Els numerals

un, una, u 1 
dos, dues 2 
tres 3 
quatre 4 
cinc 5 
sis 6 
set 7 
vuit 8 
nou 9 
deu 10 
onze 11 
dotze 12 
tretze 13 
catorze 14 
quinze 15 
setze 16 
disset 17 
divuit 18 
dinou 19 
vint 20 
vint-i-un, una, u 21 
vint-i-dos, dues 22 
vint-i-tres 23 
trenta 30 
trenta-un, una, u 31 
trenta-quatre 34 
trenta-nou 39
quaranta 40 
quaranta-cinc 45 
cinquanta 50 
seixanta 60 
setanta 70 
vuitanta 80 
noranta 90 
cent 100 
cent set 107 
cent vint-i-vuit 128 
cent setanta-sis 176 
dos-cents cinquanta-nou 259 
dues-centes noranta-vuit 298 
set-cents trenta-tres 733 
vuit-centes vint-i-una 821 
mil 1.000 
mil nou-cents setanta-quatre 1.974 
quatre mil 4.000 
disset mil tres-cents seixanta-tres 17.363 
vint-i-vuit mil sis-centes setze 28.616 
cinquanta-dues mil quaranta 52.040 
cent mil 100.000 
dues-centes mil 200.000 
un milió 1.000.000 
catorze milions 14.000.000 

 

D
-
U
-
C
DESENA
-
UNITAT
-
CENTENA
cinquanta
-
sis
   
quatre
-
cents