Logo Universitat de Barcelona Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals imatge de maquetació
Inici OMPI GLOBAL UB MOBILITY UB imatge de maquetació
Informació per a estudiants participants en programes de mobilitat internacional - GLOBAL UB MOBILITY
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
                              
Imatge de diagramació                              
 
Àrea Alumne
 

Per a més informació:

Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals

Pavelló Rosa. 1er. pis
(Recinte de la Maternitat)
Trav. de les Corts, 131-159
08028 Barcelona
Telèfon: 93 403 53 84/86
Fax: 93 403 53 87
global.ub@ub.edu

               
           

Curs 2021-2022

GLOBAL UB MOBILITY (CONVENIS GENERALS)

 

Global UB Mobility : vídeo-resum de la documentació que cal tramitar:A TENIR EN COMPTE:

Si has estat seleccionat per participar en un programa de mobilitat internacional, caldrà realitzar una sèrie de gestions, en funció del programa de mobilitat en què participis, però en tots els casos hauràs de tenir en compte que cal viatjar amb:

Protecció i Seguretat

Assitència mèdica

Consulta l'enllaç del teu programa de mobilitat per a les condicions específiques de cada cas.

- Cobertura mèdica
- Cobertura d'accidents
- Cobertura de repatriació

Recomanacions per viatjar

És imprescindible conèixer i seguir les recomanacions del Ministeri d’Afers Exteriors a l’hora de viatjar i també és imprescindible registrar-se en la representació consular espanyola en el país de destí.

- Inscriure's en el Registro de viajeros
-
Llegir-te les Recomendaciones de viaje
- Consultar la Ficha del país on aniràs
- En cas d'emergència consulta la pàgina del MAEC
- Demanar cita prèvia al Centres de vacunacions al viatger internacional

Qüestions legals

Visat

- Llistat de Consolats a Barcelona

Normativa

- La mobilitat internacional d’estudiants es regula segons la Normativa de mobilitat internacional d’estudiants de la Universitat de Barcelona, aprovada pel Consell de Govern de 14 de juny de 2017.

Escala d'equivalencia de sistema de qualificacions

 

TRÀMITS A REALITZAR:

ABANS DE LA MOBILITAT


1.- Sol·licitud d’acceptació a la universitat de destí (application form)


Què és? És el procés documental que has de fer a la universitat de destí per ser acceptat com estudiant d’intercanvi.

A on? T’ho indicarà la universitat de destí o l’OMPI.

És obligatori? Sí.


En cas de no acceptació per part de la universitat de destí per causes sobrevingudes, es pot sol·licitar un canvi de destí. Veure l'apartat MODIFICACIONS DE LA MOBILITAT I RENÚNCIA.


2.- Acord d’aprenentatge per a Estudis (Learning Agreement for Studies)


Què és?  És el document que recull el contingut acadèmic de la teva mobilitat i garanteix el reconeixement acadèmic de crèdits superats. És obligatòria la seva presentació.

A on? Aquest document ha d’estar signat per l’estudiant, el responsable del programa a la universitat de destí i el responsable de relacions internacionals de la Facultat d’origen. Un cop omplert en el SOP, imprès i signat per les tres parts, s’ha d’enviar per correu electrònic a l’0ficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI (global.ub@ub.edu).

És obligatori? És imprescindible enviar aquest document a l’OMPI abans d’iniciar la mobilitat.


3.- Matricula a la UB


Què és? Per poder ser estudiant de mobilitat has d’estar matriculat a la UB durant el curs acadèmic en què té lloc la teva mobilitat. Cal matricular les assignatures que consten en l’Acord d’aprenentatge (Learning Agreement).

A on? A la secretaria de la teva facultat.

És obligatori? Sí.

4.- Signatura del Conveni de mobilitat


Què és? És el contracte que es firma entre el beneficiari de la mobilitat i la UB, i que recull els drets i deures d’ambdues parts, incloent les qüestions econòmiques, si s’escau.

A on? A l’aplicació SOP, has de descarregar dos exemplars del document, cal signar els dos originals (no escanejats) i fer-los arribar per correu postal o personalment a l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI.
L'adreça és: Universitat de Barcelona. Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals. Pavelló Rosa (Recinte de la Maternitat). Trav. de les Corts, 131-159. 08028 Barcelona.
Només et podràs descarregar aquest document un cop hagis realitzat l’Acord d’aprenentatge per a Estudis (Learning Agreement).

És obligatori? Sí. És un dels documents necessaris i imprescindible en cas de finançament, per rebre el primer pagament de l’ajut.


5.-  Assegurances:

Què és? Els estudiants de mobilitat de convenis generals han de tenir les següents cobertures:


1.- Assistència mèdica
És una cobertura d’assistència mèdica durant tot el període de la teva estada a la universitat estrangera.
En el cas de la Unió Europea i països associats, si gaudeixes d'assistència sanitària pública a Espanya, es cobreix mitjançant la Targeta Sanitària Europea, sempre sota les condicions del sistema públic sanitari d'aquell país (pagament anticipat, retorn d'un percentatge només, etc.) es recomana portar a terme el tràmit poc abans de marxar donat que es concedeix per un any, d'aquesta manera cobrirà tot el període de l'estada i no es necessitarà renovar en cas de cursar un curs acadèmic sencer.
Per la resta de països, cal que comprovis quins acords internacionals hi ha en aquest sentit: 
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/Internacional/Conveniosbilaterales/index.htm
Sinó, hauràs de contractar una assegurança privada que cobreixi la teva estada a l’estranger. En aquest cas, pots contactar amb l’asseguradora amb la que col·labora la UB habitualment FERRER & OJEDA : http://www.ferrerojeda.com/ca-ES/ub.aspx
2.- Assegurança d’accidents i repatriació
És necessari, concertar una assegurança d'accidents i repatriació, per estar cobert davant de qualsevol eventualitat: Ferrer&Ojeda Asociados Correduría de Seguros, S.L.

Recorda: algunes universitats estrangeres podrien exigir el pagament de petites taxes obligatòries corresponents a assegurances obligatòries per a tots els seus estudiants que no venen cobertes a la UB (per exemple, responsabilitat civil a França).

És
obligatori? Sí, és imprescindible per garantir la seguretat de la mobilitat.

 

6.- Informacions pràctiques sobre la universitat de destí

Què és? Són informacions sobre diverses qüestions pràctiques relacionades amb la teva estada: allotjament, acollida, cursos d’idiomes, etc.

A on? És una informació que et facilitarà la universitat de destí i/o l’OMPI.

DURANT LA MOBILITAT


1.- Certificat d’arribada


Què és? És el document que dóna fe de la teva incorporació a la universitat de destí.

A on? El document l’has de baixar del SOP. Un cop omplert,  signat i segellat per la universitat de destí s’ha d’enviar per correu electrònic a l’0ficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI (global.ub@ub.edu) o per fax a +34 93 403 53 87.

És obligatori? És un dels documents necessaris per a que la UB tingui constància de l’inici de la mobilitat i imprescindible en cas de finançament, per rebre el primer pagament de l’ajut.

 

2.- Modificació de l’Acord d’Aprenentatge (si s'escau)


Què és? Les modificacions del contingut acadèmic de la teva estada (sigui per motiu d’ampliació de la mateixa o per canvis en la universitat de destí) hauran de quedar reflectides l’Acord d’Aprenentatge i a la matrícula.

A on? Aquest document ha d’estar signat per l’estudiant, el responsable del programa a la universitat de destí i el responsable de relacions internacionals de la Facultat d’origen. Un cop omplert i signat s’ha d’enviar per correu electrònic a l’0ficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI (global.ub@ub.edu). Les modificacions en l’Acord d’Aprentatge es podran fer en un període de  7 setmanes  des de la data del Certificat d’arribada. En el cas que l’estada superi un semestre,  el termini per a les modificacions de segon semestre és  de l’1 de gener al 31 de març de 2018.

És obligatori? Només en cas de sol·licitar una ampliació de l’estada de mobilitat o de canvis del contingut acadèmic de l’estada.


3.- Certificat d’Estada


Què és? És el document que acredita les dates reals d’inici i finalització de la teva estada.

A on? El document l’has de baixar del SOP. Un cop omplert,  signat i segellat per la universitat de destí has de fer arribar l'original per correu postal o personalment, a l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI (Universitat de Barcelona. Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals. Pavelló Rosa (Recinte de la Maternitat). Trav. de les Corts, 131-159. 08028 Barcelona).  IMPORTANT: La data de signatura d’aquest document no pot ser superior a 5 dies abans de la data de finalització de la mobilitat que consta en el propi document. No pot estar rectificat amb tippex, etc.

És obligatori? És un document obligatori per tenir constància de la teva mobilitat i imprescindible, en cas de finançament, per rebre el segon pagament de l’ajut.

 

DESPRÉS DE LA MOBILITAT


1.- Qüestionari de Mobilitat


Què és? És un qüestionari de valoració de la teva estada.

A on? Hauràs de complimentar-lo a partir del teu workflow del SOP.

És obligatori? És un tràmit indispensable per poder conèixer la teva valoració de la mobilitat.


2.- Certificat de notes (Transcript of records) i incorporació a l’expedient acadèmic (Secretaria de la teva facultat)


Què és? És  un certificat de les  notes obtingudes a la universitat de destí durant la mobilitat (Transcript of records).

A on? La universitat de destí lliura aquest document  a l’estudiant i a la oficia de relacions internacionals de la facultat d’origen de l’estudiant.

És obligatori? Sí. És el document que permet fer el reconeixement acadèmic de les assignatures superades, per tal d’incorporar-ho a l’expedient acadèmic. Pots consultar aquí l'escala d'equivalències del sistema de qualificacions.


Els documents els podràs baixar des del teu workflow des l’aplicació Mobility on line. SOP https://www.service4mobility.com/europe/LoginServlet

Per a qualsevol informació o aclariment pots posar-te en contacte amb: l’OMPI (global.ub@ub.edu) o l’Oficina de Relacions Internacionals de la teva facultat -

MODIFICACIONS DE LA MOBILITAT I RENÚNCIA

1.- Reubicació

Què és? En cas de no acceptació per part de la universitat de destí per causes sobrevingudes, es pot sol·licitar un canvi de destí a través d’una sol·licitud de reubicació. (un mes a comptar des de la comunicació de la no acceptació de la universitat de destí). (Només per a estudis).

A on? El document es pot baixar del SOP. Un cop omplert i signat s’ha d’enviar per correu electrònic a l’0ficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI (global.ub@ub.edu). 

Quan? Un mes a comptar des de la comunicació de la no acceptació per part de la universitat de destí.

És obligatori? Només en cas de sol·licitar una reubicació.

2.- Canvi de semestre

Què és? En cas que l’alumne, abans de l’inici de la mobilitat vulgui sol·licitar un canvi de semestre i passar la mobilitat del primer al segon semestre o vici-versa, caldrà que ompli el formulari de sol·licitud de canvi de semestre. El document ha d’estar signat per l’alumne i el responsable de relacions internacionals de la Facultat que ha de comprovar la viabilitat acadèmica de la mobilitat i  la disponibilitat de l’altre universitat abans de donar el seu vistiplau.

A on? El document es pot baixar del SOP. Un cop omplert i signat s’ha d’enviar per correu electrònic a l’0ficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI (global.ub@ub.edu).  L’OMPI modificarà el semestre en el SOP.

Quan? Abans de l’inici de la mobilitat. Un cop signat el LA ja no es podrà sol·licitar canvi de semestre.

És obligatori? Només en cas de sol·licitar un canvi de semestre.

3.- Ampliació d’estada

Què és? És un document de petició d’ampliació de l’estada  per part de l’estudiant que  ha de comptar amb l’aprovació acadèmica de les dues universitats.

A on? El pots baixar del SOP. Aquest document ha d’estar signat per l’estudiant, el responsable de Relacions Internacionals a la universitat de destí i el responsable de relacions internacionals de la Facultat d’origen. Un cop omplert i signat s’ha d’enviar per correu electrònic a l’0ficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI (global.ub@ub.edu).

Quan? El termini és abans del 15 de gener de 2021.

 És obligatori? Només en cas de sol·licitar una ampliació de l’estada de mobilitat.

4.- Renúncia

Què és? Un cop una mobilitat hagi estat acceptada i es produeix una causa sobrevinguda que justifica renunciar a la mobilitat o una causa de força major.

A on? L’estudiant ha d’omplir un formulari que es pot baixar del SOP i enviar a l’OMPI  al coreu electrònic: global.ub@ub.edu. Es tracta d’una sol·licitud que cal justificar i per tant s’ha d’adjuntar al formulari la documentació justificativa de la renúncia.

Si la renúncia es considera no justificada i ja s’ha fet un pagament, es reclamarà la devolució de l’ajut. Si l’alumne demana una altra mobilitat, es considerarà a l’hora de la selecció i passarà al final de la llista.

Quan? En cas que es produeixi una renúncia cal notificar-ho el més aviat possible.

És obligatori? Només en cas que es produeixi.


FINANÇAMENT

Si ets beneficiari del Global UB Mobility, pots sol·licitar determinats ajuts complementaris:

RESOLTA A LA SEU ELECTRÒNICA

RESOLTA

RESOLUCIÓ


- Document informatiu sobre la Convocatòria

 

 
 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: OMPI
Última actualització o validació: 29.03.2022
imatge de maquetació