cat-right

TIIFAMO (2008-2017)

 

TIIFAMO (2008-2017)

 

Objectiu general

L’objectiu principal de la Xarxa TIIFAMO és consolidar i incrementar la dimensió i la qualitat de la recerca sobre les famílies monoparentals i la divulgació científica i social dels seus resultats, amb la finalitat d’estimular la generació de més i millor coneixement científic, mitjançant l’articulació d’una xarxa internacional de grups i de persones investigadores sobre famílies monoparentals.

Objectius específics

 • Potenciar les interaccions dels diferents sectors –particularment les universitats, entitats de la societat civil, empreses i administracions públiques- que formen part de l’àmbit d’actuació entorn de les famílies monoparentals, impulsant l’articulació i la consolidació de la recerca i la transferència de coneixements a través de l’organització i la participació en activitats i espais d’intercanvi que generin, transfereixin i apliquin coneixements nous i millorin la qualitat i quantitat d’aquestes recerques.
 • Revisar i intercanviar les recerques ja realitzades o en desenvolupament sobre famílies monoparentals, a partir d’un conjunt d’accions com trobades, seminaris i publicacions, potenciant l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Construir una base de dades i bibliogràfica sobre famílies monoparentals, a disposició de les persones que desenvolupen recerques en aquesta temàtica, així com també de la societat en general.
 • Desenvolupar, fomentar i participar en activitats de formació curricular i extracurricular de postgrau i d’extensió universitària sobre famílies monoparentals.
 • Implementar accions i programes de divulgació científica i social.
 • Fer partíceps a la societat, i especialment a les famílies monoparentals, dels avenços científics i tecnològics per a permetre i/o facilitar la resolució dels conflictes socials, la satisfacció dels drets i l’assumpció dels deures.

El desenvolupament d’aquesta Xarxa produirà una sèrie de contribucions científiques de gran rellevància per a les famílies monoparentals:

 • Constatarà la realitat social, econòmica i jurídica de les famílies monoparentals, tenint en compte que es tracta, a més, d’una realitat encara poc coneguda socialment.
 • Generarà coneixement científic útil per a contribuir al coneixement i en la proposició de noves estratègies de supervivència i benestar per a les famílies monoparentals, així com dels diferents significats de la monoparentalitat.
 • Millorarà el sistema d’estadístiques i indicadors disponibles sobre les famílies monoparentals des d’una perspectiva comparada.
 • Visualitzarà les conseqüències que té la situació de precarietat que viuen moltes famílies monoparentals en el seu estatus de ciutadania.
 • Disposarà de la informació adequada per a la proposta de polítiques públiques en l’àmbit de les famílies.
 • Promourà una major sensibilització social respecte les seves circumstàncies vitals i, per tant, una major atenció per part de les institucions públiques a l’hora d’implementar mesures de suport per a evitar o pal·liar l’exclusió social que moltes vegades comporta la monoparentalitat.

La Xarxa TIIFAMO es proposa com un espai Intersectorial i Interinstitucional (universitats, societat civil, sector privat i administracions públiques) de grups de recerca i investigadores i investigadors individuals de diferents sabers i disciplines socials entorn de les famílies monoparentals.

Conforme el que estableix la Carta d’Organització i Funcionament de TIIFAMO, aprovada el 2011.10.27 a Barcelona, la Xarxa es constitueix i gestiona a través d’una coordinació general, una Junta Directiva i una reunió plenària de Membres individuals i col·lectius.

COORDINACIÓ

Dino Di Nella (Universitat Nacional de Río Negro, Argentina).