mastologia o mastozoologia 

Ciències de la vida i la salut

El terme zoològic mastologia fa referència a l’estudi dels mamífers, tal com es recull al DIEC, el GDLC i l’Enciclopèdia. Un altre terme homònim fa referència a la «branca de la medicina que estudia els aspectes fisiològics, anatòmics, patològics i estètics de la mamella» (GDLC, Cercaterm). 

En anglès trobem documentades cinc maneres de referir-se a l’estudi dels mamífers:

Tot i que les obres esmentades en anglès presenten theriology com a sinònim de mammalogy, no queda clar que ho sigui en tots els casos. Segons el GDLC i l’Enciclopèdia, la teriologia  és la «branca de la zoologia, i més concretament de la mastologia, que estudia els mamífers típics o teris». Per tant, sembla que és un sinònim parcial ja que no inclou tots els mamífers, encara que n’inclogui la majoria.

En francès, totes les obres consultades (Larousse, Termium, Grand dictionnaire terminologique) fan una distinció clara entre mastologie (estudi de la mamella) i la mammalogie (estudi dels mamífers). 

En castellà, el DRAE recull la forma mastología per a estudi de la mamella i mastozoología per a estudi dels mamífers.

Així, doncs, és en català que, d’acord amb les obres lexicogràfiques, només hi ha una paraula per designar dos conceptes diferents d’especialitats diferents, però que poden presentar un grau important d’ambigüitat en determinats contextos. Potser per aquesta raó o potser per influència del castellà, trobem força documentada en català la forma mastozoologia. No obstant això, la forma mastozoologia presenta l’anomalia de no estar formada amb el patró general amb què es formen les designacions de les altres especialitats zoològiques, que no inclouen el formant zoo- si no forma part del nom de la classe estudiada:

Com a branques específiques de la zoologia, dedicades a l’estudi dels diferents grups animals, hom pot citar la mastologia (mamífers), l’herpetologia (amfiis i rèptils), l’ornitologia (ocells), la ictiologia (peixos), l’entomologia (insectes), la carcinologia(crustacis), la malacologia (mol·luscs), l’helmintologia (cucs) i la protozoologia (protozous).

Pel que fa a les possibles formes mamalogia o mamologia, no estan recollides en cap obra lexicogràfica o terminològica i pràcticament no es troben documentades a Internet. Per altra banda, presenten el problema de ser un compost amb amb dos formants d’origen diferent (mama (llatí) + logia (grec).

Així, doncs, i malgrat l’homonímia, l’única forma documentada i recomanable en català per referir-se a l’estudi dels mamífers és mastologia, ja que està formada amb el mateix patró que la resta d’especialitats zoològiques i és un compost homogeni (tots dos formants són d’origen grec).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS