Portal de transparència

Comissió Acadèmica

Per tal de garantir el correcte desenvolupament de les responsabilitats definides en el Títol IV de l'Estatut UB, de la Docència i l'Estudi, es constitueix la Comissió Acadèmica, com a delegada del Consell de Govern.

(art. 94 Estatut UB)

Competències

 1. proposar al Consell de Govern les directrius per a l’organització docent dels ensenyaments i resoldre les qüestions que sorgeixin en aplicar-les, en coordinació amb les comissions acadèmiques dels centres i els consells d’estudis,
 2. informar sobre les propostes d’impartició de nous ensenyaments,
 3. proposar al Consell de Govern els criteris i els procediments generals per elaborar i reformar els plans d’estudis, com també els plans docents de les assignatures, i vetllar perquè siguin aplicats correctament,
 4. proposar al Consell de Govern la normativa d’avaluació dels coneixements, les habilitats i les competències adquirits per l’alumnat,
 5. fixar els criteris pels quals les facultats o escoles universitàries determinen el nombre de consells d’estudis i els ensenyaments adscrits a cadascun d’ells,
 6. conèixer els informes dels consells d’estudis sobre les incidències relatives a l’aplicació de la normativa reguladora de l’avaluació i la planificació docents,
 7. fixar el model per a la presentació formal dels plans d’ordenació acadèmica dels ensenyaments i dels departaments,
 8. conèixer els plans d’ordenació acadèmica dels ensenyaments,
 9. proposar al Consell de Govern mesures per facilitar la mobilitat d’estudiants en el marc dels sistemes universitaris català i espanyol i de l’espai europeu d’ensenyament superior,
 10. proposar el procediment i els criteris d’admissió d’alumnat,
 11. vetllar per la qualitat docent, establir-ne les mesures de millora i innovació i proposar la incoació dels expedients corresponents,
 12. vetllar pel correcte desenvolupament dels plans d’acció tutorial,
 13. proposar al Consell de Govern els criteris i els procediments per als canvis de titulació, els trasllats, les convalidacions i les adaptacions d’estudis, i resoldre’n les apel·lacions, n) proposar al Consell de Govern la normativa de lliure elecció i de reconeixement de crèdits i regular-ne l’aplicació,
 14. proposar al Consell de Govern la normativa per realitzar complements de formació per a l’accés a segons cicles des dels primers cicles,
 15. proposar al Consell de Govern la normativa reguladora de pràctiques en empreses i institucions i regular-ne l’aplicació,
 16. proposar al Consell de Govern les normatives que requereixi l’adaptació a l’espai europeu d’ensenyament superior,
 17. resoldre sobre les peticions de revocació d’acords presos per les comissions acadèmiques dels centres a proposta de qualsevol dels seus membres, i establir per reglament el procediment que cal seguir,
 18. proposar al Consell de Govern les normes d’avaluació de l’activitat acadèmica del professorat i els criteris i els procediments per realitzar-la, i
 19. totes les que el present Estatut li atribueixi.

Composició

 • Un professor o una professora representant de cada centre
 • Cinc estudiants
 • El rector o la rectora, o el vicerector o la vicerectora que aquell o aquella delegui, que la presideix
 • Assisteixen a les reunions, amb veu i sense vot, el o la responsable de la direcció de la gestió acadèmica de la Universitat i un funcionari o una funcionària que designi la Gerència, que exerceix les funcions de secretari o secretària de la Comissió Acadèmica
 • En són membres nats els vicerectors i les vicerectores de l’àmbit academicodocent

 

Presidenta

Dra. Amèlia Díaz Álvarez, vicerectora de Docència

 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al flickr de la Universitat de Barcelona
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona