aproximació metodològica que permeti experimentar, o seguir experimentant, formes alternatives d’aproximació a la Història de la Filosofia des d’una perspectiva de gènere, en la que destaquen las aportacions originals de les dones filòsofes al pensament.

Alhora, s’ha volgut que, a partir de la investigació realitzada, sorgeixi també una millor comprensió de la complexitat de la filosofia del segle XX. El presente ha ofert una nova i important aportació a la Història de la Filosofia, donat que aborda una temàtica amb prou feines investigada fins al moment.

 
 

Investigadora principal: Rosa Rius Gatell
Codi oficial: FFI2009-08468/FISO
Període: 2010-2012
Organisme: Ministerio de Ciencia e Innovación
Programa: OFIL – Filología y Filosofía (FILO y FISO)
Nombre d’investigadors/es: 09
Paraules Clau: Acció / Filosofia / Dones / Política / Història

Resum:

En continuïtat amb la tasca de recuperació del pensament filosòfic femení realitzat en els últims anys, es pretén:

-Profunditzar en la investigació teòrica de l’obra d’autores objecte d’estudi de l’equip des de fa anys: Hannah Arendt, Simone Weil, María Zambrano.

-Continuar en la investigació documental i teòrica d’autores menys conegudes que ja foren objecte d’estudi de l’anterior projecte: Rachel Bespaloff, Jeanne Hersch, Iris Murdoch.

-Estendre la investigació a dues autores d’una generació posterior a les precedentment mencionades: Agnes Heller i Martha Nussbaum.

L’objectiu del projecte és evidenciar i analitzar les connexions entre aquestes pensadores, amb la finalitat de contribuir a la reflexió i/o al qüestionament d’una hipotètica tradició de pensament filosòfic femení en el segle XX. Al mateix temps es pretén posar de manifest les complexes relacions que les mencionades autores estableixen amb la tradició canònica de la filosofia i amb els corrents filosòfics en els quals es formaren, amb l’objectiu de caracteritzar i valorar la seva aportació a la filosofia del segle XX.

La comparació entre les autores es desenvoluparà al voltant d’alguns temes o centres d’interès, tals com la seva comuna preocupació pels límits d’allò polític, l’anàlisi del nexe entre experiència, història i justícia o la relectura de la tradició clàssica.

 
 

Investigadora principal: Fina Birulés Bertran
Codi oficial: U-113/2010
Període: 2010-2011
Organisme: ICD – Institut Català de les Dones
Programa: PROJ – Projecte Competitiu sense programa específic
Nombre d’investigadors/es: 04

Resum:

En continuïtat amb la tasca de recuperació del pensament filosòfic femení realitzada en els darrers anys, es pretén:

-Aprofundir en la investigació teòrica de l’obra d’autores objecte d’estudi de l’equip des de fa anys: Hannah Arendt, Simone Weil, María Zambrano.

-Continuar en la recerca documental i teòrica d’autores menys conegudes que estan sent objecte de la nostra recerca: Rachel Bespaloff, Jeanne Hersch.

-Estendre la investigació a dues autores d’una generació posterior a les precedentment esmentades: Judith Butler i Martha Nussbaum.

El treball pretén evidenciar i analitzar les connexions entre aquestes pensadores, amb la finalitat de contribuir a la reflexió i/o al qüestionament d’una hipotètica tradició de pensament filosòfic femení en els darrers cent anys. Al mateix temps es pretén fer paleses les relacions complexes que aquestes autores estableixen amb la tradició canònica de la filosofia i amb els corrents filosòfics en els quals es formen, amb l’objectiu de caracteritzar i valorar la seva aportació a la filosofia contemporània. La comparació entre les autores es desenvoluparà al voltant d’alguns temes o focus d’interès, com ara la seva comuna preocupació pels límits de la política, l’anàlisi del nexe entre experiènciahistòria i justícia, la relectura de la tradició clàssica.

El treball pretén  contribuir a la reflexió entorn de l’existència i la rellevància d’una tradició filosòfica femenina que s’hauria desenvolupat en els darrers cent anys, i que roman oculta perquè ha estat ignorada, o si més no infravalorada, en la historiografia oficial i en els estudis crítics més destacats. L’objectiu general de la investigació és esbrinar si, i en quina mesura, les autores objecte d’estudi es relacionen o es llegeixen entre elles  o bé ho fan amb altres pensadores antecessores o contemporànies. Aquesta línia de recerca es creua amb l’anàlisi del diàleg que cada una d’elles estableix tant amb la tradició filosòfica canònica com amb el panorama filosòfic contemporani, i permet d’il·luminar d’una manera més clara el sentit i l’entitat de la seva originalitat i de les seves específiques aportacions filosòfiques.

Investigadora principal: Marta Segarra Montaner i Fina Birulés
Codi oficial: 2009SGR647
Període: 2005-2017
Organisme: AGAUR – Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya
Programa: Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats
Nombre d’investigadors/es: 21
Paraules Clau: Història de les Dones / Estudis de Gènere / Pensament de les Dones

Resum:

El GRC CiPD, creat el 2005, s’ha consolidat com un dels equips més potents i reconeguts de Catalunya i Europa dins dels estudis de dones, gènere i sexualitat en les humanitats. Aquest prestigi es justifica per una recerca intensiva, que es materialitza en 2014-2017 en 6 projectes finançats en actiu (més participació en un programa COST d’un membre de l’equip), 19 projectes acabats, 44 tesis doctorals llegides (més de 20 inscrites),  36 contractes predoctorals, i una gran producció de resultats de recerca, mitjançant publicacions conjuntes i individuals dels seus membres (moltes de les quals són internacionals, en revistes indexades i editorials amb peer-review i comitè científic), ponències a congressos, la majoria internacionals, organització de reunions científiques, convenis i col·laboracions amb institucions. La seva internacionalització ha crescut amb les xarxes de recerca creades, convenis i col·laboracions amb institucions internacionals que s’ampliaran en 2017-2019.

Títol: Pensadoras del siglo XX: aportaciones al pensamiento filosófico femenino
Investigadora principal: Rosa Rius Gatell
Codi oficial: HUM2006-11476/FISO
Període: 2006-2009
Organisme: Ministerio de Educación y Ciencia
Programa: Programa Nacional de humanidades
Nombre d’investigadors/es: 03
Paraules Clau: Filosofía / Tradición / Experiencia / Creació

Resum:

En continuïtat amb la tasca realitzada de recuperació del pensament filosòfic femení per l’equip en els darrers anys, es pretén dur a terme una investigació documental i teòrica de l’obra d’algunes autores (Hannah Arendt, Simone Weil, María Zambrano, Rachel Bespaloff, Jeanne Hersch i Iris Murdoch, particularment) evidenciant i analitzant les seves connexions amb la finalitat de contribuir a la reflexió i qüestionament d’una possible tradició del pensament filosòfic femení que permeti la seva caracterització i valoració de la seva aportació a la filosofia del segle XX.

 

Títol: Pensadoras del siglo XX : aportaciones al pensamiento filosófico femenino
Investigadora principal: Fina Birulés Bertran
Codi oficial: 48/06
Període: 2006-2009
Organisme: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Programa: Acció Estratègica: Foment de la Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes
Nombre d’investigadors/es: 05
Paraules Clau: Creación / Experiencia / Feminismo / Filosofía

Resum:

En continuació amb la tasca realitzada de recuperació del pensament filosòfic femení per l’equip en els darrers anys, es pretén dur a terme una investigació documental i teòrica de l’obra d’algunes autores (Hannah Arendt, Simone Weil, María Zambrano, Rachel Bespaloff, Jeanne Hersch i Iris Murdoch, particularment) evidenciant i analitzant les seves connexions amb la finalitat de contribuir a la reflexió i qüestionament d’una possible tradició del pensament filosòfic femení que permeti la seva caracterització i valoració de la seva aportació a la filosofia del segle XX.

 

Títol: Pensadoras del siglo XX: aportaciones al pensamiento filosófico femenino
Investigadora principal: Rosa Rius Gatell
Codi oficial: 26
Període: 2006-2009
Organisme: Ministerio de Educación y Ciencia
Programa: Proyectos Cofinanciados con fondos FEDER
Nombre d’investigadors/es: 03
Paraules Clau: Acción / Autoridad / Diferencia / Ética / Feminismo

Resum:

En continuació amb la tasca realitzada de recuperació del pensament filosòfic femení per l’equip en els darrers anys, es pretén dur a terme una investigació documental i teòrica de l’obra d’algunes autores (Hannah Arendt, Simone Weil, María Zambrano, Rachel Bespaloff, Jeanne Hersch i Iris Murdoch, particularment) evidenciant i analitzant les seves connexions amb la finalitat de contribuir a la reflexió i qüestionament d’una possible tradició del pensament filosòfic femení que permeti la seva caracterització i valoració de la seva aportació a la filosofia del segle XX.

Investigadora principal: Àngels Caraí Ribera
Període: 2005
Organisme: Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI
Programa: Xarxes temàtiques

Investigadora principal: Rosa Rius Gatell
Període: 2005
Organisme: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Programa: Ajuts a la Recerca

Investigadora principal: Montserrat Jufresa Muñoz
Codi oficial: BFF2000-0755
Període: 2000-2003
Organisme: Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo
Programa: Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento

Investigadora principal: Fina Birulés Bertran
Codi oficial: BFF2001-4992-E
Període: 2002
Organismes: Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)

Programa: Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento del Ministerio de Asuntos Sociales

Nombre d’investigadors/es:

Programa: Ajuts a la Recerca

 

Investigadora principal: Fina Birulés Bertran
Codi oficial: BFF2001-4992-E
Període: 2001-2002
Organisme: Universitat de Barcelona
Programa: Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento
Nombre d’investigadors/es: 04

Investigadora principal: Rosa Rius Gatell
Codi oficial: PS93-0223
Període: 1994-1997
Organisme: Secretaría de Estado de Universidades e Investigación
Programa: Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento
Nombre d’investigadors: 06
Paraules Clau: Acció / Autoritat / Diferència / Ètica / Feminisme

 

Investigadora principal: Rosa Rius Gatell
Codi oficial: 26
Període: 1993-1994
Organisme: Universitat de Barcelona
Programa: Proyectos de investigación para grupos precompetitivos de la Universitat de Barcelona
Nombre d’investigadors: 03
Paraules Clau: Acció / Autoritat / Diferència / Ètica / Feminisme

 

PhD and Master’s dissertations

The Filosofia i Gènere Seminar focuses on training predoctoral and postdoctoral researchers.

Patricia Palomar Caldón, El género literario en María Zambrano. Una propuesta interpretativa de la confesión.
Universitat de Barcelona,2017.
Supervisors: Rosa Rius & Carmen Gloria Revilla
Qualification: Excellent cum laude.

Ana Lafranconi,Walter Benjamin: Infancia y politización.
Universitat de Barcelona. Fecha de lectura: 26/09/2017.
Supervisors: Fina Birulés & Laura Llevadot.
Qualification: Excellent cum laude.

Anabella Di Tullio, Teoría feminista y liberalismo: el devenir de una relación problemática.
Universitat de Barcelona, 2016.
Supervisor: Fina Birulés
Qualification: Excellent cum laude with international mention.

Edgar Straehle, Hannah Arendt: una lectura desde la autoridad.
Universitat de Barcelona, 2016.
Supervisor: Fina Birulés
Qualification: Excellent cum laude with international mention.

Sara Bigardi, El delirio en el pensamiento de María Zambrano.
Faculty of Philosophy, Universitat de Barcelona, 2013.
Supervisor: Carmen Revilla Guzmán (co-supervisor: Chiara Zamboni).
Qualification: Excellent cum laude.

Barbara Verzini, Las herencias filosóficas de Artaud: el teatro de reanimación.
Faculty of Philosophy, Universitat de Barcelona, 2013.
Supervisor: Fina Birulés Bertran.
Qualification: Excellent cum laude.

María José González Madrid, Surrealismo y saberes mágicos en la obra de Remedios Varo.
Faculty of Geography and History, Universitat de Barcelona, 2013.
Supervisor: Rosa Rius Gatell
Qualification: Excellent cum laude.

Matias Sirczuk, Fundación y legitimidad en la modernidad política: Carl Schmitt, Hannah Arendt y Claude Lefort.
Faculty of Philosophy, Universitat de Barcelona, 2013.
Supervisor: Fina Birulés Bertran.
Qualification: Excellent cum laude.

Stefani Fantauzzi, Política, Im-política e violenza in Hannah Arendt.
Faculty of Philosophy, Universitat de Barcelona, 2011.
Supervisor: Fina Birulés Bertran.
Qualification: Excellent cum laude.

Juan Miguel García García. De la ciencia como trabajo a la ciencia como metaxú en Simone Weil.
Faculty of Philosophy, Universitat de Barcelona, 2011.
Supervisor: Carmen Revilla Guzmán
Qualification: Excellent.

Àngela Lorena Fuster Peiró, La imaginació arrelada. Una proposta interpretativa a partir de Hannah Arendt.
Faculty of Philosophy, Universitat de Barcelona, 2010.
Supervisor: Fina Birulés Bertran.
Qualification: Excellent cum laude.

Sebastian Fenoy Gutierrez, La obra inédita de Maria Zambrano.
Faculty of Philosophy, Universitat de Barcelona, 2007.
Supervisor: Carmen Revilla Guzman.
Qualification: Excellent cum laude.

Joana Ortega Raya, La aportación de Simone de Beauvoir a la discusión sobre el género.
Faculty of Philosophy, Universitat de Barcelona, 2005.
Supervisor: Carmen Revilla Guzman.
Qualification: Excellent cum laude.

Elena Laurenzi, Una propuesta de lectura de María Zambrano.
Faculty of Geography and History, Universitat de Barcelona, 2001.
Supervisor: Fina Birulés Bertran.
Qualification: Excellent cum laude.

Anna Masó Monclús, Acció i teoria política en H. Arendt. Nocions presents en les obres de juventud entre Agustí i Rahel.
Faculty of Philosophy, Universitat de Barcelona, 1998.
Supervisor: Fina Birulés Bertran.
Qualification: Excellent cum laude.

Irene Manero Candel, La reforma de Gallardón de la interrupción voluntaria del embarazo. Intento de pensar lo humano y lo común.
Faculty of Philosophy, Universitat de Barcelona, 2013.
Supervisor: Fina Birulés Bertran.
Qualification: Excellent.

Montserrat Campos Quesada, La responsabilidad del mundo: la autoridad y la educación en Hannah Arendt.
Faculty off Philosophy, Universitat de Barcelona, 2013.
Supervisor: Fina Birulés Bertran.
Qualification: Notable.

Manel Codina Massons, Una crítica al model de pèrdua de l’espai públic en la filosofia contemporània. Hannah Arendt: una mirada pessimista del present.
Faculty of Philosophy, Universitat de Barcelona, 2012.
Supervisor: Fina Birulés Bertran.
Qualification: Notable.

Mónica Plaza Camps, Tragedia y Filosofía en María Zambrano. Una lectura a través de Antígona y Job.
Faculty of Philosophy, Universitat de Barcelona, 2013.
Supervisor: Rosa Rius Gatell.
Qualification: Excellent.

Silvia Rodríguez, Algunas lecturas actuales sobre Butler y Foucault.
Faculty of Philosophy, Universitat de Barcelona, 2012.
Supervisor: Fina Birulés Bertran.
Qualification: Excellent.

Antonio Grueso Otalo, La Prudencia en “El Príncipe” de Maquiavelo.
Faculty of Philosophy, Universitat de Barcelona, 2013.
Supervisor: Rosa Rius Gatell.
Qualification: Excellent.

Francisca Garat Pey, Norma y normalidad. Marcos de representación del sexo-género.
Faculty of Philosophy, Universitat de Barcelona, 2012.
Supervisor: Fina Birulés Bertran.
Qualification: Excellent.

Anna Formentí Sabater, Del individuo a la Persona. El camino de realización del Sujeto en María Zambrano.
Faculty of Philosopht, Universitat de Barcelona, 2012.
Supervisor: Rosa Rius Gatell.
Qualification: Excellent.

María Luisa Vieta Salomó, El proceso de Hannah Arendt.
Faculty of Philosophy, Universitat de Barcelona, 2010.
Supervisor: Fina Birulés Bertran.
Qualification: Excellent.

Anabella L. Di Tullio Arias, Feminismo y liberalismo: una interrogación crítica acerca de los límites del proyecto liberal.
Faculty of Philology, Universitat de Barcelona, 2009.
Supervisor: Fina Birulés Bertran.
Qualification: Excellent.

Blanca Llorca Morell, Maquiavelo Diplomático. Estudio de las legaciones ante César Borgia.
Faculty of Philosophy, Universitat de Barcelona, 2009.
Supervisor: Rosa Rius Gatell.
Qualification: Excellent.

Matías Sirczuk, ¿Cómo fundar sobre el abismo? Ley, autoridad y fundación en el pensamiento de Hannah Arendt.
Faculty of Philosophy, Universitat de Barcelona, 2008.
Supervisor: Fina Birulés Bertran.
Qualification: Excellent.

Jerónimo Botero, M., El sujeto que juzga y los juicios sobre el sujeto. Expresión y comprensión del agente en Hannah Arendt.
Faculty of Philosophy, Universitat de Barcelona, 2007.
Supervisor: Fina Birulés Bertran.
Qualification: Excellent.

Agustín Guillén, Sobre la Corporeidad: La performatividad del género.
Faculty of Philosophy, Universitat de Barcelona, 2007.
Supervisor: Fina Birulés Bertran.
Qualification: Notable.

Oscar Rodas, Si, por qué, cómo y cuándo del testimonio.
Faculty of Philosophy, Universitat de Barcelona, 2007.
Supervisor: Fina Birulés Bertran.
Qualification: Excellent.

Georgina González Rabassó, Sobre les visions de l’univers d’Hildegarda de Bingen.
Faculty of Philosophy, Universitat de Barcelona, 2007.
Supervisor: Rosa Rius Gatell.
Qualification: Excellent.

Àngela Lorena Fuster Peiró, El gir del pensament: La imaginació i el judici. Notes sobre I. Kant i Hannah Arendt.
Faculty of Philosophy, Universitat de Barcelona, 2005.
Supervisor: Fina Birulés Bertran.
Qualification: Excellent.

Barbara Verzini, Las herencias filosóficas de Artaud: El teatro de reanimación.
Faculty of Philosophy, Universitat de Barcelona, 2003.
Supervisor: Fina Birulés Bertran.
Qualification: Sufficient.

Adrià Chavarria, Simone Weil. Un esbòs per a una societat contemporània: Els escrits sobre la guerra.
Faculty of Philosophy, Universitat de Barcelona, 2002.
Supervisor: Fina Birulés Bertran.
Qualification: Notable.

Awards

Fina Birulés
Creu de Sant Jordi 2017
Premi de Comunicació No Sexista 2017

Stefania Fantauzzi Special Awards for Doctoral Degrees Política, impolítica y violencia en Hannah Arendt, 2011 (Dir. Fina Birulés)

À. Lorena Fuster Peiró Special Awards for Doctoral Degrees La imaginació arrelada, una proposta interpretativa a partir de Hannah Arendt, 2010 (Dir. Fina Birulés)

Ana Lanfranconi III Premi Benjamin Kinder für die Aufklärung. Infancias e interrupciones en las emisiones radifónicas de Walter Benjamin, 2017 (Dir. Fina Birulés i Laura Llevadot)

Edgar Straehle Porras III Premi Benjamin, Menció Especial
La autoridad y sus descontentos: una lectura desde Arendt, 2017

Anabella di Tullio XXVI Edición del Premio Internacional de Investigación Victoria Kent (Universidad de Málaga) Teoría feminista y Liberalismo: el devenir de una relación problemática, 2016

Matías Sirczuk Special Awards for Doctoral Degrees Fundación y legitimidad en la modernidad política: Carl Schmitt, Hannah Arendt y Claude Lefort, 2013 (Dir. Fina Birulés)

Activities

María Zambrano International Seminar

Since 1996 the María Zambrano International Seminar organizes, in collaboration with the Filosofia i Gènere Seminar, an international conference which revolves around different themes of María Zambrano’s thoughts. Currently, these conferences are held biannually.

More information: Seminari María Zambrano

Thesis Workshop

Thesis Workshop

The thesis workshop, directed by Rosa Rius Gatell and coordinated by Georgina Rabassó is an innovative teaching experience which consists of the research trajectory during the doctoral disseration phase.

21st Thesis Workshop. Bàrbara Ramajo García: “Desbordar el cuerpo lesbiano: sobre el “más allá” de la existencia lesbiana y sus violencias fantasmas”. Directora: Marta Segarra Montaner (CRNS/UB). Tutora: Fina Birulés (UB). 19th December 2017. Leaflet

20h Thesis Workshop. Meritxell Joan Rodríguez: “Estudi de l’hibridisme inherent a les idenitats, individuals i nacionals, construïdes sobre la base de desplaçaments poblacionals”. Supervisors: Marta Segarra Montaner (CNRS/UB) and Mònica Rius Piniés (UB). 4th April 2017. Leaflet

19th Thesis Workshop. José Luies Ramos Rebollo: “Narrativas del trabajo sexual masculino en España (1970-2015)”. Director: Rafael M. Mérida Jiménez (UdL). 15th November 2016. Leaflet

18th Thesis Workshop. Montse Gatell Pérez: “El ‘Cicle del Pallars’ de Maria Barbal: una narrativa per a un territori”. Directora: Terea Iribarren Donadeu (UOC). 29th June  2016. Leaflet

17th Thesis Workshop. Florencia González Brizuela: “Tensiones entre el discurso de los derechos humanos y las reivindicaciones de mujeres indígenas desde la perspectiva del ordenamiento jurídico internacional”. Supervisors: Jordi Bonet Perez (UB) and Marco Aparicio (UdG). 10th February 2016. Leaflet

16th Thesis Workshop. Estrella Díaz Fernández: “Representaciones literarias de las minorías sexuales en España: la colección ‘La sonrisa vertical’”. Supervisor: Rafael M. Mérida Jiménez (UdL). 26th October 2015. leaflet

15th Thesis Workshop. Marika Vila i Migueloa: “El cos okupat. Iconografies del cos femení com a espai de la transgressió masculina en el còmic”. Supervisor: Marta Segarra (UB). 15th July 2015. leaflet

14th Thesis Workshop. Marta Ortega: “Eulàlia Ferrer i Montserrat: capacidad jurídica de las mujeres en el mundo de la imprenta y edición barcelonesa del siglo XIX”, 19th May 2015. leaflet

13th Thesis Workshop. Edgar Straehle: “Hannah Arendt: una lectura desde la autoridad”, 18th February 2015. leaflet

12th Thesis Workshop. Araceli Rosillo: “El monasterio de Santa Clara de Manresa (siglos XIV-XVII). Historia de las clarisas del Bages”, 23rd July 2014. leaflet

11th Thesis Workshop. Adina Mocanu: “Cuerpos dóciles. Una lectura desde la infancia y la enfermedad”, 12th May 2014. leaflet

10th Laboratori de Tesi. Joan Nogués Gálvez: “Dimensió filosòfica de la tradició literària en Simone Weil”, 3 març 2014. leaflet

9th Thesis Workshop. Claudia Calquín Donoso: “De madres y de expertos: saber/poder en el discurso ‘psi’ sobre el cuidado materno”, 25th September 2013. leaflet

8th Thesis Workshop Pau Castell: “Origen i evolució de la cacera de bruixes a Catalunya (segles XV-XVI)”, 29th May 2013. leaflet

7th Thesis Workshop. Andrea Ruthven: “Representing Feminist Bodies and/of Resistance: Reading Women’s Bodies of Violence in Contemporary Dystopic Literatures”, 13th March 2013. leaflet

6th Thesis Workshop. Mariana Espeleta: “La autorrepresentación identitaria como resistencia”, 12th December 2012. leaflet 

5th Thesis Workshop. Jorge Luis Peralta: “Espacios del deseo homoerótico en la literatura argentina contemporánea”, 19th Septmber 2012.leaflet

4th Thesis Workshop. Katarzyna Paszkiewicz: “Los géneros cinematográficos en las cineastas de la posmodernidad”, 11th July 2012.leaflet

3rd Thesis Workshop. María Teresa Vera Rojas: “Sujetos modernos e intervenciones feministas: género, comunidad e hispanismo en la prensa hispana de Nueva York (1920-1940)”, 17th April 2012. leaflet

2nd Thesis Workshop. Georgina Rabassó: “Aspectes cosmològics a l’obra d’Hildegarda de Bingen”, 14th December 2011. leaflet

1st Thesis Workshop. Marta Font: “Paraula i poètiques del desig en l’obra d’Enric Casasses”, 21st June 2011. leaflet

Arendtian Springs

Arendtian Springs

The International Lecture Cycle “Arendtian Springs” was born in 2011 as an initiative of the arendtian reading and discussion group. The fundamental objective of these lectures has been, since the beginning, to promote critical discussion and the spreading of Hannah Arendt’s thought by means of conferences presented by the most prominent international investigators, trying to concentrate on her thought’s most unattended themes.

The Scientific Committee is composed by specialists on Hannah Arendt’s works. These are: Fina Birulés (Universitat de Barcelona), Neus Campillo Iborra (Universitat de València), Enzo Traverso (Université de Picardia i École des Hautes Études en Sciences Sociales), Adriana Cavarero (Università degli Studi di Verona), Christine Harckensee-Roth (Hannah Arendt-Zentrum) and Étienne Tassin (Université Paris VII-Denis Diderot).

More information: Grup Arendtià de Pensament i Política (GAPP)

Claudia Hilb (Universidad de Buenos Aires), «Por eso, Sr. Eichmann, debe Ud. Colgar». De Eichmann en Jerusalén a los «Juicios» en Argentina (reflexiones situadas), 2 febrer 2015. poster

Marie Luise Knott (Berlin): Der Span des Gegenwärtigen und sein Kampf mit dem Nichts. Überlegungen zu einer Notiz von Hannah Arendt aus dem Jahr 1942, 25 març 2015. poster

Bruno Clément (Université Paris 8), L’amour est-il soluble dans le concept?, 17 abril 2015. poster

Peter Wagner (Tramod-UB), La democracia occidental y la posibilidad del totalitarismo. Sobre los motivos de la fundación y de la destrucción en Los orígenes del totalitarismo. poster

María Teresa Muñoz Sánchez (UNAM), El juicio político: la capacidad de juzgar y la posibilidad de la crítica, 2 juny 2015. poster

Adriano Correia (Universidade Federal de Goiàs, Brasil): Quién es el animal laborans de Hannah Arendt?, 15 setembre 2014. poster

Sonia Arribas (Univ. Pompeu Fabra): Hannah Arendt y el marxismo. Algunas consideraciones sobre un libro nunca escrito, 25 abril 2014. poster

Antonio Campillo (Univ. de Murcia): El concepto de amor en Hannah Arendt, 4 abril 2014. poster

Jacob Dlamini (Yale University/TRAMOD, UB): Arendt on South Africa: Insights and Limitations, 26 març 2014. poster

Cristina Sánchez Muñoz (Universidad Autónoma de Madrid), Males banales y males radicales: tensiones y continuidades.

Wolfgang Heuer (Freie Universität Berlin, responsable del Hannah Arendt Newsletter), Mal y Modernidad.

Andreas Kalyvas (New School for Social Research / TRAMOD, UB), The Stateless Citizen: Some Reflections on Arendt’s Political Theory, 3 desembre 2012. poster

José Sérgio Fonseca de Carvalho (Universidade de São Paulo, Brasil): Política e educação em Arendt: distinções, relações e tensões, 11 maig 2012. poster

Svjetlana Nedimovic (Editor-in-chief of Puls demokratije online student magazine and discursive writing education project from Sarajevo, BiH – TRAMOD, UB): Story-telling and the Sense of the (Un)common, 30 març 2012. poster

Tracy Strong (University of California, San Diego): A lecture on Hannah Arendt, 27 febrer 2012. poster

Idith Zertal (Universitat de Basilea): Eichmann in Jerusalem and the Question of Evil, 17 març 2011.

Martine Leibovici (Université Paris VII – Denis Diderot): L’acosmisme de la fusion. Une analyse arendtienne de quelques affects politiques, 26 abril 2011.

Étienne Tassin (Université Paris VII – Denis Diderot): La manifestación política: más allá del acierto y del fracaso, 3 maig 2011.

María José Guerra (Universidad de La Laguna): Arendt y los feminismos: recepción crítica y debate actual, 26 maig 2011.

Arendtian-readings

Arendtian Readings

This group was born from a common desire to reread Hannah Arendt’s work closely and rethink controversial aspects of it. In order to enrich our understanding, we gather together periodically to analyze and discuss, to introduce themes of the work we are reading or to address some of the readings the author herself mentions. After having concentrated on the subject of human rights and reading the posthumous work The Life of the Mind, we have chosen to spend this school year reading, rereading and de-reading, On Revolution, one of her worst read books.

More information:  Grup Arendtià de Pensament i Política (GAPP)

“En companyia”: reading and discussion meetings

This activity was initiated in September 2013. Its objective is to generate a different space where we can think together. For this we choose texts on feminist theory, as well as other themes, to help orient us in our reflections, which has led us to dig deeper into certain aspects of feminine thought tradition, which is what the Seminari Filosofia i Gènere has been working on for more than two decades.

In these meetings we have had the company of members from the other research groups that make up ÀDHUC (Centre Dona i Literatura and Tàcita Muta) and other people who are external to academia but are very close in interests. Together we have read and discussed texts by Carla Lonzi, Françoise Collin, Judith Butler, Fina Birulés and Georg Simmel.

Coordinators: Fina Birulés and Lorena Fuster

Other activities

With the intention of spreading and informing people of the research being done, the Seminari Filosofia i Gènere organizes activities such as international conferences, round tables, seminars, literary presentations, etc., in collaboration with other research and university centers.

Past activities

Birulés, Fina, “Les dones i el poder polític. Entre la igualtat i la llibertat”Formant Espais de dones 2017. Ajuntament del Prat de Llobregat: El Prat de Llobregat, España, 25 de enero de 2017, ponencia invitada.

Birulés, Fina, “La crisi en l’experiència contemporània del temps”Memòria, responsabilitat i transmissió. Seminari de filosofia del CCCB: Barcelona, España, 2 de febrero de 2017, ponencia invitada.

Birulés, Fina, “Memòria, història i justícia”Memòria, responsabilitat i transmissió. Seminari de filosofia del CCCB: Barcelona, España, 9 de febrero de 2017, ponencia invitada.

Birulés, Fina, “Subjectivitat, culpa i responsabilitat”Memòria, responsabilitat i transmissió. Seminari de filosofia del CCCB: Barcelona, España, 16 de febrero de 2017, ponencia invitada.

Birulés, Fina, “El gir subjectiu i l’auge de la figura del testimoni”Memòria, responsabilitat i transmissió. Seminari de filosofia del CCCB: Barcelona, España, 23 de febrero de 2017, ponencia invitada.

Birulés, Fina, “Formes excèntriques d’arxiu i de transmissió”Memòria, responsabilitat i transmissió. Seminari de filosofia del CCCB: Barcelona, España, 9 de marzo de 2017, ponencia invitada.

Fantauzzi, Stefania  Fer-se càrrec del món: política i violència en el pensament de Hannah ArendtLibrería La Central, Barcelona, España:

“El context: la crisi de les categories polítiques”, 17 de febrero de 2017.

 • “Els inicis: l’acció política d’una apátrida”, 24 de febrero de 2017.
 • “Per una política sense mitjans”, 3 de marzo de 2017.
 • “El paper prepolític de la violencia”, 10 de marzo de 2017.
 • “El poder i la violencia”, 17 de marzo de 2017.
 • “Violència i món”, 24 de marzo de 2017.
 • “La desobediència civil”, 31 de marzo de 2017.

Fuster Peiró, Àngela Lorena, “El reconeixement. De la “Fenomenologia de l’esperit” de Hegel a “Praxi de la diferència sexual” de Françoise Collin”, Flexo 4/6. Institut d’Humanitats, CCCB: Barcelona, España, 8, 15 y 29 de marzo de 2017.

Revilla, Carmen, “Sobre Filosofía y poesía de María Zambrano”Gabinete de lectura de Filosofía. La Central del Callao: Madrid, España, 21 de febrero de 2017, ponencia invitada.

Revilla, Carmen, “María Zambrano”Clàssics de la narrativa del segle XX. Centre cultural Espai Betulia: Badalona, España, 25 de abril de 2017, ponencia invitada.

Rius, Rosa, “Simone Weil”Filosofia per al món d’avui. Laie: Barcelona, España, 30 de enero de 2017, conferencia invitada.

Rius, Rosa, “Filòsofes del Renaixement”Filòsofs del Renaixement. Laie: Barcelona, España, 8 de mayo de 2017, conferencia invitada.

Birulés, Fina, “Una revolució sense model. Feminisme i transformació”, Institut d’Humanitats/CCCB, Barcelona,05/04/2016

Birulés, Fina, “Lectura de ‘Sobre la Revolución’ de Hannah Arendt” curso de 3 sesiones(21/01/201; 28/01/2016; 04/02/2016)Institut d’Humanitats/CCCB, Barcelona

Birulés, Fina, “Tres notes sobre el món comú, dones artistes i museus”Jornades Museus i perspectiva de gènere. Museu d’Història de Catalunya: Barcelona, España, 18 de octubre de 2016, ponencia invitada.

Fuster Peiró, Àngela Lorena; Laurenzi, Elena, ¿Quién ha matado al sujeto moderno? Reflexiones desde el pensamiento feminista, Librería La Central: Barcelona, España:

 • “La in-diferencia del sujeto”, 25 de mayo de 2016.
 • “La emergencia del sujeto imprevisto”, 1 de junio de 2016.
 • “La nueva neutralidad del sujeto”, 8 de junio de 2016.
 • “Subjeciones y subjetividades del sujeto”, 15 de junio de 2016.

Rius, Rosa, “María Zambrano”Filosofia per al món d’avui. Laie: Barcelona, España, 10 de octubre de 2016, ponencia invitada.

Birulés, Fina; Agra, María Xosé; Boladeras, Margarita; Campillo, Neus: presentación del libro ¿Olvidar a Clitemnestra? Sobre justicia e igualdad, 12 de diciembre 2016, en el Seminario del Departament d’Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura, Universitat de Barcelona: Barcelona, España.

Rabassó, Georgina; Yúfera, Cristina: exposición Per ser nena, del 29 de septiembre al 14 de noviembre de 2016, en CRAI Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història de la Universitat de Barcelona: Barcelona, España.

Presentació del llibre Hannah Arendt, Más allá de la política. Escritos sobre cultura, arte y literatura, Fina Birulés i Àngela Lorena Fuster (eds.), Madrid: Trotta, 2015. 25 març 2015.

1-2 desembre 2014
Jornades “Les filòsofes i els seus mestres II. Escriptura, pensament i política”

 • Inauguració i presentació del curs: Montserrat Gatell  (ICD) i Rosa Rius (UB)
 • Neus Campillo (Univ. de València), “Hannah Arendt: el diàleg amb Martin Heidegger”
 • Fina Birulés (UB), “Entre l’acció i l’escriptura. Françoise Collin i el llegat de Hannah Arendt”
 • Elena Laurenzi (Univ. del Salento), “Lección de amor. Zambrano y Chacel maestras de Ortega”
 • Edgar Straehle (UB), “Arendt y Jaspers: una relación en torno a la autoridad”
 • Georgina Rabassó (UB), Indocta de philosophis. Els mestres d’Hildegarda de Bingen”
 • Emilia Bea (Universitat de València), “Huellas de Alain en la escritura de Simone Weil”
 • Marta Segarra (UB), “Polítiques de l’amistat: Hélène Cixous i Jacques Derrida”

Intensive Programme “I Saperi delle donne e cultura di genere. Metodologie di ricerca e diffusione”, coorganitzat pel Seminari Filosofia i Gènere de la UB, l’Università del Salento i l’Université Paris 8. 29 agost – 11 setembre 2014. web

24-26 febrer 2014
Jornades Internacionals “Les filòsofes i els seus mestres. Exili, pensament i política”.

 • Carmen Revilla (UB), “Jeanne Hersch y Jaspers. Recreación y debate”
 • Àngela Lorena Fuster (UB/TRAMOD), “Arendt i Heidegger. Allò polític entre ser i aparença”
 • Fina Birulés (UB): “Sara Kofman, sobre la infància i l’oceà del pensament”
 • Matías Sirczuk (UB): “Hannah Arendt lectora de Montesquieu”
 • Rosa Rius Gatell (UB): “Simone Weil, alumna o deixebla d’Alain?”
 • Stefania Fantauzzi (UB): “Tan lluny i tan a prop: Arendt i Anders”
 • Elena Laurenzi (Univ. del Salento): “María Zambrano y Friedrich Nietzsche. Un maestro en el exilio”
 • Blanca Llorca Morell (UB): “Arendt lectora de Maquiavel”
 • Edgar Straehle (UB): “Arendt y Jaspers: de la soledad al mundo”

5-6 novembre 2013
Curs “Dones, literatura i pensament: D’unes veus no previstes”, Rosa Rius i Georgina Rabassó.

23 octubre 2013
Presentació del llibre Remedios Varo. Caminos del conocimiento, la creación y el exilio, María José González Madrid i Rosa Rius Gatell (eds.), Madrid: Eutelequia, 2013. cartell

9 maig 2013
Diàleg-Presentació de la projecció de l’entrevista “Zur Person: Porträts in Frage ind Antwort. Günther Gaus im Gespräch mit Hannah Arendt” (“En persona: Retratos en preguntas y respuestas. Günther Gaus entrevista a Hannah Arendt”), Stefania Fantauzzi i Àngela Lorena Fuster. programa

25 abril 2013
Presentació, a càrrec de Teresa Forcades i Meri Torras (Universitat Auònoma de Barcelona), del llibre Lectoras de Simone Weil, Fina Birulés i Rosa Rius (eds.), Barcelona: Icaria, 2013.

8-10 abril 2013
Curs “Dones, literatura i pensament 2013: D’unes veus no previstes: Christine de Pisan i Moderata Fonte”, Rosa Rius Gatell (UB) i Georgina Rabassó.

28 febrer 2013
Taula Rodona “El Pensament de Françoise Collin, Avui”, Fina Birulés (UB), Marisa Forcina (Univ. del Salento) i Marta Segarra (UB).

29  octubre 2012
Conferència Internacional “Iris Murdoch: An intellectual biography”, Marije Altorf (St. Mary’s University College).

9-10 octubre 2012
Veus femenines del Renaixement: Creació i Pensament.

23 febrer 2012
Conferència Internacional “Feminism, nation and state in the production of knowledge since 1989”, Rada Ivekovic (TERRA/Collège International de Philosophie).

13 gener 2012
Seminari “La interseccionalitat en el debat feminista”.

21 novembre 2011
Conferència Internacional “Sentidos de la historia en Arendt: historia, ‘grandeza’ y pensamiento”, María José López Merino (Universidad de Chile).

19 octubre 2011
Conferència Internacional “¿Cómo fundar una comunidad después del crimen? Una reflexión sobre el carácter político del perdón y la reconciliación, a la luz de los Juicios a las Juntas en Argentina y de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica”, Claudia Hilb (Universidad de Buenos Aires).

9 juny 2011
Workshop “Religió i democràcia en el món contemporani: Repensant el llegat de la Il·lustració”.

24 maig 2011
Conferència “L’Antígona de Martin Heidegger (Variacions sobre l’excepcionalisme)” a càrrec de Facundo Vega (Cornell University).

22 octubre 2010
Conferència Internacional “Donne e violenza. Rachel Bespaloff interprete di Omero”, Laura Sanò (Università degli Studi di Padova).

14 maig – 14 juny 2010
Exposició “Pensadores del s. XII. Hildegarda de Bingen i Herrada de Hohenbourg”, Biblioteca de les Facultats de Filosofia, Geografia i Història (UB)

Research contacts

This center was promoted by the GRC Women Creation and Thought, which includes the following groups: the Centre Dona i Literatura-Gènere, sexualitats i crítica de la cultura, the Filosofia i Gènere Seminar, and Tàcita Muta-Grup d’Estudis de Dones i Gènere a l’Antiguitat. Helena González Fernández is the Director, and its research members are from the University of Barcelona, as well as the University of Lleida, the Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS (France), Hamilton College (USA) and the Università del Salento (Italy).

The ADHUC headquarters is in the Faculty of Philology of the University of Barcelona (Centre Dona i Literatura). Contact: adhuc@ub.edu.

More information: ADHUC centre Teoria, Gènere, Sexualitat

This GRC consists of three Universitat de Barcelona research groups with a long and highly productive trajectory in the study of women and gender: the Centre Dona i Literatura-Gènere, sexualitats i crítica de la cultura (Faculty of Philology), the Filosofia i Gènere Seminar (Faculty of Philosophy), and Tàcita Muta-Grup d’Estudis de Dones i Gènere a l’Antiguitat (Faculty of Geography and History). These three groups have joined together in order to promote the interdisciplinarity of their research in the fields of literature, cinema, art, and philosophical thought, since Antiquity and until the 21st century. The Grup d’Investigació Consolidat Creació i Pensament de les Dones (CiPD) was founded in 2005 and is officially recognized by the Generalitat de Catalunya (Ref. SGR2005/00246).

More information: GRC Women Creation and Thought

The Filosofia i Gènere Seminar has kept a close relationship with de María Zambrano Seminar (University of Barcelona), directed by Dr. Carmen Revilla, for many years. Samples of this relationship are to be found in the annual seminars and the publication of the magazine Aurora. Papeles del “Seminario María Zambrano”, published by Publicaciones y Ediciones de la Universidad de Barcelona. The most active member of the Seminar, other than its director Carmen Revilla, is Dr. Rosa Rius Gatell. Dr. Elena Laurenzi is also a regular collaborator of the Seminar.

More information: María Zambrano Seminar

The Filosofia i Gènere Seminar has established and developed highly productive relationships with numerous Spanish universities (Granada, Málaga, Sevilla and Aula Interdisciplinar Isabel Torres de Estudios de las Mujeres y del Género of the Universidad de Cantabria), European universities (Florence, Siena, Verona, Padua, Salerno, Toulouse-Le Mirail), and international Research Centers (CNRS, New School University, or associations such as the IAPh). Such collaborations are confirmed by the participation in conference cycles which can be found within the activities section in this same website, as well as by the publications and the participation in committees.

The Seminar presented Barcelona’s candidacy as the venue for the 10th Symposium of the International Association of Women Philosophers (Internationale Assoziation von Philosophinnen). The Symposium took place in Barcelona, at Centre de Cultura Contemporánea, in October 2002, under the title “Passion for freedom”. The Congress Proceedings were subsequently published.