Portal de transparència

Comissió de Recerca

La Comissió de Recerca (CR) és l'òrgan que fa el seguiment de les activitats de recerca i de la transferència de coneixement de la Universitat de Barcelona.

La Comissió de Recerca és presidida pel rector o la rectora, o per la persona que delegui, i està constituïda per un màxim de quinze membres dels diferents àmbits d'activitat universitària nomenats, a proposta del rector o la rectora, pel Consell de Govern, que pot delegar-li part de les seves funcions. Assisteixen a les reunions, amb veu i sense vot, el o la responsable de la direcció de la gestió de la recerca de la Universitat i un funcionari o una funcionària que designi la Gerència, que exerceix les funcions de secretari o secretària de la Comissió de Recerca. Són membres nats d'aquesta Comissió els vicerectors i les vicerectores de l'àrea de recerca.

Pot constituir-se una Comissió Permanent de la Comissió de Recerca, formada per un màxim de vuit membres dels diferents àmbits de l'activitat universitària i pel rector o la rectora, que la presideix, o pel vicerector o la vicerectora que aquell o aquella delegui. Assisteixen a les reunions, amb veu i sense vot, el o la responsable de la direcció de la recerca de la Universitat i un funcionari o una funcionària que designi la Gerència, que exerceix les funcions de secretari o secretària d'aquesta Comissió Permanent. En són membres nats els vicerectors i les vicerectores de l'àrea de recerca.

Membres

 • Dr. Domènec Espriu Climent: Vicerector de Recerca (President de la Comissió)
 • Dr. Àlex Aguilar Vila : Vicerector de Projecció i Internacionalització
 • Dr. Francesc Xavier Roigé: Vicerector de Doctorat i Promoció de la Recerca
 • Dr. Francisco Ciruela Alferez: Delegat del rector per a Accions Estratègiques de Recerca, Professor Dept. de Patologia i Terapèutica Experimental/Facultat de Medicina (Bellvitge)
 • Dr. Xavier Barril Alonso: Delegat del rector per a Polítiques de Personal Investigador, Professor Dept. de Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica/Facultat de Farmàcia
 • Sr. Luís Escribano Sánchez: Responsable Oficina de Gestió de la Recerca (Secretari de la Comissió)
 • Sra. Rosa Esteve Bueno, Responsable de Beques i Ajuts a l’Estudiant (convidada)
 • Sr. Eduard Eneriz: Beques i Ajuts a l’Estudiant (convidat)
 • Sr. Xavier Meneses Martínez: Gerència (convidat)
 • Dra. Neus Agell Jané: Vicedegana Facultat de Medicina/Dept. de Biomedicina
 • Dra. Ana Ayuste González: Vicedegana Facultat d’Educació, Dept. de Teoria i Història de l’Educació
 • Dra. Laura Baigorri Ballarín: Vicedegana Facultat de Belles Arts, Dept. d’Arts Visuals i Disseny
 • Dra. Mar Campins Eritja: Vicedegana Facultat de Dret, Dept. de Dret Penal, Criminologia i Dret Internacional Públic
 • Dr. Bru Cormand Rifà: Vicedegà Facultat de Biologia, Dept. de Genètica, Microbiologia i Estadística
 • Dr. David Gallardo Pujol: Vicedegà de Psicologia, Dept. de Psicologia Clínica i Psicobiologia
 • Dr. Miguel Garcés Crespo: Vicedegà Facultat de Ciències de la Terra, Dept. Dinàmica de la Terra i de l’Oceà
 • Dr. Eugeni Graugés Pous: Vicedegà Facultat de Física, Dept. de Física Quàntica i Astrofísica
 • Dr. Diego Muñoz-Torrero López-Ibarra: Vicedegà Facultat de Farmàcia, Dept. de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica
 • Dr. Raúl Ramos Lobo: Vicedegà Facultat d’Economia i Empresa, Dept. Econometria, Estadística i Economia Aplicada
 • Dra. Inmaculada Rodríguez Santiago: Encarregada de funcions de recerca de la Facultat de Matemàtiques, Dept. de Matemàtiques i Informàtica
 • Dr. José Luis Rosa López: Vicedegà Facultat de Medicina - Bellvitge, Dept. de Ciències Fisiològiques
 • Dr. Mercè Segarra Rubí: Vicedegana Facultat de Química, Dept. Ciència de Materials i Química Física
 • Dr. Josep Solervicens Bo: Vicedegà Facultat de Filologia, Dept. Filologia Catalana i Lingüística General

Funcions

L'article 105 de l'Estatut de la UB (Decret 246/2003) defineix les competències de la CR. Aquestes són:

 • distribuir els recursos assignats i controlar-ne la gestió, d'acord amb els criteris aprovats pel Consell de Govern,
 • proposar al Consell de Govern els criteris generals de distribució dels espais i recursos de recerca,
 • proposar al Consell de Govern la normativa per a la creació de centres de recerca,
 • proposar al Consell de Govern la normativa per al reconeixement dels grups de recerca,
 • analitzar i avaluar la qualitat i la productivitat de la recerca feta pel professorat, pel personal investigador i pels grups de recerca, instituts i centres de recerca,
 • impulsar la transferència de tecnologia,
 • vetllar pel nivell ètic de la recerca duta a terme en l'àmbit universitari i la seva coherència amb els principis assumits per la Universitat de Barcelona en aquest Estatut,
 • proposar al Consell de Govern els criteris generals relatius a les condicions mínimes exigibles per al desenvolupament de la recerca, de manera que es garanteixi la seguretat de tot el personal, així com la preservació del medi ambient, i
 • totes les altres que el present Estatut i els reglaments de la Universitat de Barcelona estableixin.

President

Dr. Domènec Espriu Climent, vicerector de Recerca

 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al flickr de la Universitat de Barcelona
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona