Inici  >  Estudis i docència > Oferta formativa > Màsters universitaris > Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents

ELS MÀSTERS UNIVERSITARIS

Què són els màsters universitaris?
Els màsters universitaris són títols universitaris de formació avançada que permeten assolir una especialització professional o bé iniciar-se en la recerca i accedir a un doctorat. Són títols a preu públic i adaptats a l’espai europeu d’ensenyament superior.

Hi ha pràctiques?
Les pràctiques poden ser una de les activitats docents del màster i són obligatòries en el cas dels màsters d’orientació professional.

Quina durada tenen?

Els màsters universitaris estan organitzats per cursar-se en un curs acadèmic si són de 60 crèdits ECTS i en dos cursos acadèmics si són de 120 crèdits ECTS. Segons la formació prèvia acreditada, el coordinador del màster fixa el nombre mínim de crèdits que ha de cursar cada estudiant. Un estudiant que tingui una dedicació a temps complet durant un curs acadèmic pot cursar 60 crèdits ECTS.

Què són els crèdits ECTS?
El crèdit ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits) és la unitat que serveix per comptar totes les activitats que duu a terme l’estudiant en el marc del procés de formació:

 • hores de classe, teòriques i pràctiques
 • hores d’estudi
 • seminaris, treballs, pràctiques i projectes
 • preparació i realització d’exàmens o altres proves d’avaluació

Cada crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l’estudiant.

Què és un màster interuniversitari?
Els màsters interuniversitaris tenen un programa conjunt entre dues universitats o més de l’Estat espanyol, amb un únic pla d’estudis, en què cadascuna de les universitats participants imparteix un nombre determinat d’assignatures.

Què és un màster Erasmus Mundus?
Els màsters Erasmus Mundus són impartits per un consorci format per almenys tres universitats de tres països europeus diferents. Aquests tipus de màsters preveuen un període d’estudi a dues de les tres universitats, com a mínim.

En quina llengua s’imparteixen els màsters?
Els màsters universitaris s’emmarquen en l’espai europeu d’educació superior i per tant s’imparteixen generalment en català, castellà o anglès. Per saber quina és la llengua d’impartició de cadascuna de les assignatures, cal consultar la fitxa o el web de cada màster.

Qui és la persona responsable de la coordinació? Com s’hi contacta?
La fitxa del màster recull les dades de la facultat on es cursa, de la secretaria d’aquesta facultat i de la coordinació del màster.

ACCÉS ALS MÀSTERS UNIVERSITARIS

Què he de fer per estudiar un màster universitari?
Per estudiar un màster universitari cal fer una preinscripció per accedir al procés de selecció. La fitxa de cada màster conté, entre d’altres, els criteris de selecció i valoració de les preinscripcions, el termini de preinscripció i de matrícula, i també el nom d’una persona de contacte, amb l’adreça electrònica i el telèfon, per demanar-li més informació.

Quins són els requisits per accedir a un màster?
Per accedir a un màster oficial és imprescindible tenir un d’aquests títols:

 • un títol universitari oficial, és a dir: llicenciat, enginyer, arquitecte, però també diplomat, enginyer tècnic i arquitecte tècnic;
 • un títol expedit per una institució d’educació superior de l’espai europeu d’educació superior (EEES), que permeti l’accés als ensenyaments de màster oficial;
 • un títol aliè a l’EEES. En aquest cas és necessària o bé l’homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L’acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l’homologació del títol previ ni el seu reconeixement a efectes diferents que el de cursar ensenyaments de màster.

En tots els casos l’admissió efectiva depèn dels criteris de valoració que estableixin la Universitat i el màster.

Com puc accedir a un màster amb un títol universitari estranger?

 • Amb l’homologació prèvia a un títol que hi tingui accés.
 • Sense homologació, per autorització del degà, amb la comprovació prèvia que els estudis cursats corresponen a una formació equivalent als títols estatals de grau i que faculten per accedir a estudis de postgrau en el país en què s’ha expedit el títol.

L’admissió a un màster universitari no significa pas el reconeixement ni l’homologació del títol previ, però un cop superats els estudis, el títol de màster que s’obtingui sí que tindrà plena validesa oficial. En tots els casos l’admissió efectiva depèn dels criteris de valoració que estableixin la Universitat i el màster.

Amb una llicenciatura o diplomatura, s’han de fer crèdits d’anivellament o es convaliden crèdits?
Segons els estudis previs, la comissió de màster comunica a la persona interessada la necessitat de cursar o no complements formatius previs a l’inici del màster.

Qui fa les convalidacions?
La comissió de màster.

PREINSCRIPCIÓ

Com es fa la preinscripció?
Al web principal dels màsters universitaris hi ha l’apartat «Preinscripció», des d’on es pot fer la preinscripció en línia. El període d’obertura de preinscripció depèn de cada màster universitari. En qualsevol cas, abans de formalitzar la preinscripció, heu de verificar que compliu tots els requisits d’admissió del màster que us interessi.

Es pot fer la preinscripció de més d’un màster?
Us podeu preinscriure de diversos màsters. No obstant això, us recomanem que consulteu el web del màster en qüestió per orientar-vos i, així, decidir quin s’ajusta més als vostres interessos.

Els alumnes que són a l’estranger, com fan lentrevista amb la persona encarregada de la coordinació?
En el moment que la coordinació del màster requereixi l’entrevista, es comunicarà a la persona interessada el lloc, la data i la manera de dur-la a terme.

Els estudiants que acaben al juny o setembre han d’esperar a tenir el títol per fer la preinscripció?
No cal esperar a tenir el títol per fer la preinscripció. Si en el moment de fer la preinscripció en línia no reuniu tots els requisits necessaris per accedir-hi, heu de fer-ho constar tant en la preinscripció com en la documentació que presenteu a la coordinació del màster. En canvi, sí que és necessari tenir la documentació requerida en el moment de la matrícula.

Se seleccionen els estudiants per data de preinscripció?
No se seleccionen els estudiants per la data de preinscripció. Per seleccionar i admetre l’alumnat, la comissió de màster examina les sol·licituds i valora la documentació requerida (per exemple: la titulació, l’expedient acadèmic, el currículum i una carta personal que reflecteixi l’interès i la motivació per fer el curs). La comissió pot concertar, si escau, entrevistes personals amb els candidats.

Documents necessaris
Per a la preinscripció, cada màster detalla la documentació que cal aportar. Per a la matrícula, a més dels documents aportats per a la preinscripció, s’ha de consultar la normativa de matrícula.

MATRÍCULA I PREU

Quins tràmits he de fer per matricular-me?
Una vegada heu estat admesos per cursar el màster, des de la Secretaria de Docència i Estudiants del centre que el gestiona o des del web del màster, us informaran sobre la manera de fer la matrícula. A la pàgina Informació per a la matrícula dels màsters universitaris pots consultar les instruccions, impresos i informacions complementàries sobre el procediment.

Quin és el preu d’un màster universitari?
El preu del màster és públic, fixat d’acord amb la indicació de la Generalitat, mitjançant el Decret de preus, que es completa amb els acords oportuns del Consell de Govern i del Consell Social de la UB. Preus de matrícula i d'altres serveis acadèmics.

DURADA I CALENDARI

Es pot cursar un màster a temps parcial?
Els màsters universitaris estan organitzats per cursar-se en un curs acadèmic si heu de cursar 60 crèdits ECTS i en dos cursos acadèmics, en el cas de 120 crèdits ECTS. No obstant això, cada màster té unes característiques i possibilitats d’itinerari diferents que heu de consultar al web del màster en qüestió. La normativa de la UB permet la matrícula a temps parcial d’un mínim de 20 crèdits.

Calendari acadèmic dels màsters. Quins comencen al setembre i quins al gener?
Cada any es publica el calendari marc en què s’estableixen els períodes d’inici, de docència i d’exàmens a la UB. Qualsevol variació es publica al web de cada màster.

RELACIÓ DELS MÀSTERS AMB ALTRES ENSENYAMENTS

Què són els programes de doctorat?
Els programes de doctorat són un conjunt d'activitats conduents a l'adquisició de les competències i habilitats necessàries per obtenir el títol de doctor. Aquests programes tenen per objecte el desenvolupament dels diferents aspectes formatius del doctorand, i han d'establir els procediments i les línies de recerca per desenvolupar tesis doctorals.

Com es fa el pas de màster a doctorat? Tots els màsters donen accés al doctorat?
Amb caràcter general, l'accés a un programa de doctorat requereix la possessió dels títols oficials de grau o equivalent i de màster. A més dels requisits d'accés, cada programa estableix criteris d'admissió específics.

Després d’haver fet un grau o una llicenciatura en un àmbit, puc fer un màster d’un àmbit diferent i continuar amb el doctorat d’aquest àmbit?
Independentment dels estudis universitaris oficials que hàgiu cursat, podeu cursar un màster universitari sempre que compliu els requisits generals i els específics del màster que us interessi. Posteriorment, en acabar el màster, podreu continuar els estudis de doctorat si compliu els requisits d'accés i d'admissió específics.

Què són els màsters propis?
Abans que apareguessin els màsters oficials, totes les universitats, d’acord amb les necessitats identificades molt lligades al món professional, han desenvolupat i atorgat títols propis de màster, reconeguts per la seva qualitat tant pels estudiants com pels empresaris i ocupadors. Per això, ara conviuen màsters universitaris i màsters propis entre l’oferta de les universitats.

Quina diferència hi ha entre màster propi i màster universitari?
Els màsters universitaris són els títols oficials de formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientats a la pràctica professional o a la iniciació en la recerca. En el cas que siguin d’iniciació a la recerca, permeten accedir al doctorat.

Els màsters propis són eminentment professionalitzadors i no estan orientats a la recerca. Tot i tenir una durada similar als màsters oficials, els crèdits obtinguts no es poden comptabilitzar per accedir al doctorat.

Es pot passar d’un màster propi a un màster universitari?
En principi no, perquè tenen objectius diferents.

Què passarà amb els màsters propis?
Continuaran sent, com fins ara, títols propis que cada universitat ofereix des del punt de vista del reconeixement social o empresarial de qualitat.

 

 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al flickr de la Universitat de Barcelona
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona