imatge  f
es imagen f
en image n
Representació òptica d’un objecte produïda quan la llum de l’objecte és reflectida o refractada per un mirall o una lent.
impuls angular  m
Vegeu un terme que hi ha més avall. moment angular
índex de color  m
sin. color m
es color m, índice de color m
en color n, color index n
Raó entre les lluminositats d’una estrella o galàxia (o, equivalentment, diferència entre les magnituds) mesurades en dues regions espectrals diferents.
inèrcia  f
es inercia f
en inertia n
Tendència que presenten els objectes, en absència de forces externes, a seguir en moviment a la mateixa velocitat i en la mateixa direcció.
inflació  f
sin. fase inflacionària f
es inflación f
en cosmic inflation n, inflation n
Període brevíssim d’expansió ultralumínica de l’espai en l’Univers primerenc que en va fer augmentar la grandària en moltíssims ordres de magnitud i que el va portar d’una escala microscòpica, en què els efectes quàntics eren importants, a una escala macroscòpica, en què l’evolució de l’Univers va passar a ser determinista.
inflació estocàstica  f
sin. inflació eterna f
es inflación estocástica f, inflación eterna f
en eternal inflation n, stochastic inflation n
Model d’inflació en què fluctuacions quàntiques aleatòries en un univers mare van formant contínuament, al llarg del temps, nous universos localment plans i homogenis com el nostre.
inflació eterna  f
Vegeu un terme que hi ha més amunt. inflació estocàstica
inflató  m
es inflatón m
en inflaton n
Camp responsable de la inflació.
infraroig  m
sin. banda de l’infraroig f
sigla IR m
es infrarrojo m, IR m, región infrarroja f
en infrared n, infrared region n, IR n
Regió de l’espectre electromagnètic corresponent a longituds d’ona lleugerament més llargues que la llum vermella i que és parcialment absorbida pel vapor d’aigua de l’atmosfera terrestre. La part de l’infraroig més allunyada de la llum visible es coneix com a infraroig llunyà, mentre que la part més propera es coneix com a infraroig proper.
intensitat de la ratlla  f
es intensidad de la línea f
en line strength n
Absorció o emissió total associada a una ratlla espectral.
interferència  f
es interferencia f
en interference n
Capacitat que tenen les ones per reforçar-se o anul·lar-se les unes a les altres.
interferòmetre  m
es interferómetro m
en interferometer n
Conjunt de dos o més telescopis que observen alhora i en la mateixa longitud d’ona el mateix objecte. El diàmetre eficaç d’un interferòmetre és igual a la distància màxima que separa els telescopis.
interferometria  f
es interferometría f
en interferometry n
Utilització d’un interferòmetre per millorar la resolució de les imatges astronòmiques. Un computador analitza com s’interfereixen els senyals rebuts per cada telescopi i reconstrueix una imatge detallada del camp de visió comú. Aquesta tècnica és actualment viable per a les radioones i les longituds d’ona infraroges. Aviat ho serà també en el visible.
interferometria de molt llarga base  f
Vegeu un terme que hi ha més avall. VLBI
interior del Sol  m
Vegeu un terme que hi ha més avall. interior solar
interior solar  m
sin. interior del Sol m
es interior del Sol m, interior solar m
en interior of the Sun n, solar interior n
El que hi ha per sota la fotosfera solar.
ió  m
es ión m
en ion n
Àtom que ha perdut un o més electrons. Un àtom en aquest estat es diu que està ionitzat.
ionització  f
es ionización m
en ionization n
Procés d’extracció d’un o més electrons d’un àtom.
ionosfera  f
es ionosfera f
en ionosphere n
Capa de l’atmosfera terrestre, situada per sobre de la mesosfera, que s’estén entre els 80 km i els 550 km d’altura sobre la superfície de la Terra, i que està considerablement ionitzada (les partícules gasoses són una combinació de molècules, àtoms i ions), per al qual cosa condueix l’electricitat. La ionosfera reflecteix radioones en un ampli rang de freqüències. És també la regió on es formen les aurores.
IR  m
Vegeu un terme que hi ha més amunt. infraroig
isòbara  f
sin. línia isòbara f
es isóbara f, isobara f, línea isobara f
en isobar n, isobar line n
Cadascuna de les línies que uneixen punts amb la mateixa pressió.
isòcrona  f
sin. línia isòcrona f
es isócrona f, isocrona f, línea isocrona f
en isochrone n, isochrone line n
Cadascuna de les línies que uneixen punts amb el mateix temps.
isofota  f
sin. línia isofota f
es isofota f, línea isofota f
en isophote n, isophote line n
Cadascuna de les línies que uneixen punts amb la mateixa intensitat lumínica.
isòtop  m
es isótopo m
en isotope n
Nucli atòmic que conté el mateix nombre de protons que un element químic donat, però un nombre diferent de neutrons. Vegeu, per exemple, deuteri.
isotropia  f
es isotropía f
en isotropy n
Condició per la qual les propietats físiques d’un objecte o de l’espai són iguals en qualsevol direcció. El principi cosmològic postula que l’univers és isòtrop. Vegeu també anisotropia.