Logo Universitat de Barcelona

 

Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals

imatge de maquetació
Inici OMPI UB imatge de maquetació
Informació per a estudiants participants en programes de mobilitat internacional- Programa ERASMUS+
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
                              
 
Àrea Alumne
 

Per a més informació:

Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals

Pavelló Rosa. 1er. pis
(Recinte de la Maternitat)
Trav. de les Corts, 131-159
08028 Barcelona
Telèfon: 93 403 53 84/86
Fax: 93 403 53 87
relacions.internacionals@ub.edu

               
           

Curs 2021-2022

Programa ERASMUS+ estudis i pràctiques dins de la UE (KA103)

 

TRÀMITS A REALITZAR:


ABANS DE LA MOBILITAT

1. Sol·licitud d’acceptació a la universitat de destí (application form).

Què és? És el procés documental que has de fer a la universitat de destí per a que et registris i facis el procés d’acceptació.

A on? T’ho indicarà la universitat de destí.

És obligatori? Sí.

En cas de no acceptació per part de la universitat de destí per causes sobrevingudes, es pot sol·licitar un canvi de destí a través d’una instància de sol·licitud de reubicació  (un mes a comptar des de la comunicació de la no acceptació de la universitat de destí). (Només per a estudis). Veure apartat MODIFICACIONS DE LA MOBILITAT I RENÚNCIA: REUBICACIÓ.


2.- Informacions pràctiques sobre la universitat de destí


Què és?  informacions sobre diverses qüestions pràctiques relacionades amb la teva estada: allotjament, acollida, cursos d’idiomes, etc.

A on? És una informació que et facilitarà la universitat de destí.

És obligatori? Sí i és molt aconsellable.


3.- Acord d’aprenentatge per a Estudis o pràctiques (OLA).


Què és?  És el document que recull el contingut acadèmic de la teva mobilitat i garanteix el reconeixment acadèmic de crèdits superats. És obligatori la seva presentació.

A on? Aquest document ha d’estar signat online per l’estudiant, el responsable Erasmus a la universitat de destí i el responsable de relacions internacionals de la Facultat d’origen. Un cop omplert i signat online per les tres parts, s’ha d’enviar per correu electrònic a l’0ficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI (erasmus@ub.edu) i a l'ORI de la teva facultat

És obligatori? És imprescindible que la facultat enviï aquest document a l’OMPI abans d’iniciar la mobilitat. És un dels documents indispensable  per poder fer el primer pagament de la beca.


4.- Matricula  a la UB.


Què és? Per poder ser estudiant de mobilitat has d’estar matriculat a la UB durant el curs acadèmic en què té lloc la teva mobilitat. Cal matricular les assignatures que consten en l’Acord d’aprenentatge (Learning Agreement).

A on? A la secretaria de la teva facultat.

És obligatori? Sí.


5.- Online Linguistic Suport (OLS)


Què és? És un test de coneixement de l’idioma de docència de la universitat on realitzaràs la mobilitat, en cas que sigui un d’aquests idiomes: alemany, anglès, búlgar, croat, danès, eslovac, esloveni, estoni, finès, francès, grec, hongarès, irlandès, italià, letó, lituà, maltès, neerlandès, polonès, portuguès, romanès, suec i txec.

A on? El test s’ha de fer a través d’una aplicació de la Comissió Europea abans de marxar. Rebràs un correu electrònic informant-te quan l’has de fer i facilitant-te les credencials d’accés.

És obligatori? És imprescindible fer-ho abans d’iniciar la mobilitat. És un tràmit indispensable  per poder fer el primer pagament de la beca. No fer el test abans de l’inici de la  mobilitat i en els terminis establerts, implica la pèrdua de la condició d’estudiant Erasmus+: no es podrà fer la mobilitat ni tenir reconeixement acadèmic.


6.- Signatura del Convenio de Subvención


Què és? És el contracte que es firma entre el beneficiari de la mobilitat i la UB i que recull els drets deures d’ambdues parts, incloent les qüestions econòmiques i la informació sobre assegurances (Veure punt 7).

A on? Des del SOP, has de descarregar dos exemplars del document (cal signar els dos originals, no escanejats), i fer–los arribar per correu postal o personalment a l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI.
L'adreça és: Universitat de Barcelona. Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals. Pavelló Rosa (Recinte de la Maternitat). Trav. de les Corts, 131-159. 08028 Barcelona.
Només et podràs descarregar aquest document un cop hagis realitzat el test OLS de nivell d’idioma i formalitzat l’Acord d’aprenentatge per a Estudis o pràctiques (Learning Agreement).

És obligatori? És imprescindible fer-ho abans d’iniciar la mobilitat. És un dels documents indispensables  per poder fer el primer pagament de la beca.


7.- Assegurances


Què és? Els estudiants Erasmus+ estudis i pràctiques han de tenir les següents cobertures:


1.- Assistència mèdica
una coberta d’assistència mèdica durant tot el període de la teva estada a la universitat estrangera.
En el cas de la Unió Europea i països associats, si gaudeixes d'assistència sanitària pública a Espanya, es cobreix mitjançant la Targeta Sanitària Europea, sempre sota les condicions del sistema públic sanitari d'aquell país (pagament anticipat, retorn d'un percentatge només, etc.) es recomana portar a terme el tràmit poc abans de marxar donat que es concedeix per un any, d'aquesta manera cobrirà tot el període de l'estada i no es necessitarà renovar en cas de cursar un curs acadèmic sencer.
Sinó, hauràs de contractar una assegurança privada que cobreixi la teva estada a l’estranger. En aquest cas, pots contactar amb l’asseguradora amb la que col·labora la UB habitualment: Ferrer&Ojeda Asociados Correduría de Seguros, S.L.

2.- Assegurança d’accidents i repatriació
Aquesta assegurança està garantida per la Universitat de Barcelona per a tots els estudiants Erasmus+. El nº de pòlissa constarà en el conveni de subvenció que signareu abans de marxar de mobilitat Erasmus.

3.- Responsabilitat civil
Aquesta assegurança està garantida per la Universitat de Barcelona per a tots els estudiants Erasmus+. El nº de pòlissa constarà en el conveni de subvenció que signareu abans de marxar de mobilitat Erasmus.

Recorda: algunes universitats estrangeres podrien exigir el pagament de petites taxes obligatòries corresponents a assegurances obligatòries per a tots els seus estudiants que no venen cobertes a la UB (per exemple, responsabilitat civil a França).

És obligatori? Sí, és imprescindible per garantir la seguretat de la mobilitat.

DURANT LA MOBILITAT

1.- Certificat d’arribada

Què és? És el document que dóna fe de la teva incorporació a la universitat de destí.

A on? El document l’has de baixar del SOP. Un cop omplert,  signat i segellat per la universitat de destí s’ha d’enviar per correu electrònic a l’0ficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI (erasmus@ub.edu) o per fax: 93 403 53 87.

És obligatori? Sí. És un dels documents imprescindibles  per poder fer efectiu el primer pagament de la beca.


2.- Modificació de l'OLA (si s'escau)


Què és? Les modificacions del contingut acadèmic de la teva estada (sigui per motiu d’ampliació de la mateixa o per canvis en la universitat de destí) hauran de quedar reflectides en el Learning Agreement i a la matrícula.

A on? Aquest document ha d’estar signat online per l’estudiant, el responsable Erasmus a la universitat de destí i el responsable de relacions internacionals de la Facultat d’origen. Un cop omplert i signat online per les tres parts, la facultat ha d’enviar per correu electrònic a l’0ficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI (erasmus@ub.edu). Les modificacions en l'OLA es podran fer en un període de  7 setmanes  des de la data del Certificat d’arribada.

És obligatori? Només en cas de sol·licitar una ampliació de l’estada de mobilitat.

3.- Certificat d’Estada


Què és? És el document que acredita les dates reals d’inici i finalització de la teva estada.

A on? El document l’has de baixar del SOP. Un cop omplert,  signat i segellat per la universitat de destí, l'has de fer arribar l'original, per correu postal o personalment,  a l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI.
L'adreça és: Universitat de Barcelona. Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals. Pavelló Rosa (Recinte de la Maternitat). Trav. de les Corts, 131-159. 08028 Barcelona.
IMPORTANT:
La data de signatura d’aquest document no pot ser superior a 5 dies abans de la data de finalització de la mobilitat que consta en el propi document. No pot estar rectificat amb tippex, etc.

És obligatori? Sí, en cas de no fer-ho s'haurà de retornar l'import de l'ajut Erasmus.

 

DESPRÉS DE LA MOBILITAT

1.- Transcripts of records i incorporació a l’expedient acadèmic (Secretaria de la teva facultat)


Què és? És  un certificat de les  notes obtingudes a la universitat de destí durant la mobilitat (Transcript of records).

A on? La universitat de destí lliura aquest document  a l’estudiant i a la oficia de relacions internacionals de la facultat d’origen de l’estudiant.

És obligatori? Sí. És el document que permet fer el reconeixement acadèmic de les assignatures superades, per tal d’incorporar-ho a l’expedient acadèmic. Pots consultar aquí l'escala d'equivalències del sistema de qualificacions.


2.- Informe Final


Què és? És un qüestionari de valoració de la teva estada.

A on? Un cop finalitzada l’estada rebràs un correu electrònic des de la Comissió Europea amb la informació necessària i els terminis per complimentar l’informe final.

És obligatori? Sí, en cas de no fer-ho s'haurà de retornar l'import de l'ajut Erasmus.

 

Els documents els podràs baixar des del teu workflow des l’aplicació Mobility on line. SOP https://www.service4mobility.com/europe/LoginServlet

Per a qualsevol informació o aclariment pots posar-te en contacte amb: l’Oficina de Relacions Internacionals de la teva Facultat

MODIFICACIONS DE LA MOBILITAT I RENÚNCIA

1.- Reubicació

Què és? En cas de no acceptació per part de la universitat de destí per causes sobrevingudes, es pot sol·licitar un canvi de destí a través d’una sol·licitud de reubicació. (un mes a comptar des de la comunicació de la no acceptació de la universitat de destí). (Només per a estudis). El document ha d’estar signat per l’alumne i el responsable de relacions internacionals de la Facultat que ha de comprovar la viabilitat acadèmica de la mobilitat i  la disponibilitat de l’altre universitat abans de donar el seu vistiplau.

A on? El document es pot baixar del SOP. Un cop omplert i signat s’ha d’enviar per correu electrònic a l’0ficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI (erasmus@ub.edu). 

Quan? Un mes a comptar des de la comunicació de la no acceptació per part de la universitat de destí.

Aquest procediment no es pot sol·licitar en cas de mobilitat Erasmus+ pràctiques.

És obligatori? Només en cas de sol·licitar una reubicació.

 

2.- Canvi de semestre

Què és? En cas que l’alumne, abans de l’inici de la mobilitat vulgui sol·licitar un canvi de semestre i passar la mobilitat del primer al segon semestre o vici-versa, caldrà que ompli el formulari de sol·licitud de canvi de semestre. El document ha d’estar signat per l’alumne i el responsable de relacions internacionals de la Facultat que ha de comprovar la viabilitat acadèmica de la mobilitat i  la disponibilitat de l’altre universitat abans de donar el seu vistiplau.

A on? El document es pot baixar del SOP. Un cop omplert i signat s’ha d’enviar per correu electrònic a l’0ficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI (erasmus@ub.edu).  L’OMPI modificarà el semestre en el SOP.

Quan? Abans de l’inici de la mobilitat. Un cop signat el LA ja no es podrà sol·licitar canvi de semestre.

És obligatori? Només en cas de sol·licitar un canvi de semestre.

3.- Ampliació d’estada

Què és? És un document de petició d’ampliació de l’estada  per part de l’estudiant que  ha de comptar amb l’aprovació acadèmica de les dues universitats. En cas d’haver estat beneficiari d’una mobilitat Erasmus+ (estudis i/o pràctiques) amb anterioritat, el còmput total, comptant també l’ampliació sol·licitada  de la durada, no pot ser superior a 12 mesos (24 mesos pels estudiants de Medicina, Odontologia i Farmàcia) per cada cicle d’estudis (grau, màster). En cas de concessió de l'ampliació, és imprescindible fer arribar a l'OMPI (erasmus@ub.edu) l'OLA de canvis.

A on? El pots baixar del SOP. Aquest document ha d’estar signat per l’estudiant, el responsable Erasmus a la universitat de destí i el responsable de relacions internacionals de la Facultat d’origen. Un cop omplert i signat s’ha d’enviar per correu electrònic a l’0ficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI (erasmus@ub.edu).

Quan? El termini és un mes abans de l'inici del segon semestre a la Institució de destí..

 És obligatori? Només en cas de sol·licitar una ampliació de l’estada de mobilitat.

4.- Renúncia

Què és? Un cop una mobilitat hagi estat acceptada i es produeix una causa sobrevinguda que justifica renunciar a la mobilitat o una causa de força major.

A on? L’estudiant ha d’omplir un formulari que es pot baixar del SOP i enviar a l’OMPI  al coreu electrònic: erasmus@ub.edu. Es tracta d’una sol·licitud que cal justificar i per tant s’ha d’adjuntar al formulari la documentació justificativa de la renúncia.

Si la renúncia es considera no justificada i ja s’ha fet un pagament, es reclamarà la devolució de l’ajut. Si l’alumne demana una altra mobilitat, es considerarà a l’hora de la selecció i passarà al final de la llista.

Quan? En cas que es produeixi una renúncia cal notificar-ho el més aviat possible.

És obligatori? Només en cas que es produeixi.

 

FINANÇAMENT

Si ets beneficiari del Programa ERASMUS+, pots tenir finançament de la Comissió Europea (SEPIE):

 

 

 

 
 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: OMPI
Última actualització o validació: 29.03.2022
imatge de maquetació