El Departament

El Departament de Teoria i Història de l’Educació es va constituir l’any 1986, a partir de la fusió dels anteriors departaments de Pedagogia Sistemàtica i d’Educació Comparada i Història de l’Educació. La seva tradició intel·lectual i acadèmica es remunta però al Seminari de Pedagogia, fundat el 1930 per Joaquim Xirau i Emili Mira, i hi ha comptat amb professorat de prestigi acreditat, com ara Alexandre Sanvisens (1918-1995).

Com el seu nom indica, aquest departament desenvolupa de forma especial la recerca i la docència orientades al coneixement i la reflexió sobre els fonaments de la pràctica educativa i els seus antecedents històrics. Aquesta decantació —teorètica, d’una banda, i historiogràfica, de l’altra— ha de ser però ben entesa. En primer lloc, la teoria que es pretén desenvolupar tracta d’evitar un pura especulació allunyada de la pràctica per tal d’afavorir la reflexió orientada a comprendre i a millorar l’acció educativa. I, en segon lloc, el coneixement de la història de l’educació i del pensament pedagògic, més enllà de la pura acumulació erudita de dades, es concep com una eina imprescindible per poder interpretar correctament la realitat educativa actual.

A més de les disciplines i àmbits de recerca i docència directament lligats a la teoria de l’educació —filosofia, antropologia, etc.—, i a la història del pensament i de les pràctiques pedagògiques, aquest departament és un referent destacat en les àrees que resumim tot seguit.  

Cal esmentar, l’àmbit de la Pedagogia Social. En relació amb això, i molt abans de la instauració oficial de les titulacions específiques (primer com a Diplomatura i actualment com a Grau), el nostre departament ja havia impartit docència i realitzat aportacions científiques de relleu, especialment en alguns dels seus subsectors: animació sociocultural i educació en el lleure, educació ambiental, educació no formal i informal, educació permanent i de persones adultes, pedagogia gerontològica, etc.

La dimensió ètica de la pràctica educativa és un centre d’interès en què el departament fa un èmfasi molt especial. Educació moral i en valors, axiologia pedagògica, drets humans, educació per la ciutadania, etc., són continguts que es treballen de forma específica en diverses matèries impartides per professorat del departament, i sobre les que s’han realitzat nombroses aportacions (teòriques, metodològiques i materials) ben conegudes i apreciades tan a escala estatal com internacional.

Un altre àmbit propi de recerca i docència del departament, i que complementa la visió històrica del sistemes educatius amb la seva aproximació territorial, es el de l’educació comparada i la pedagogia internacional. I en relació al coneixement descriptiu i comprensiu dels sistemes educatius, el departament també imparteix docència en matèries com sociologia, polítiques o economia de l’educació.

I, finalment, cal destacar una altra línea docent i de recerca en què el departament s’ha significat de forma destacada: la tecnologia educativa, línea on cal situar des del treballs pioners del Dr. Alexandre Sanvisens sobre pedagogia cibernètica, fins a les recerques actuals sobre entorns i aprenentatges virtuals.