ultraviolat  m
sigla UV m
es ultravioleta m, UV m
en ultraviolet n, UV n
Regió de l’espectre electromagnètic corresponent a longituds d’ona lleugerament més curtes que les de la llum blava.
unitat astronòmica  f
sbl ua
es unidad astronómica f
en astronomical unit n
Distància mitjana Terra-Sol. Les mesures precises de radar donen un valor de 149.603.500 km.
univers  m
es universo m
en universe n
Conjunt de tot l’espaitemps, matèria i energia amb què actualment estem connectats causalment.
univers crític  m
es universo crítico m
en critical universe n
Univers amb una densitat de matèria igual a la densitat crítica. Un univers crític tindria una velocitat d’expansió desaccelerada que s’anul·laria en un temps infinit i seria geomètricament pla.
univers d’Einstein-de Sitter  m
sin. model cosmològic d’Einstein-de Sitter m
es modelo cosmológico de Einstein-de Sitter m, universo de Einstein-de Sitter m
en Einstein-de Sitter cosmology n, Einstein-de Sitter universe n
Solució particular de les equacions de Friedmann per a un univers amb una pressió i una curvatura nul·les.
univers dominat per la matèria  m
es universo dominado por la materia m
en matter-dominated universe n
Univers amb una evolució temporal determinada essencialment pel seu contingut material.
univers dominat per la radiació  m
es universo dominado por la radiación m
en radiation-dominated universe n
Univers amb una evolució temporal determinada essencialment pel seu contingut en fluids relativistes (radiació), tal com succeïa en l’univers primerenc, quan la densitat de radiació excedia la densitat de matèria.
univers euclidià  m
Vegeu un terme que hi ha més avall. univers pla
univers inflacionari  m
Vegeu un terme que hi ha més amunt. cosmologia inflacionària
univers obert  m
es universo abierto m
en open universe n
Univers amb una densitat mitjana de massa-energia inferior a la densitat crítica. Un univers obert és infinit i en eterna expansió.
univers pla  m
sin. univers euclidià m
es universo euclídeo m, universo plano m
en flat universe n
Univers amb un espai tridimensional infinit i de curvatura nul·la descrit per la geometria euclidiana.
univers tancat  m
es universo cerrado m
en closed universe n
Univers amb una densitat mitjana de massa-energia que està per sobre de la densitat crítica. Un univers tancat és finit i sense vores, com la superfície d’una esfera.
UV  m
Vegeu un terme que hi ha més amunt. ultraviolat