Els quantitatius

Invariables
massa
força
prou
més
menys
Variables
quant, quanta, quants, quantes
tant, tanta, tants, tantes
molt, molta, molts, moltes
poc, poca, pocs, poques
bastant, bastants 
gaire, gaires