Els pronoms

Els pronoms febles
 
Singular
Plural
Primera persona
me m' em 'm
nos ens 'ns
Segona persona
te t' et 't
vos us

 

Tercera persona

masculí
lo l' el 'l
los els 'ls
femení
la l'
les
neutre
ho
datiu
li (hi)
los els 'ls
reflexiu
se s' es 's
Adverbials
ne n' en 'n
hi