cat-right

Projecte de Recerca Internacional “Famílies monoparentals del nou segle”

Des del Grup Interuniversitari (SGR-178/2009) Copolis. Benestar, Comunitat i Control Social, i en el marc de la Xarxa TIIFAMO, s’està impulsant la realització d’un projecte de recerca d’abast internacional per a l’estudi de la situació actual i prospectiva de les famílies monoparentals a Espanya des d’una perspectiva comparada a nivell europeu i llatinoamericà, titulat “Famílies monoparentals del nou segle”.

El resultat d’aquesta investigació serà un major coneixement dels canvis que estan afectant les famílies monoparentals en aquesta última dècada: les transformacions demogràfiques i els perfils de les famílies monoparentals, la instal lació de les seves realitats en l’agenda periodística i política dels diferents governs i/o administracions estatals i locals, la major incidència dels serveis de proximitat i les noves tecnologies en la seva quotidianitat, la consolidació de la monoparentalitat en l’àmbit acadèmic i científic o la irrupció d’un fort teixit associatiu al voltant de les famílies monoparentals.

Actualment, el projecte de troba en la seva fase preparatòria, gestionant els seus aspectes principals, la consolidació dels seus partners i integrants i definint les seves vies de finançament.

Per a més informació, podeu consultar el següent RESUM:

Les famílies monoparentals són un fenomen creixent en tots els països, en totes les societats del nostre entorn, i mereixen ser estudiades a fons històrica, comparativa, quantitativament i qualitativament. El projecte d’investigació es proposa aprofundir en els canvis al voltant de les famílies monoparentals, els seus perfils, les seves condicions de vida i les seves estratègies de supervivència i benestar a Espanya durant la primera dècada del segle XXI, així com en l’impacte social d’aquests canvis.

La hipòtesi de partida que se sosté és que després d’una dècada d’instal lació d’un nou paradigma o estadi analític de la monoparentalitat i d’augment de la seva visibilitat i presència mediàtica, política, jurídica, acadèmica i sociocomunitària, s’han millorat subjectivament les condicions de vida de la majoria dels grups monoparentals, però es continuen mantenint les dificultats i negacions materials per a aquells més vulnerables a l’exclusió social. Això suposa la ineficàcia de les mesures adoptades fins ara i la necessitat de seguir enfortint la capacitat d’organització i autogestió del teixit associatiu al voltant de les monoparentals.

El pluralisme metodològic impregna tota la investigació que es contrastés empíricament, amb anàlisi d’enquestes transversals i longitudinals i experiències de camp qualitatives. El projecte es divideix, analíticament, en quatre nivells complementaris, un primer de construcció teòrica per a un enfocament integral de la monoparentalitat, des de la diversitat familiar, la perspectiva de gènere i els processos d’exclusió social. Un segon nivell de descripció quantitativa de la monoparentalitat a Espanya a través de l’anàlisi de l’Enquesta de Condicions de Vida, el Panell de Llars Europeus i el Cens de Població i Habitatges 2011, un tercer d’estudi qualitatiu a partir d’entrevistes en profunditat, construcció de relats de vida de persones que encapçalen famílies monoparentals, grups de discussió i experiències d’investigació acció participativa. I, finalment, un quart nivell exploratori en el qual es proposarà un qüestionari-pilot per contribuir a una millora del sistema d’estadístiques disponibles.

L’impacte de tot això, en la societat espanyola actual i la seva prospectiva, a la llum de les noves teoritzacions i debats sobre les monoparentals és, en definitiva, el propòsit principal del projecte de recerca.