Terminis

Pel que fa als terminis de lliurament de la feina acabada, que en tot cas s’acorden quan es confirma l’acceptació de l’encàrrec de correcció o traducció, s’estableixen els criteris següents:

  • Per a les correccions. Els textos curts, de fins a dos fulls, es poden tramitar en un termini aproximat de 24 hores. En casos excepcionals degudament justificats, es corregeixen el mateix dia. La data de lliurament dels textos llargs, de més de dos fulls, s’estableix segons l’extensió, la qualitat de l’original, el format del document, el tema, la dificultat i el volum de feina que tinguin els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona.
  • Per a les traduccions. La data de lliurament dels textos traduïts s’estableix segons l’extensió, la qualitat de l’original, el format del document, el tema, la dificultat i el volum de feina que tinguin els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona. S’ha de tenir en compte que s’atenen primer les correccions que les traduccions.

D’altra banda, els terminis es regeixen per l’horari i el calendari laboral del PAS de la UB; és a dir, s’han de descomptar els dies no laborables i els períodes de vacances del personal a l’hora de fer els càlculs.