Servei de Llengua Catalana > Aprenentatge i recursos de català > Nivells inicials > Resum de gramàtica bàsica

Resum de gramàtica bàsica

Nova versió
Us oferim una versió millorada per a una consulta més ràpida i eficaç.
Índex
L'alfabet

Correspondència entre grafia i so

Vocals
Consonants
Els determinants
L'article definit
L'article indefinit
L'article personal
Els demostratius
Els possessius
Els quantitatius
Els indefinits
Els interrogatius
Els numerals
Els numerals ordinals
Nombre i gènere dels substantius i adjectius
Nombre dels substantius
Gènere dels substantius
Nombre i gènere dels adjectius
Els pronoms Els pronoms personals
Els pronoms febles
Els verbs
Conjugacions
Modes i temps simples
Model de la primera conjugació
Models de la segona conjugació
Models de la tercera conjugació
Verbs irregulars
Temps compostos de passat
Les preposicions
Contracció de preposicions
Els adverbis i locucions adverbials
Adverbis de manera, de quantitat, de lloc, de temps, afirmació, de dubte, de negació.
Les conjuncions
Comentaris: 

L'alfabet
A
a
a
B
b
be (alta)
C
c
ce
D
d
de
E
e
e
F
f
efa
G
g
ge
H
h
hac
I
i
i (llatina)
J
j
jota
K
k
ca
L
l
ela
M
m
ema
N
n
ena
O
o
o
P
p
pe
Q
q
cu
R
r
erra
S
s
essa
T
t
te
U
u
u
V
v
ve (baixa)
W
w
ve doble
X
x
ics
Y
y
i grega
Z
z
zeta
Retorn a l'Índex


Correspondència entre grafia i so

Vocals
Exemple Posició
So
     
pa síl·laba tònica
[a]
demà síl·laba tònica 
[a]
dona síl·laba àtona
vocal neutra
     
home síl·laba àtona
vocal neutra
tren síl·laba tònica
e oberta
telèfon síl·laba tònica
e oberta
meu síl·laba tònica
e tancada
més síl·laba tònica
e tancada
     
mil  
[i]
noia entre vocals
[j]
     
nou síl·laba tònica
o oberta
arròs síl·laba tònica
o oberta
dos síl·laba tònica
o tancada
camió síl·laba tònica
o tancada
penso síl·laba àtona
[u]
     
ungla  
[u]
cauen entre vocals
[w]

Consonants
Exemple Posició
So
     
barca  
[b]
tub final de mot
[p]
tomb final de mot
[Ø]
casa ca, co, cu
[k]
llac final de mot
[k]
cel ce, ci
[s]
acc  
[ks]
     
caçar ça, ço, çu
[s]
llaç final de mot
[s]
     
dit  
[d]
fred final de mot
[t]
 profund final de mot
[Ø]
foc  
[f]
     
gat ga, go, gu
[g]
psicòleg final de mot
[k]
boig dígraf final de mot
[t• ]
gerro ge, gi
[¥ ]
guerra gue, gui
[g]
aies güe, güi
[gw]
sang final de mot
[Ø]
hora  
[Ø]
ha, ha!    
jugar  
[¥ ]
     
Kafka  
[k]
     
làser  
[l]
col·legi  
[l]
llapis  dígraf
[ ]
     
moble  
[m]
     
noia  
[n]
canya dígraf
[… ]
     
pare  
[p]
camp final de mot
 [Ø]
quatre  
[kw]
quilo  que, qui 
[k]
estió qüe, qüi
[kw]
     
rosa inici mot
[rr]
cara entre vocals 
[r]
enrere després cons.
[rr]
carrer entre vocals
[rr]
anar
sovint muda
     
sol inici mot
[s]
pensar després cons.
[s]
cosa entre vocals
[z]
passar entre vocals
[s]
   
taula  
[t]
cent
[Ø]
molt
[Ø]
     
vida   
[b]
     
Wagner  
[b]
whisky   
[w]
     
xicot inicial
[• ]
caixa dígraf
[• ]
cotxe  
[± ]
tax  
[ks]
examen  
[gz]
     
York   
[j]
canya dígraf
[… ]
     
dotze  
[z]
zero  
[z]
jazz  
[s]

Retorn a l'Índex

Els determinants

L'article definit
Singular
Plural
Davant de consonant
Davant de vocal o h
Masculí
el

l'

la
(davant de i, hi, u, hu àtones de paraules de gènere femení)

els
Femení
la
 
les


L'article indefinit
 
Singular
Plural
Masculí
un
uns
Femení
una
unes

L'article personal
Masculí
el el Pere
l' l'Esteve
en en Jaume
Femení
la la Rosa
l' l'Anna (la Isabel)

Els demostratius
De proximitat
aquest, aquesta
aquests, aquestes
això
De llunyania
aquell, aquella
aquells, aquelles
allò

Els possessius
Un sol posseïdor
el meu, la meva, els meus, les meves
el teu, la teva, els teus, les teves
el seu, la seva, els seus, les seves
Posseïdor plural
el nostre, la nostra, els nostres, les nostres
el vostre, la vostra, els vostres, les vostres
el seu, la seva, els seus, les seves

Els quantitatius
Invariables
massa
força
prou
més
menys
Variables
quant, quanta, quants, quantes
tant, tanta, tants, tantes
molt, molta, molts, moltes
poc, poca, pocs, poques
bastant, bastants 
gaire, gaires

Els indefinits
Davant de substantiu

 

algun, alguna, alguns, algunes
cada
cada un, cada una
cadascun, cadascuna
tot, tota, tots, totes
altre, altra, altres
tal, tals
qualsevol, qualssevol
mateix, mateixa, mateixos, mateixes
cert, certa, certs, certes
Pronoms
 

Per a les persones
algú
ningú
cadascú
tothom
Per a les coses
alguna cosa
res
tot

Els interrogatius
Davant de substantiu
quin, quina, quins, quines
 
Pronoms 

Per a les persones
qui
Per a les coses
què

Els numerals
un, una, u
dos, dues
tres
quatre
cinc
sis
set
vuit
nou
deu 10 
onze 11 
dotze 12 
tretze 13 
catorze 14 
quinze 15 
setze 16 
disset 17 
divuit 18 
dinou 19 
vint 20 
vint-i-un, una, u 21 
vint-i-dos, dues 22 
vint-i-tres 23 
trenta 30 
trenta-un, una, u 31 
trenta-quatre 34 
trenta-nou 39
quaranta 40 
quaranta-cinc 45 
cinquanta 50 
seixanta 60 
setanta 70 
vuitanta 80 
noranta 90 
cent 100 
cent set 107 
cent vint-i-vuit 128 
cent setanta-sis 176 
dos-cents cinquanta-nou 259 
dues-centes noranta-vuit 298 
set-cents trenta-tres 733 
vuit-centes vint-i-una 821 
mil 1.000 
mil nou-cents setanta-quatre 1.974 
quatre mil 4.000 
disset mil tres-cents seixanta-tres 17.363 
vint-i-vuit mil sis-centes setze 28.616 
cinquanta-dues mil quaranta 52.040 
cent mil 100.000 
dues-centes mil 200.000 
un milió 1.000.000 
catorze milions 14.000.000 

 


D-U-C
DESENA UNITAT CENTENA
cinquanta-sis
 
 
quatre-cents

Els numerals ordinals
primer, primera
1r 1a
segon, segona
2n 2a
tercer, tercera
3r 3a
quart, quarta
4t 4a
cinquè, cinquena
5è 5a
sisè, sisena
6è 6a
setè, setena
7è 7a
vuitè, vuitena
8è 8a
novè, novena
9è 9a
desè, desena
10è 10a
onzè, onzena
11è 11a
dotzè, dotzena
12è 12a
Retorn a l'Índex

Nombre i gènere dels substantius i dels adjectius

Nombre dels substantius

Fan el plural afegint al singular algun dels sufixos següents:
-s
pare, pares
-es
casa, cases
-os
disc, discos 
-ns
germà, germans 
alguns són invariables
temps 
llapis

Gènere dels substantius
 
Masculí Femení
masculí + -a = femení 
noi           noia
(substitueixen la -e o la -o àtones del masculí per -a)
mestre          mestra
masculí + -essa, -ina, -iu = femení
duc duquessa
gall gallina 
actor actriu
Noms masculins formats amb l'addició de -ot a partir del femení. 

bruixot bruixa 
ninot nina 
abellot abella

Noms masculins i femenins que tenen una arrel diferent. 

home dona
pare mare 
oncle tia

Una mateixa forma serveix per a tots dos gèneres en els terminats en -aire, -ista.
(el o la) cantaire
(el o la) pianista

Nombre i gènere dels adjectius
 
Flexió de l'adjectiu
Singular
Plural
Masculí
Femení
Masculí
Femení
 
+ -a
+ -s
+ -es
acabats en -e o  -
àtones les 
substitueixen per:
-a
+-s
-es
acabats en: 
-s
-ç
-x
-ix
-tx
+ -a
+ -os
+ -es
Tots els acabats en: -ble, -aire

La majoria dels acabats en: -al, -el, -il, -ar

-ant, -ent

Els acabats en -a que fan el plural en -es

Una part dels acabats en -e


 
 
 

+ -s


Els acabats en -, i
+-os

L'adjectiu es col·loca darrere del substantiu.

Exemple: una casa blanca.


L'adjectiu concorda en gènere i nombre amb el substantiu.

Exemple: un amic italià / una amiga italiana
uns amics italians / unes amigues italianes.
Els pronoms

Els pronoms personals
Primera persona singular jo, mi
plural nosaltres
Segona persona singular  tu
plural vosaltres, vós 
Tercera persona 

 

singular ell, ella, vostè
plural ells, elles, vostès

Els pronoms febles
 
Singular
Plural
Primera persona
me m' em 'm
nos ens 'ns
Segona persona
te t' et 't
vos us

 

Tercera persona

masculí
lo l' el 'l
los els 'ls
femení
la l'
les
neutre
ho
datiu
li (hi)
los els 'ls
reflexiu
se s' es 's
Adverbials
ne n' en 'n
hi
Retorn a l'Índex

Els verbs

Conjugacions
Primera
Segona
Tercera
-ar
-re / -er
-ir
trobar
perdre 
témer
dormir 
servir (-eix-)

Modes i temps simples
Formes no personals
Infinitiu
Gerundi
Participi
cantar
cantant
cantat, cantada, 
cantats, cantades

 
Indicatiu
Present
Imperfet
Futur
Condicional
canto
cantava
cantaré
cantaria
cantes
cantaves
cantaràs
cantaries
canta*
cantava
cantarà
cantaria
cantem
cantàvem
cantarem
cantaríem
canteu*
cantàveu
cantareu
cantaríeu
canten
cantaven
cantaran
cantarien

 


Subjuntiu
Present
Imperfet
canti
cantés
cantis
cantessis
canti*
cantés
cantem*
cantéssim
canteu
cantéssiu
cantin*
cantessin

 

Imperatiu
Present
canta (tu)
canti (vostè)
cantem (nosaltres)
canteu (vosaltres)
cantin (vostès)

*Formes de l'imperatiu

Model de la primera conjugació

Infinitiu     Present        Gerundi         Participi
trobar       trobo         trobant         trobat
                 trobes
                troba
                trobem
                trobeu
                troben

Models de la segona conjugació

Infinitiu     Present        Gerundi         Participi
perdre     perdo         perdent         perdut
                perds
                perd
                perdem
                perdeu
                perden

Infinitiu     Present        Gerundi         Participi
prendre    prenc         prenent         pres
                prens
                pren
                prenem
                preneu
                prenen
 

Models de la tercera conjugació

Infinitiu     Present        Gerundi         Participi
dormir     dormo         dormint         dormit
                dorms
                dorm
                dormim
                dormiu
                dormen

Infinitiu     Present        Gerundi         Participi
servir      serveixo        servint         servit
                serveixes
                serveix
                servim
                serviu
                serveixen

Verbs irregulars

Infinitiu     Present        Gerundi         Participi
anar         vaig             anant            anat
                vas
                va
                anem
                aneu
                van
 

Infinitiu     Present        Gerundi         Participi
estar         estic             estant         estat
                estàs
                està
                estem
                esteu
                estan
 

Infinitiu     Present        Gerundi         Participi
ser            sóc             sent                 estat
                ets
               és
                som
                sou
                són
 

Infinitiu     Present        Gerundi         Participi
haver       he             havent         hagut
                has
                ha
                hem
                heu
                han
 

Infinitiu     Present        Gerundi         Participi
poder       puc             podent         pogut
                pots
                pot
                podem
                podeu
                poden
 

Infinitiu     Present        Gerundi         Participi
voler        vull             volent         volgut
                vols
                vol
                volem
                voleu
                 volen
 

Infinitiu     Present        Gerundi         Participi
saber        sé                 sabent         sabut
                saps
                sap
                sabem
                sabeu
                saben
 

Infinitiu     Present        Gerundi         Participi
fer            faig             fent                 fet
                fas
                fa
                fem
                feu
                fan
 

Infinitiu     Present        Gerundi         Participi
dir            dic             dient                 dit
                dius
                diu
                diem
                dieu
                diuen
 

Infinitiu     Present        Gerundi         Participi
tenir         tinc             tenint         tingut
                tens
                té
                tenim
                teniu
                tenen
 

Infinitiu     Present        Gerundi         Participi
venir        vinc             venint            vingut
                véns
                ve
                venim
                veniu
                vénen
 

Infinitiu     Present        Gerundi         Participi
viure        visc            vivint             viscut
                vius
                viu
                vivim
                viviu
                viuen

Temps compostos de passat
Pretèrit perfet
Pretèrit indefinit
vaig + infinitiu 
vas + " 
va + " 
vam + " 
vau + " 
van + " 
he + participi 
has + " 
ha + " 
hem + " 
heu + " 
han + "
Exemples: 

Ahir vaig anar a classe de català.
Vam trobar la professora.

Exemples: 

Avui he arribat tard.
Aquest matí he jugat a futbol.

Retorn a l'Índex

Les preposicions

amb 
de 
en 
per, per a 
contra 
entre 
malgrat 
segons 
sense 
cap a 
des de 
fins, fins a 
sota

Contracció de preposicions

Les preposicions a, de i per seguides de l'article el o els es contreuen:
 
Singular
Plural
a + el = al a + els = als
de
de + el = del de + els = dels
per 
per + el = pel per + els = pels
Retorn a l'Índex

Els adverbis i locucions adverbials

Adverbis de manera, de quantitat, de lloc, de temps, afirmació, de dubte, de negació.

Adverbis de manera 

com 
bé, ben (davant del verb) 
malament, mal (davant del verb) 
millor 
pitjor 
així 
alhora 
almenys 
pel cap baix 
corrents 
gairebé 
sols 
solament 
només 
sobretot 
a les fosques 
a peu 
de cap a cap 
de cop i volta 
de debò 
de franc 
de pressa 
més aviat 
de mica en mica 
etc.

 
Adverbis de quantitat

 

massa 
molt 
força 
bastant 
prou 
gaire 
poc 
gens 
gens ni mica 
tant 
tan 
etc.

 
Adverbis de lloc
on 
aquí 
ací 
allà 
allí 
cap aquí 
cap allà 
dins 
dintre 
darrere 
davant 
damunt 
sobre 
sota 
amunt 
avall 
a dalt 
a baix 
a prop 
lluny 
al voltant 
a la dreta 
a l'esquerra 
a mà dreta 
a mà esquerra 
etc.

 
Adverbis de temps


 

quan 
ara 
llavors 
aleshores 
sempre 
mai 
sovint 
de tant en tant 
a vegades, de vegades 
mentrestant 
abans 
després 
aviat 
de seguida 
tard 
d'hora 
ja 
encara 
alhora 
com més aviat millor 
etc.

 
Adverbis d'afirmació 

sí 
també 
fins i tot 
i tant 
de veritat 
de debò

 
Adverbis de dubte
potser 
qui sap

 
Adverbis de negació


no 
no pas 
tampoc 
de cap manera
Retorn a l'Índex

Les conjuncions

ni 
que 

però 
sinó 
doncs 
perquè 
ja que 
si 
com 
encara que 
etc.
Retorn a l'Índex