Elecció del nivell de significació

 

Quin nivell de significació s’ha d’utilitzar? En contra de certa pràctica estadística, desgraciadament bastant estesa, en realitat no es pot respondre a aquesta pregunta donant simplement un valor al nivell de significació.

Si es consulten publicacions científiques aplicades per conèixer quin α emprar, en la majoria d’estudis s’obtindrà que el més utilitzat és α = 0,05 (5 % d’error), essent el segon lloc ex aequo α = 0,01 (1 %) i α = 0,1 (10 %). Aquests són els nivells aconsellats en molts textos elementals d’estadística. Vegem per què s’ha anat aconsellant aquests valors.

Abans de la universalització de l’ús de l’ordinador, els càlculs estadístics es completaven mitjançant diferents taules per trobar les fronteres de la regió crítica i decidir quina hipòtesi acceptar. Els valors 5 %, 1 % i 10 % van ser inicialment triats com els més representatius en les col·leccions de taules, ja que no resultava pràctic publicar taules per a qualsevol α. Així, aquests valors es van anar convertint, amb el pas del temps, en un convencionalisme més. S’ha arribat a produir l’efecte pervers, en alguns camps del coneixement, que alguns editors mal informats només accepten treballs amb un 5 % de significació.

No obstant això, no hi ha cap raó científica que indiqui que aquests valors són forçosament els més adequats. Ja hem vist que la potència té també una importància capital quan s’ha de qualificar la bondat del test, sense oblidar la influencia que té la grandària de la mostra sobre 1 − β.

La metodologia més raonable és obtenir el p-valor i, si és possible, definir abans de l’obtenció de la mostra una diferència mínima significativa que garanteixi la potència desitjada (definirem a continuació aquests dos conceptes). Només amb aquestes tres quantitats el contrast queda satisfactòriament plantejat.

Des del nostre punt de vista, avui en dia, exposar les conclusions de qualsevol estudi només a partir d’un nivell de significació fix per a tots els contrastos és un procediment estadístic molt rudimentari.