CATCUB

Taules de símbols

Sumari

Taula 1. Magnituds amb les unitats SI fonamentals
Taula 2. Magnituds amb les unitats SI derivades que tenen nom especial
Taula 3. Magnituds amb les SI suplementàries
Taula 4. Magnituds derivades i unitats SI d'ús freqüent en les ciències de la salut
Taula 5. Magnituds amb unitats que s’utilitzen conjuntament amb les SI
Taula 6. Magnituds amb altres unitats que s’admeten temporalment
Taula 7. Noms i símbols dels prefixos SI
Taula 8. Taula de símbols matemàtics
Taula 9. Taula de les lletres gregues
 

Retorn a la pàgina principal
Taula 1. Magnituds amb les unitats SI fonamentals
 
 
magnitud símbol abreviatura unitat símbol de la unitat
corrent elèctric I ampere A
intensitat lluminosa Iv candela cd
longitud l long. metre m
massa m kilogram kg
quantitat de substància n subst. mol mol
temperatura termodinàmica T kelvin K
temps t segon s

Retorn al sumari


Taula 2. Magnituds amb les unitats SI derivades que tenen nom especial
 
 
magnitud símbol abreviatura unitat símbol de la unitat
activitat (d’un radionúclid) A becquerel Bq
activitat catalítica act.cat. catal kat
capacitància C farad F
càrrega elèctrica, quantitat d’electricitat Q coulomb C
conductància elèctrica siemens S
densitat de flux magnètic B tesla T
diferència de potencial U volt V
dosi absorbida, kerma D gray Gy
dosi equivalent H sievert Sv
energia, treball E joule J
flux lluminós F lumen lm
flux magnètic F weber Wb
força F newton N
força electromotriu E volt V
freqüència f hertz Hz
il·luminació Ev lux lx
inductància henry H
potència, flux radiant P watt W
potencial elèctric V volt V
pressió p pascal Pa
quantitat d’activitat catalítica z act.cat. catal kat
resistència elèctrica R ohm W
temperatura Celsius q grau Celsius ºC

Retorn al sumari


Taula 3. Magnituds amb les SI suplementàries
 
 
magnitud símbol abreviatura unitat símbol de la unitat
angle pla a, b, g, f radiant rad
angle sòlid W estereoradiant sr

Retorn al sumari


Taula 4. Magnituds derivades i unitats SI d'ús freqüent en les ciències de la salut
 
 
magnitud símbol abreviatura símbol de la unitat
activitat catalítica entítica act.cat.entítica kat
cabal catalític, cabal d'activitat catalítica qz cabal cat. kat/s, kat/d
cabal de massa qm cabal de massa kg/s, kg/d
cabal de nombre, cabal de nombre d'entitats qN cabal nom. 1/s, 1/d
cabal de quantitat de substància, cabal de substància qn cabal subst. mol/s, mol/d
cabal de volum qV cabal vol. L/s, L/d
concentració catalítica, concentració d'activitat catalítica b c.cat. kat/L
concentració de massa r c.massa kg/L
concentració de nombre, concentració de nombre d'entitats C c.nom 1/L
concentració de substància c c.subst. mol/L
concentració de substància relativa cr c.subst.rel. 1
contingut catalític, contingut d'activitat catalítica cont.cat kat/kg
contingut de nombre, contingut de nombre d'entitats cont.nom. 1/kg
contingut de substància, contingut de quantiat de substància cont.subst. mol/kg
densitat relativa d densitat rel. 1
fracció catalítica, fracció d'activitat catalítica fr.cat. 1
fracció de massa fr.massa 1
fracció de nombre, fracció de nombre d'entitats fr.nom. 1
fracció de saturació fr.sat. 1
fracció de substància x fr.subst. 1
fracció de volum f fr.vol. 1
increment d'impedància incr.imped. W
massa entítica kg
nombre, nombre d'entitats nom. 1
nombre d'entitats entític, nombre entític nom.entític 1
pressió parcial p pr.parc. Pa
quantitat de substància entítica subst.entítica mol
quocient de massa m1/m2 quocient massa 1
quocient de substància c1/c2 quocient subst. 1
temps relatiu tr temps rel. 1
volum entític vol.entític L

Retorn al sumari


Taula 5. Magnituds amb unitats que s’utilitzen conjuntament amb les SI
 
magnitud símbol abreviatura unitat símbol de la unitat
angle pla a, b, g, f grau º
angle pla a, b, g, f minut ´
angle pla a, b, g, f segon ´´
constant de massa atòmica (unificada) mu unitat atòmica de massa unificada u
energia cinètica Ek electró-volt eV
massa m tona t
temps t dia d
temps t hora h
temps t minut min
volum V vol. litre l, L

Retorn al sumari


Taula 6. Magnituds amb altres unitats que s’admeten temporalment
 
magnitud símbol abreviatura unitat símbol de la unitat
longitud l long. àngstrom Å
longitud l long. milla nàutica mi
pressió p pr. bar bar
velocitat v nus

Retorn al sumari


Taula 7. Noms i símbols dels prefixos SI
 
factor prefix símbol
1024 yotta Y
1021 zetta Z
1018 exa E
1015 peta P
1012 tera T
109 giga G
106 mega M
103 kilo k
102 hecto h
101 deca da
10-1 deci d
10-2 centi c
10-3 mil·li m
10-6 micro m
10-9 nano n
10-12 pico p
10-15 femto f
10-18 atto a
10-21 zepto z
10-24 yocto y

Retorn al sumari


Taula 8. Taula de símbols matemàtics
 
símbol descripció
= igual
< menor que, més petit que
> major que, més gran que
£ menor o igual
³ major o igual
¹ diferent, desigual
º idènticament igual, congru còngrua
@ isomorf
:= igual per definició
" per a tot
$ existeix, hi ha
Þ implicació
Û doble implicació, equival
Î pertany
Ì inclòs, contingut
ç intersecció
È unió
unió disjunta
Æ conjunt buit, conjunt nul
N conjunt de nombres naturals
E conjunt de nombres enters
Q conjunt de nombres racionals
R conjunt de nombres reals
C conjunt de nombres complexos
| divideix
|| paral·lel
^ ortogonal, perpendicular
Ä producte vectorial, producte exterior
Å producte tensorial
å sumatori
Õ producte
ò integral
derivada parcial
Ñ nabla (gradient)
À àlef
¥ infinit
/ tal que
( ) parèntesi
[ ] claudàtor
{ } clau

Retorn al sumari


Taula 9. Taula de les lletres gregues
 
lletra nom
a, A alfa
b, B beta
g, G gamma
d, D delta
e, E èpsilon
z, Z zeta
h, H eta
q, Q theta
i, I iota
k, K kappa
l, L lambda
m, M mi
n, N ni
x, X csi
o, O òmicrom
p, P pi
r, R ro
s, S sigma
t, T tau
u,U ípsilon
f, F fi
c, C khi
y, Y psi
w, W omega

Pàgina inicial del Servei de Llengua CatalanaComentaris: aegea@slc.ub.edu