Grups de recerca

Grup de recerca en Educació Moral (GREM)

El Grup de recerca en Educació Moral es va constituir el 1988 al voltant de l’activitat docent de l’assignatura Educació Moral i de diferents projectes d’investigació sobre ètica, educació en valors i escola. Des de 1996 és un grup de recerca consolidat i reconegut com a grup de qualitat per la Generalitat de Catalunya i a l’actualitat esta format per vint-i-tres professors i professores i deu becaris i col•laboradors habituals.

El GREM desenvolupa projectes de recerca, materials educatius, tesis de doctorat, informes, estudis i assessoraments, formació de postgrau, màster i doctorat i formació continua en les següents línees de treball principals: educació en valors; aprenentatge servei; aprenentatge ètic i universitat; participació, educació i construcció de ciutadania; família i valors; dona i inclusió social, i literatura i valors. Col•labora amb diferents institucions de recerca i educatives i forma part de xarxes europees, iberoamericanes i internacionals.

Contacte:  Prof. Miquel Martínez Martín (miquelmartinez@ub.edu); Josep Puig Rovira (joseppuig@ub.edu)

Grup de recerca en Educació Superadora de Desigualtats (EDS)

El grup de recerca consolidat EDS és un grup interdisciplinar i interuniversitari centrat en l’anàlisi de les desigualtats i les vies per a la seva superació a través de l’educació. El grup compta amb una demostrada experiència de treball conjunt i desenvolupament científic en diferents programes, així com en la promoció de la recerca catalana i espanyola a la comunitat científica internacional, i la formació de joves investigadors i investigadores.

En els últims 5 anys des del Grup de Recerca consolidat EDS s’ha coordinat 1 Projecte Integrat del 6è Programa Marc de Recerca de la Comissió Europa (http://creaub.info/included/); 7 projectes dels Plans Nacionals I+D (2004-2007) i (2008-2011); així com diverses recerques en l’àmbit català finançades per l’AGAUR i l’Institut Català de les Dones. S’han publicat decenes d’articles en revistes indexades d’àmbit nacional i internacional, entre aquestes publicacions destacar en el darrer any 20 articles indexats a JCR (Journal Citation Report. ISI Web of Knowledge).

El grup de recerca en Educació Superadora de Desigualtats (EDS), dirigit per la Dra. Rosa Valls Carol, conjuntament amb el Grup de Recerca en Gènere, Identitat i Societat (GIS), són els dos grups de recerca consolidats que formen part del CREA, Centre Especial de Recerca en Teories i Pràctiques Superadores de Desigualtats 

Contacte: Prof. Rosa Valls Carol (rosavalls@ub.edu)

Grup de recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual (GREAV)

El GREAV és un grup interdepartamental, centrat en l’anàlisi i estudi de l’aprenentatge que es produeix en els entorns digitals i mixtos d’aprenentatge, així com en les noves pràctiques i alfabetismes digitals. Ha impulsat un programa de doctorat en el passat i una línia d’investigació actualment, així com programes de formació de Màster. Els seus objectius de recerca solen estar units al desenvolupament d’aplicacions i entorns, així com a processos d’innovació docent fonamentalment en educació secundària i universitària. Alguns dels projectes en què actualment participa estan referits a la creació d’una plataforma de portafolis electrònics (Carpeta Digital), l’ús de relats digitals (digital storytelling) en diversos nivells educatius, una altra plataforma per a la generació i dipòsit de WebQuests, un projecte per a l’ús d’un generador de jocs seriosos en escoles, i l’exploració dels usos educatius de la narrativa transmèdia.

El GREAV participa, amb altres grups de recerca, a l’Observatori de l’Educació Digital, amb qui publica de manera conjunta la revista Digital Education Review.

Enllaços a webs i portals desenvolupats pel grup:

Contacte: Prof. José Luis Rodríguez Illera (jlrodriguez@ub.edu)

Grup de recerca en Història de l’Educació i Pensament Pedagògic (GREPPS)

Es tracta d’un grup que es dedica principalment a la Història de l’Educació i al Pensament Pedagògic. Sobre una base que s’aproxima als conceptes, idees i discursos educatius, s’ha aprofundit en la narrativa pedagògica, especialment en el trànsit de la modernitat a la postmodernitat. També s’ha aprofundit en els aspectes de la Història de la Pedagogia Catalana, vinculada al procés de renovació pedagògica, i, igualment, a tot allò relacionat amb la Memòria Històrica que constitueix una categoria ineludible per repensar l’educació actual des d’una perspectiva històrica. En fi, es vol connectar el passat amb el futur, l’experiència amb l’expectativa, les tradicions educatives amb la prospectiva pedagògica, en un tot en què l’educació s’estructura diacrònicament i sistemàticament. Per consegüent, les cinc línies de recreca del GREPPS són les següents: Història de l’Educació, Pensament Pedagògic, Memòria educativa, Pedagogia catalana, Pedagogia Sistemàtica.

Contacte: Prof. Conrad Vilanou Torrano (cvilanou@ub.edu)

 

Altres grups consolidats

Entorns i Materials per l’Aprenentatge

Grup de recerca participat i coordinat per professors del departament i radicat a l’Institut de Ciències de l’Educació (enllaç a la web)

Projecte de Casos en Xarxa

Contacte: Prof. Begoña Gros Salvat (bgros@ub.edu)

 

Grups de recerca en formació

Grup de Pedagogia Social per a la Cohesió i la Inclusió Social (GPS)

Contacte: Prof. Jaume Trilla Bernet (jtrilla@ub.edu)