UB

Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals

Responsable del tractament

Secretaria General de la Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona
secretaria.general@ub.edu

Finalitat del tractament

Dur a terme la gestió dels serveis de la Borsa d’intercanvi lingüístic i/o del CATclub, en funció de les activitats en què et vulguis inscriure.
Si ens dones el teu consentiment, també farem fotografies on apareguis a fi de publicar-les al blog d’acollida lingüística de la UB i a la pàgina web de Facebook de la Xarxa de Dinamització Lingüística de la UB.

Base jurídica

Pel que fa a la gestió dels serveis de la Borsa d’intercanvi lingüístic i del CAT club, és el compliment d’una missió realitzada en interès públic (Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats i Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya).
Pel que fa a la realització i publicació de fotografies, és el consentiment, el qual pots revocar en qualsevol moment sense que tingui efectes retroactius.

Termini de conservació de les dades

Les dades necessàries per a la gestió dels serveis de la Borsa d’intercanvi lingüístic i del CAT club es conservaran durant un període de dos anys, a comptar des que l’estudiant deixi de formar-ne part.
Les fotografies es despenjaran en el termini màxim de quatre anys, a comptar des del moment en que van ser publicades.

Destinataris

La destinatària de les dades és la pròpia universitat i, si n’hi ha, els encarregats de tractament.
Per a la gestió de la Borsa d’intercanvi lingüístic, les teves dades de contacte (nom i cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon) seran facilitades a la persona que hagi estat assignada com la teva parella d’intercanvi lingüístic.
Pel que fa les fotografies realitzades durant les activitats organitzades en el marc de la Borsa d’intercanvi lingüístic i del CAT club, aquestes es publicaran en els mitjans que hem indicat en l’apartat “Finalitat del tractament”.
No es contempla cap altre cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.

Drets de les persones

Pots accedir a les teves dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, l’oposició, la portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o per correu electrònic (secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjuntis una fotocòpia del DNI o d’un altre document vàlid que t’identifiqui.

Delegat de protecció de dades

Si consideres que els teus drets no s’han atès adequadament pots comunicar-ho al Delegat de Protecció de Dades de la UB per correu postal (Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Rosa, 08028 Barcelona), o per correu electrònic (protecciodedades@ub.edu).

Autoritat de control

També pots presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.