Nombre i gènere dels substantius i dels adjectius
Nombre i gènere dels adjectius

Flexió de l'adjectiu
Singular
Plural
Masculí
Femení
Masculí
Femení
-
+ -a
+ -s
+ -es
acabats en -e o  -
àtones les 
substitueixen per:
-a
+ -s
-es
acabats en: 
-s
-ç
-x
-ix
-tx
+ -a
+ -os
+ -es
Tots els acabats en: -ble, -aire

La majoria dels acabats en: -al, -el, -il, -ar

-ant, -ent

Els acabats en -a que fan el plural en -es

Una part dels acabats en -e


 
 
 

+ -s

Els acabats en -, i
+ -os
L'adjectiu es col·loca darrere del substantiu.
Exemple: una casa blanca
L'adjectiu concorda en gènere i nombre amb el substantiu.
Exemple: un amic italià / una amiga italiana
uns amics italians / unes amigues italianes