cat-right

Textos definitius

Normes per a textos definitius:

Titol complet.

Nom complet autor/autors.

Institució de procedència de l’autor/s.

Resum (250-300 paraules) en castellà i anglès.

3 paraules clau

Tipus de lletra Times New Roman, de 12 punts de grandària i amb interlineat d’espai i mig. L’extensió no ha de superar les 25 pàgines.

En el cas d’utilitzar-ne, les gràfiques i taules s’han d’afegir, numerades, en un document a part i assenyalar clarament el lloc del text on s’haurien d’incorporar.

Les notes s’han de reduir al mínim i aniran a peu de pàgina.

Les referències bibliogràfiques en el text han de complir amb el format (Autor, any) i han de ser incorporades al final del text seguint les següents recomanacions:

  • Nom de l’autor complet (cognom / nom). Si la comunicació té diversos autors però no són més de tres, cal esmentar-los a tots (cognom/nom); si són més de tres, cal posar al primer i després (et al.).
  • Any de publicació entre parèntesis.
  • Títol de l’article o d’un capítol d’un llibre entre cometes i títol del llibre o de la revista en cursiva. En el cas de les revista s’ha d’indicar nombre i/o volum.
  • Lloc de publicació, editorial i pàgines que comprèn el text.

 

Els textos seran acceptats fins el dia 1 de febrer del 2015 (inclòs) i han de ser enviats a l’adreça electrònica de Tiifamo (tiifamo@gmail.com).