Avís legal

Titularitat de la pàgina web
La Universitat de Barcelona, amb seu a Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 de Barcelona, és la titular de la pàgina web «http://www.ub.edu/visitavirtual/visitavirtualEH», la qual es posa a disposició dels usuaris de manera gratuïta per difondre el patrimoni cultural, històric, artístic i d’interès científic de la Universitat de Barcelona.
L’accés a la web implica conèixer i acceptar aquesta informació legal.

Propietat intel·lectual
La Visita Virtual de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona té llicència d’ús per reproduir i comunicar públicament els textos i els elements gràfics que apareixen en aquesta web. L’usuari sap que aquests continguts estan protegits pels drets de propietat intel·lectual, que poden correspondre a la Visita Virtual de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, o a qui en tingui condició d’autor, o a qui en detingui el dret, d’acord amb la legislació vigent referent a la propietat intel·lectual.
Queda prohibit qualsevol acte de reproducció dels continguts, total o parcial, en qualsevol forma o mitjà, així com qualsevol acte de difusió, comunicació pública o distribució, sense l’autorització prèvia de la Visita Virtual de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, excepte en els casos contemplats en aquesta pàgina web.
També és propietat exclusiva de la Universitat de Barcelona qualsevol signe distintiu de la Visita Virtual de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona , que no es podrà utilitzar sense el consentiment previ i per escrit del rector de la Universitat de Barcelona o de la persona en qui delegui.

Responsabilitat
La Visita Virtual de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona rebutja la responsabilitat derivada d’un ús incorrecte de la web, i no respondrà dels danys i perjudicis ocasionats per virus informàtics o pel mal funcionament del navegador.
Tampoc no es fa responsable de les opinions dels usuaris que s’expressin mitjançant fòrums oberts o eines de participació que es puguin crear.
La Visita Virtual de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona no pot garantir que no hi hagi errors puntuals en el contingut de la informació de la web. En aquest cas, es prendran les mesures pertinents per corregir-los o actualitzar-los al més aviat possible. 

Modificacions
La Visita Virtual de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona es reserva el dret a modificar, de manera unilateral i sense avís previ, la configuració i els continguts de la web, totalment o parcialment, així com el seu accés i les condicions d’ús. 

Limitacions d’ús
La Visita Virtual de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona es reserva el dret a prohibir o impedir l’accés a la web a qualsevol usuari que no en faci un ús correcte o que hi introdueixi continguts contraris a les normes legals o morals, i cooperarà amb les autoritats en la identificació de la persona responsable. 

Protecció de dades de caràcter personal
En el cas que faciliteu les vostres dades de caràcter personal, el tractament que se’n pot derivar està sotmès a les previsions de la normativa corresponent sobre protecció de dades de caràcter personal.

a) Dades recollides mitjançant formularis
1. Al lloc web de la UB hi ha inserits diferents formularis amb els quals es poden recollir dades de caràcter personal. En tots aquests formularis consten les respectives clàusules d’informació que donen compliment al que preveu la normativa de protecció de dades.
2. Així mateix, i quan és obligatori per la normativa de protecció de dades, també se sol·licita el consentiment de la persona afectada per tractar o cedir les seves dades de caràcter personal. A aquests efectes s’ha de tenir en compte el que s’indica en cada clàusula.
3. En qualsevol cas, la UB només tracta les dades de caràcter personal dels afectats que són adequades, pertinents i no excessives per al compliment de les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut. Així mateix, garanteix la seguretat de les dades de caràcter personal dels usuaris del web mitjançant l’aplicació de diferents tipus de mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu.
4. Tal com preveu la normativa de protecció de dades, en el cas que un menor d’edat proporcioni dades de caràcter personal, només ho podrà fer si té més de 14 anys. En el cas dels menors de 14 anys, es requereix el consentiment dels pares o tutors. La UB no assumeix cap responsabilitat sobre les dades de caràcter personal facilitades pels menors de 14 anys que no tinguin el consentiment dels pares o tutors.

b) Dades de transmissió
Les dades de transmissió estan implícites en l’ús de protocols de comunicació d’Internet. Les dades generades per la navegació en el lloc web de la UB només es tracten amb finalitats estrictament tècniques i pel personal vinculat al deure del secret.

c) Galetes (cookies)
Les galetes o cookies són petits fitxers de text creats inicialment per facilitar la navegació, si bé posteriorment s’han aplicat a altres àmbits. La UB fa servir únicament les galetes que permeten que la persona que visita el lloc web navegui d’una manera més fluïda i individualitzada.

Jurisdicció competent
Els presents avisos legals es regeixen per la legislació vigent. La Universitat de Barcelona i els usuaris queden sotmesos expressament als jutjats i tribunals de Barcelona, i renuncien a qualsevol altre fur.

Nota final
Tots aquells aspectes no contemplats en aquest avís legal estan regulats per l’avís legal del lloc web de la UB.