Jornades

Jornada d'intercanvi d'experiències sobre la promoció de l'aprenentatge autònom (17 d'abril de 2015)

 Programa de la jornada

 Conclusions de la Jornada

 Al final de la sessió, es van recollir algunes conclusions que incideixen en aspectes que ens poden interessar per desenvolupar el projecte del TRANS.EDU.

Perspectiva de l'estudiant

1.  Ser autònom en el propi procés d'aprenentatge vol dir exercir la possibilitat de prendre decisions sobre aquest procés.

1.1. Hi ha d'haver la possibilitat de prendre decisions respecte de la selecció de continguts o respecte del nivell d'aprofundiment?

1.2. S'ha de tenir marge de decisió en la manera de treballar (en la metodologia).

1.3. L'autonomia s'afavoreix si es fomenta la indagació, el treball en equip i la participació.

Perspectiva del professorat

2. Fomentar l'aprenentatge autònom pot afavorir l'atenció a la diversitat de l'alumnat.

3. Fraccionar el coneixement afavoreix l'aprenentatge autònom.

4. La retroacció a partir d'idees pre-elaborades pels estudiants afavoreix l'aprenentatge autònom.

5.   Per afavorir l'aprenentatge autònom hi ha estratègies metodològiques i d'avaluació diverses: treball en equip (de tipus diversos, com el puzzle) i, en general, la formació entre iguals; l'estudi de casos; la resolució de problemes; l'autoavaluació; la coavaluació; les rúbriques; els informes de progrés; les opcions de recuperació; els itineraris...

6.  L'aprenentatge autònom requereix de materials didàctics adients i hi pot col·laborar de manera significativa l'ús de recursos tecnològics.

Entre les dues perspectives

7.    Quin és el límit de l'aprenentatge autònom respecte de la direcció del professorat?

7.1. Fins on pot arribar l'estudiant sense el professor?

8.    L'aprenentatge autònom requereix més temps per part de l'estudiant.

Perspectiva institucional

9. Quin pes ha de tenir la presencialitat i quin la no presencialitat?

9.1.El que s'ha de valorar és el grau d'interacció (sigui o no presencial).

10. És necessari compartir criteris entre el professorat de la titulació.

 

Presentacions dels ponents

Ignasi Ramírez. La LLIÇÓ de Moodle, una eina per al treball no presencial de l’alumnat

És professor titular del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat de Biologia. La seva activitat investigadora s’ha centrat en l’estudi de la biologia del factors de creixement cel·lulars. I la docent en l’àrea del metabolisme i el seu control. És coordinador del Grup d’Innovació Docent en Bioquímica i Biologia Molecular des de la seva creació el 2001. Han desenvolupat diverses estratègies per integrar el treball presencial a l'aula amb el no presencial i afavorir el treball continuat de l'alumnat.

Mònica Rius-Piniés. Luga / Kalam: innovació docent en docència de la llengua àrab

És professora d’Estudis Àrabs i Islàmics a la Facultat de Filologia de la UB. És directora del màster "Món Àrab i Islàmic" i ha estat coordinadora del màster oficial "Construcció i Representació d’Identitats Culturals". És IP del projecte “Construcción de Identidades, género y creación artística en los márgenes de la arabidad” i membre del Grup de Recerca Consolidat “Construcció d’ identitats literàries contemporànies". La seva innovació docent s’ha centrat en l’aprenentatge semi-presencial i en la millora de l’adquisició de l’àrab com a llengua estrangera en contextos universitaris. Ha estat coordinadora del Grup d’Innovació Docent Consolidat “Luga” amb el qual es va portar a terme el projecte “Àrab en línia" i actualment participa en el projecte “Kalam” de la Universitat de La Laguna.

Raimundo Lozano. Reingeniería docente de una asignatura de Ingeniería Biomédica

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Complutense de Madrid. Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió per la Universitat de Lleida. Investigador predoctoral al programa d'Informàtica de la universitat Autònoma de Barcelona en el camp de la Intel·ligència Artificial. Posició actual: Consultor Sènior en Informàtica Mèdica a l'Hospital Clínic de Barcelona i Professor Associat de la Universitat de Barcelona.

José Luis Medina. La docencia Universitaria a través del enfoque del Aula Invertida

Professor titular del Departament de Didàctica i Organitizació Educativa. Investiga sobre les interrelacions entre els sabers disciplinars i pedagògics del professorat universitari. Coordinador del programa de Doctorat Educació i Societat de la Facultad d'Educació de la UB.

 

  • La jornada en imatges

 

 

 

 

Jornada "Què estem aprenent de l'avaluació continuada?" (20 de novembre del 2012)

Conclusions de la jornada

Transedu: grup transversal d'innovació docent sobre aprenentatge autònom -- Barcelona, 2013
Llicència CreativeCommons
Intranet --- Drupal theme by Kiwi Themes.