Tarifes

Gratuïtat

  • El servei de correcció de català i de traducció del castellà al català és gratuït per als textos administratius i de gestió universitària de caràcter institucional (cartes, oficis, convenis, actes, informes, convocatòries, memòries, plans docents, etc.).
  • També és gratuïta la correcció de català o d’anglès dels textos relacionats directament amb la docència (dossiers d’exercicis, apunts pràctics i teòrics, exàmens, qüestionaris d’avaluació, etc.) mitjançant les convocatòries anuals de correcció de materials docents.
  • Igualment, és gratuïta la traducció del castellà al català dels documents relacionats amb la docència, fins a un màxim de cinquanta pàgines. Si els treballs tenen una extensió superior, a la resta de la traducció se li aplica la tarifa corresponent.
  • Són gratuïtes també algunes traduccions institucionals cap al castellà o l’anglès. En aquest sentit, podeu demanar informació per correu.
  • Per poder dur a terme les feines amb el ritme adequat, és important planificar-les degudament i acordar els terminis. Si aquests no us convenen, només es poden modificar si es cobren les feines.
  • Finalment, per acord del Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística, el Comissionat per al Multilingüisme i la Gerència, el Consell Social va aprovar el dia 24 de juliol de 2013 una modificació de les condicions d’aplicació de la gratuïtat, segons la qual les unitats que generen ingressos no es poden beneficiar d’aquest concepte i se’ls apliquen les tarifes internes (bonificades, si escau).

Tarifes 2022 (preu per paraula)

 

  Tarifes internes
bonificades [+]
Tarifes internes
(+ 21 % d’IVA) [+]
Tarifes externes
(+ 21 % d’IVA) [+]
Correcció de català o castellà 0,0180 0,0228 0,0275
Correcció d’anglès 0,0382 0,0490 0,0586
Traducció castellà < > català 0,0648 0,0836 0,1015
Traducció altres llengües > català o castellà 0,0867 0,1140 0,1360
Traducció català o castellà > altres llengües 0,1076 0,1412 0,1830
Traducció automatitzada castellà < > català 0,0345 0,0449 0,0544
Traducció automatitzada català o castellà > anglès 0,0433 0,0483 0,0552
Acompanyament per a les presentacions en anglès 50 €/hora 60 €/hora 72 €/hora
Tutories per a la millora dels textos escrits en anglès 50 €/hora 60 €/hora 72 €/hora

Observacions

Tingueu en compte que per al castellà, a causa de la falta de recursos, només s’atenen determinats textos institucionals i, entre d’altres, no es corregeixen ni tradueixen materials docents (llevat dels exàmens de tipus test); articles de recerca; fullets informatius sobre estudis, actes, etc., editats per departaments o facultats; informació web editada per departaments o facultats; plans docents que no formin part de peticions d’un alumne amb efectes administratius, ni presentacions acadèmiques. Per a aquests i altres usos, consulteu Estudis Hispànics.

Per als textos de recerca en anglès, no s’accepten textos superiors a les 20.000 paraules.

Les altres llengües de traducció són l’anglès, el francès, l’alemany o l’italià. Els encàrrecs puntuals d’altres combinacions lingüístiques s’han de consultar.

La traducció automatitzada inclou la postedició del text.

Les feines de dificultat especial tenen un recàrrec de fins al 20 %, que es comunicarà abans de començar la feina.

Una pàgina estàndard té 300 paraules.

Les feines urgents tenen un recàrrec del 50 %.

L’import mínim per servei és de 30 €.

A partir d’un pressupost de 1.000 €, els usuaris externs han d’avançar el 30 % de l’import total en encarregar la feina.

Per acceptar un servei nou, cal haver liquidat els anteriors.

Cal que apliqueu l’IVA quan tingueu un NIF propi, diferent del de la UB.

Tarifes de correcció i traducció

Tarifes internes bonificades

Les tarifes internes bonificades, subvencionades per la UB, s’apliquen als textos produïts per algun dels col·lectius de la Universitat que tenen un caràcter institucional o estan relacionats directament amb l’activitat acadèmica, docent o de recerca (tesis, tesines, informes, articles per a revistes, conferències, discursos, currículums, etc.). Corresponen, per tant, a les unitats amb NIF UB o als estudiants i professorat que fan les peticions a títol personal. En tot cas, tingueu present els casos de gratuïtat.

Tarifes internes

Les tarifes internes s’apliquen als textos produïts o pagats pels organismes que integren el Grup UB (incloent-hi la Fundació Clínic, IDIBAPS, IDIBELL i IBEC).

Tarifes externes

Les tarifes externes s’apliquen a tots els textos que es corregeixen o es tradueixen per a algun usuari de fora de la Universitat (materials dels centres adscrits, documents d’antics alumnes associats a Alumni UB, documents d’altres entitats relacionades com ara instituts de recerca, textos d’empreses proveïdores, etc.).

També s’apliquen als documents que, tot i ser produïts per PDI, PAS o alumnat, o pels organismes del Grup UB, tenen una difusió o pagament externs a la Universitat (revistes, informes o projectes encarregats per empreses o per organismes de l’Administració, cartes i documents del professorat que té un despatx o una consulta privats, articles de grups de recerca, manuals universitaris o apunts del professorat publicats per alguna editorial, etc.).

No s’accepten encàrrecs de persones, institucions o empreses no vinculades amb la Universitat de Barcelona.