Portal de transparència

Pressupost 2017

El Pressupost de la Universitat de Barcelona per al 2017 ha rebut el dictamen favorable de la Comissió Econòmica Delegada del Consell de Govern a la sessió de l’1 de juny de 2017 i de la Comissió d'Afers Econòmics del Consell Social a la sessió del 7 de juny de 2017, l'aprovació inicial del Consell de Govern a la sessió del 14 de juny de 2017 i, d'acord amb l'article 89 de la Llei 1/2003 d'Universitats de Catalunya i els Estatuts de la Universitat de Barcelona, la definitiva del Consell Social a la sessió del 21 de juny de 2017. El Pressupost de la Universitat de Barcelona per a l'exercici de 2017 està integrat per un estat de despeses en què es consignen crèdits per un import de 371.675.501,18 €, i per un estat d'ingressos en què es recullen els drets econòmics que es preveu liquidar durant l'exercici pel mateix import. Aquest Pressupost recull l'explicació dels estats de les despeses i dels ingressos i les Bases d'execució que constitueixen les normes específiques que regiran la gestió de les obligacions i els drets de caràcter econòmic dels quals és titular la Universitat de Barcelona. Els estats i annexes d’origen i aplicació de recursos s’acompanyen d’un Pressupost per programes, que classifica les despeses en 5 programes pressupostaris (docència, recerca, transferència a la societat, gestió i infraestructures). Així mateix, s’annexen com a documents complementaris unes actualitzacions de les classificacions econòmiques dels pressupostos d’ingressos i de despeses, en funció de la naturalesa de les operacions.

Pressupost

ico_calendari  Darrera actualització: juny de 2017 | Previsió de propera actualització: gener de 2018

Estat d'execució

  • Estat d'execució d'ingressos (disponible properament)
  • Estat d'execució de despeses (disponible properament)

Període mitjà de pagament

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, introdueix el concepte de període mitjà de pagament, com a expressió del temps de pagament o retard en el pagament del deute comercial, de manera que totes les Administracions Públiques hauran de fer públic el resultat d’aquest indicador, el qual s’haurà de calcular d’acord amb la metodologia definida en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, per la qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Pública.

Informació enviada a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya a efectes del Sistema Europeu de Comptes 2010 (SEC 2010).

ico_calendari  Darrera actualització: desembre de 2016 | Previsió de propera actualització: gener de 2017

  • Segueix-nos:
  • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
  • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
  • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
  • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al flickr de la Universitat de Barcelona
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona