X Premi Temps, Espai i Forma d’assaig de la Facultat de Geografia i Història
Categories: treballs finals de grau i treballs finals de màster
Edició de 2020

vinyeta Característiques
Poden optar al Premi tots els treballs finals de grau (TFG) o treballs finals de màster (TFM) escrits en llengua catalana que tractin de qualsevol dimensió relacionada amb la història, l'arqueologia, l'antropologia, la geografia o la història de l'art presentats en les diverses convocatòries del curs 2019-2020.

Es valorarà l’originalitat, la creativitat i la capacitat d’utilitzar les eines de les disciplines que s’ensenyen als graus i màsters de la Facultat, així com el rigor, la claredat expositiva i la qualitat lingüística.

vinyeta Destinataris
Tots els estudiants que estiguin matriculats en qualsevol de les titulacions oficials de la Facultat de Geografia i Història.

El Premi consta de dues categories:

vinyeta Participació
No hi ha requisits d’extensió de l'assaig presentat.

Es presentaran d'ofici aquells treballs finals de grau escrits en llengua catalana que hagin obtingut una qualificació final de 9 punts o superior.

Es presentaran d’ofici aquells treballs finals de màster escrits en llengua catalana que hagin obtingut una qualificació final de 9 punts o superior.

La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

vinyeta Dotació

A aquest import se li aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF.

vinyeta Jurat
El Premi es decidirà per votació d’un jurat designat pel Deganat de la Facultat de Geografia i Història, amb la participació dels Serveis Lingüístics. Pot quedar desert qualsevol dels premis si cap obra no assoleix la qualitat necessària. Així mateix, el jurat pot atorgar guardons a només una de les categories. El veredicte del jurat és inapel·lable. Els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona es reserven el dret de publicar les obres guardonades en els formats que considerin adients.

vinyeta Termini de presentació
Els coordinadors i coordinadores de màster i els caps d’estudis s’encarregaran de presentar directament els treballs al Premi abans del 15 d’octubre de 2020.

vinyeta Premi
El premi es farà públic el dia 21 de desembre mitjançant el web de la facultat i durant l'acte de Nadal de la Facultat de Geografia i Història del curs 2020-2021.

vinyeta Organització
Deganat de la Facultat de Geografia i Història
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Geografia i Història
Serveis Lingüístics

Amb el suport de:
Facultat de Geografia i Història
Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística

vinyeta Més informació
Deganat de la Facultat de Geografia i Història
Montalegre, 6-8
08001 Barcelona
premitef@gmail.com
Tel. 934 020 526

vinyeta Més informació
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Geografia i Història
xdhistoria@ub.edu

El jurat es reserva el dret de decidir sobre qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases.