Màster en Terapia CognitivoSocial

MÀSTER EN TERÀPIA COGNITIVOSOCIAL

29º Edició (Curs 2018-2019)

Mòdul a distància en psicoterapia constructivista

PRESENTACIÓ (castellano)

El Màster Teràpia CognitivoSocial, ofereix un cicle complet de formació en psicoteràpia des d'una perspectiva cognitivo-constructivista i sistèmica, orientat a desenvolupar els coneixements i les habilitats terapèutiques bàsiques en l'àmbit individual, familiar i de parella. Es va iniciar per primera vegada en el curs 1990-91. Aquest màster proporciona formació de qualitat per treballar en l'àmbit de la psicoteràpia, en una diversitat de centres d'atenció psicològica i en l’exercici professional (privat).


El curs segueix les directrius mestres sobre formació teòrica, tècnica i a la pràctica supervisada, indicades per la European Association for Psychotherapy (EAP), la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP) i la Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas (ASEPCO), per tal d'homologar els criteris formatius i acreditatius de l'exercici professional de la psicoteràpia en l’àmbit de la Unió Europea. És per aquests motius, així com pel seu interès científic, que el curs afavoreix l'intercanvi amb altres universitats i institucions nacionals i estrangeres.
Dr. Guillem Feixas Dr. Manuel Villegas

ORGANITZACIÓ DE LA DOCÈNCIA

La formació completa de Màster en Teràpia CognitivoSocial té una duració de tres cursos, i un total de 90 crèdits ECTS organitzats en 10 mòduls. Cada curs es composa de tres mòduls que combinen classes teòrico-pràctiques, treball dirigit, seminaris de cap de setmana i pràctiques a centres externs. Un últim mòdul es dedica a l’elaboració d’una memòria clínica sobre un cas conduït per el/la alumne/a.
EQUIVALÈNCIES AMB CRÈDITS ECTS DESGLOSSATS PER MÒDULS
 
Mòdul
Títol Mòdul
Crèdits ECTS
Preu
1er any
1
Psicoteràpia constructivista (presencial / a distància)
10
900€
 
2
Aplicacions de la teràpia constructivista I
10
900€
 
3
Les pràctiques a la clínica constructivista I
10
900€
 
TOTAL PRIMER ANY
30
2.700€
2on any
4
Anàlisi dels processos terapèutics constructivistes
10
900€
 
5
Aplicacions de la teràpia constructivista II
10
900€
 
6
Les pràctiques a la clínica constructivista II
10
900€
 
TOTAL SEGON ANY
30
2.700€
3er any
7
Anàlisi de sessions de teràpia (desdoblada en 3 grups)
5
450€
 
8
Aplicacions de la teràpia constructivista III
10
900€
 
9
Les pràctiques en la clínica constructivista III
11
990€
 
TOTAL TERCER ANY
26
2.340€
 
10
ELABORACIÓ DE LA MEMORIA CLÍNICA
4
360€
 
TOTAL CRÈDITS SISTEMA ECTS
90
2.700€L’estructuració per mòduls permet la matriculació puntual a un mòdul obtenint un certificat d’assistència i aprofitament que acredita la superació del mòdul. El mòdul 1, Psicoteràpia Constructivista es pot realitzar presencialment o a distància. La finalització satisfactòria dels mòduls 1, 2 i 3 donarà lloc al Diploma de Postgrau en Tècniques i Principis Bàsics, la realització del segon curs dóna lloc al Diploma de Postgrau en Anàlisi de Processos Terapèutics, mentre que la realització del trienni complet i la superació de tots els mòduls (inclòs el 10è relatiu a la memòria clínica) permetrà assolir el Títol de Màster en Teràpia CognitivoSocial.

La docència corresponent a aquesta 29a convocatòria, està distribuïda en tres blocs lectius:

  • De gener a juny de 2019 (1er. curs): Mòduls 1-3 (les pràctiques, mòdul 3, poden continuar fins a setembre de 2019 si s’escau).
  • De gener a juny de 2020 (2on. curs): Mòduls 4-6 (les pràctiques, mòdul 6, d’octubre 2020 fins a setembre de 2021 si escau).
  • D'octubre de 2020 a juny de 2021 (3er. curs): Mòduls 7-10 (les pràctiques, mòdul 9, fins a setembre de 2021 si escau).
Horari
El format de les activitats lectives és el següent:
  • Dilluns i dimecres de 19 a 21 h (setmanal, alumnes de 1er. i 2on.): Mòdul 1 i 4.
  • Divendres de 18 a 21 h. (setmanal, tots els alumnes): Mòduls 2, 3, 5, 6, 8 i 9
  • Dissabtes de 9 a 14 h (quinzenal, tots els alumnes): Mòduls 2, 5 i 8
  • Els horaris de les pràctiques s’adaptaran a les característiques de cadascun dels centres i de l’activitat.
Lloc
Aulari de la Facultat de Psicologia, Passeig de la Vall d'Hebron, 171 (Campus Universitari Mundet). Per algunes activitats docents en cap de setmana i les pràctiques clíniques s'utilitzaran els espais pertinents, d'acord amb les característiques de cada activitat.
Idiomes lectius

Castellà i català (en algunes activitats de segon curs). Traducció consecutiva sempre que sigui necessari.

 

 

 

Pla d'Estudis

Docència i Avaluació

Inscripció i Matrícula

Descripció detallada de un cas (Memoria Clínica; en castellano)

Trobar feina amb el Màster en Teràpia Cognitivosocial